Политиките за растеж и заетост, в отговор на демографските предизвикателства, свързани със застаряването на населението, изискват по-пълно използване на потенциала на по-възрастната работна сила. По данни на Националния статистически институт към края на 2007 г. населението в страната в трудоспособна възраст е 4817 хил. души или 63% от цялото население, а населението над трудоспособна възраст - 1717 хил. души или 22.5% от цялото население.

Промените в нормативната уредба на пазара на труда целят преди всичко привличането към трудова заетост на лица, придобили право на пенсия.

През октомври 2008 г. Народното събрание прие промени в Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). Основните изменения и допълнения в него се състоят в регламентиране на правото на включване в програми и мерки за заетост и обучение на лица, придобили правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Преди тези промени лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, се регистрираха в самостоятелна група в териториалните поделения на Агенцията по заетостта и имаха достъп до ограничен кръг от услуги - информация за обявени свободни работни места, посредничество по информиране и наемане на работа и психологическо подпомагане. През 2008 г. броят на пенсионерите, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда” е 1050. С новите промени в ЗНЗ се осигури достъп до инструментите на активната политика на пазара на труда на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст. Уредено е и правото на пенсионерите на информация за програми и мерки за запазване и насърчаване на заетостта. Промените са необходими и с оглед изпълнението на Лисабонските цели на Европейската стратегия по заетостта, една от които е - постигане на равнище на заетост на по-възрастните работници (55-64 г.) 50% през 2010 г.
В Актуализираната стратегия по заетостта на Република България 2008-2015 г., която определя целите, направленията и действията на пазара на труда в дългосрочен план, е отделено специално внимание не само на безработните лица, но и на другите групи търсещи работа лица, сред които са заетите, придобилите право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и др. Планирано е значително да бъде разширен диапазонът на инициативите с оглед създаване на условия за извършване на преход към икономика, основана на знанието. Акцентът е поставен върху по-активното участие в учене през целия живот на лицата от тази възрастова група, което ще ги направи по-адаптивни на пазара на труда, както и върху осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и по-широкото прилагане на гъвкавите форми на заетост.
Същевременно се създават нормативни условия за повишаване предлагането на труд в страната чрез осигуряване на достъп на пенсионери до субсидирана заетост. Първата програма, чрез която се осигурява работа за пенсионери е Националната програма “В подкрепа на майчинството”. Тя стартира през 2007 г. на основание нормативните промени в Кодекса за социално осигуряване от август 2006 г. и бе утвърдена със заповед на Министъра на труда и социалната политика. Програмата насърчава заетостта сред жените и професионалното развитие на майките чрез осигуряване на безработно лице, което да се грижи за отглеждането на малкото дете в рамките на периода на отпуск по чл. 164 от Кодекса на труда до навършване на 3-годишната възраст на детето. Безработните лица по програмата се наемат по трудов договор за максимален период от 27 месеца. Средствата за трудово възнаграждение на детегледачката се осигуряват от фонд “Общо заболяване и майчинство” и бюджета за активна политика на Министерството на труда и социалната политика. Програмата е изключително актуална в условията на недостиг на детски градини. През 2008 г. в нея се включиха над 1200 детегледачи, а за 2009 г., с оглед разширяването на достъпа, се осигуряват средства за 5000 души.
Друга важна промяна е свързана със създаването на нормативни условия за сключване на групова рискова застраховка на безработни лица, включени в обучение, за срока на обучението. Урежда се правото на групова рискова застраховка на безработните лица, включени в обучение. Средствата за застраховане ще се осигуряват от бюджета за активна политика на Министерството на труда и социалната политика. Досега всяка обучаваща организация, която провеждаше обучение на безработни лица, сключваше застраховки по своя преценка на обучаваните лица при различна застрахователна премия и покритие на различни рискове. В бъдеще застрахователят ще се избира централно по реда на Закона за обществените поръчки като конкретният размер на застрахователната премия ще зависи от професията, по която се провежда обучението; избраната застрахователна сума (какво ще получи застрахованият, ако настъпи някой от покритите рисковете); избраните застрахователни покрития (какви рискове се покриват); срока на застрахователния договор. Целта е застраховката да покрива основните рискове: смърт от злополука; трайна загуба на трудоспособност от злополука; временна загуба на трудоспособност от злополука; медицински разходи (включително разходи за болничен престой) във връзка със злополука. Застрахователната сума (сумата, която застрахованото лице получава в случай, че е настъпило застрахователното събитие) ще се определя по преценка на застраховащия (в случая Агенцията по заетостта). Както е известно, практическите занятия на курсистите са в реална работна среда с всички специфични рискове, а тези занятия са не по-малко от половината часове на обучението по всяка една професия.
За практическото реализиране на промените в ЗНЗ бяха направени промени и в Националния план за действие по заетостта през 2008 г.
Основната цел на предложените промени в Националния план за действие по заетостта (НПДЗ) е да се създадат условия за увеличаване предлагането на труд, включително и на лицата в по-високите възрастови групи, както и да се насърчат териториалната мобилност и инвестициите в човешкия капитал.
Предложените изменения и допълнения в Националния план за действие по заетостта през 2008 г. са в следните насоки:

 • Включване в Националната програма “В подкрепа на майчинството” на лица, придобили право на пенсия.

С промените в Приложение 1 към Националния план за действие по заетостта през 2008 г. се осигурява възможност за включване и на пенсионерите в обхвата на лицата, които могат да бъдат заети при полагане на грижи за малки деца по Националната програма “В подкрепа на майчинството”. Това е изключително навременна мярка, предвид нарастващите потребности от качествени услуги за отглеждане на малки деца и недостатъчния капацитет на детските градини.
С промените в Приложение 2 към Националния план се урежда включване на лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и на лицата, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в обхвата на лицата с право на трудово възнаграждение и осигуровки по програми и мерки за заетост.

 • Създаване на условия за финансиране със средства за активна политика на групова рискова застраховка на безработни лица, включени в обучение, за срока на обучението.

Инвестирането в човешкия капитал се превръща в основен приоритет на политиката по заетостта. Важно е да бъдат осигурени всички условия, които да направят обучението за безработни лица достъпно, привлекателно, ефективно и предлагащо необходимото равнище на защита на правата на участниците в него.
В тази връзка в Националния план се предлагат следните промени:
- В Приложение 2 - допълване на видовете разходи, финансирани със средства за активната политика на пазара на труда през 2008 г., с такива за групова рискова застраховка на включените в обучение безработни лица.
- В Приложение 1 и 3 - включване на разходите за групова рискова застраховка при организиране от Агенцията по заетостта на обучение на възрастни, по чл. 63, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на заетостта.

 • Насърчаване на териториалната мобилност на наети лица.

С промените в Закона за насърчаване на заетостта, в сила от март 2008 г., бяха разширени нормативните възможности за стимулиране на териториалната мобилност на работната сила. В допълнение към мярката за насърчаване на териториалната мобилност на безработни лица беше добавена мярка за насърчаване на териториалната мобилност на наети лица. Мярката предоставя възможност за възстановяване на работодателите на действително направените ежедневни транспортни разходи от постоянното местоживеене до местоработата и обратно, но не повече от 100 лв. месечно на едно и също наето от тях лице.
Тази промяна е съобразена с новите реалности и приоритети на пазара на труда свързани с намаляване на безработицата и насочване на политиката към подкрепа на заетите лица. Изпълнението на мярката ще осигури по-добри възможности за намаляване на регионалните различия в заетостта и безработицата и ще подобри възможностите на работодателите да осигуряват работна сила за своята дейност, съобразно потребностите.
Съгласно чл. 30а, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта ежегодно с Националния план за действие по заетостта се определят основните параметри за реализиране на мярката и в Приложение 1 се описват основните цели, целеви групи, субсидии, средства и очаквани резултати.
С цел ефективното прилагане на мярката и целесъобразното разходване на средствата от държавния бюджет, в Приложение 2 се конкретизира размерът на транспортните разходи, които ще бъдат възстановени за ежедневно придвижване до местоработата и обратно на работниците и служителите, живеещи извън границите на населеното място по месторабота - до 100 лв. месечно на едно и също наето лице.
Чрез предложеното допълнение се предвижда до края на годината възстановяване на разходите за ежедневен организиран транспорт за пътувания до работното място и обратно за около 2000 работници и служители.

 • Разширяване на възможностите за включване в обучение и заетост по Проект за младежи, напуснали училище

За преодоляване на негативните последствия за лицата, отпаднали от образователната система се реализират мерки и програми, финансирани със средства от Държавния бюджет. Чрез тях се подпомага социалната адаптация на младежите и им се предоставя втори шанс чрез осигуряване на по-големи възможности да придобиват знания и умения, необходими за трудовата им реализация.
С промените в Приложение 1 към Националния план за действие по заетостта през 2008 г. се осигурява възможност за участие на лицата включени в Проект за младежи, напуснали училище не само в курсове за професионална квалификация, но и в обучение за придобиване на ключови компетентности в съответствие с местните потребности на пазара на труда, стажуване за срок до 6 месеца след завършване на обучението за придобиване на професионална квалификация и чиракуване по условията на чл. 55г ЗНЗ. Кръгът от обучаващи институции е максимално разширен, с оглед на новите възможности в рамките на ЗНЗ - професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи, училища по изкуствата, центрове за професионално обучение, както и физически или юридически лица, регистрирани по действащото законодателство, за провеждане на обучение за придобиване на ключови компетентности.
С промените в Приложение 3 към Националния план се предвиждат средствата, необходими за финансиране на мярката.

 • Въвеждане на почасово трудово възнаграждение за наети по мерки лица.

В Приложение 3 е включена възможност за почасово трудово възнаграждение на лицата, наети по чл. 53а от Закона за насърчаване на заетостта - майки с деца от 3 до 5-годишна възраст, както и по чл. 55г - лицата, наети за чиракуване.
Разходите за реализиране на предложените изменения и допълнения в Националния план за действие по заетостта през 2008 г. ще бъдат в рамките на бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика на пазара на труда през 2008 г.
Предложените промени ще допринесат за ефективното осъществяване на целите на политиката по заетостта.
В изпълнение на промените в НПДЗ през 2008 г. бе издадена заповед на министъра на труда и социалната политика за изменение и допълнение на НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА “В ПОДКРЕПА НА МАЙЧИНСТВОТО”. Подробен материал за Националната програма “В подкрепа на майчинството” е публикуван в бр. 4/2008 г. на ИБТ.

В програмата могат да участват:
- Майки/осиновителки с право на отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и с право на обезщетение при отглеждане на малко дете (по чл. 53, ал. 1 или по чл. 54, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване), както и самоосигуряващи се, осигурени за риска “майчинство”.
- Работещи майки/осиновителки (с изключение на наетите по програми и мерки за заетост по реда на Закона за насърчаване на заетостта), в рамките на периода след изтичане на отпуска по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда, до навършване на 3- годишната възраст на детето.
- Баща/осиновител, в рамките на периода на отпуска за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 164, ал. 1 от Кодекса на труда и до навършването на 3-годишната възраст на детето, когато майката/осиновителката е починала, лишена е от родителски права или упражняването на родителските права върху детето е предоставено на бащата/осиновителя.

В програмата могат да участват като заети в отглеждането на малки деца:
- безработни лица, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”;
- лица, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”;
- лица, придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, регистрирани в дирекциите “Бюро по труда”.

Необходими документи за регистрация в дирекциите “Бюро по труда”:
За лицата, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране или пенсия за осигурителен стаж и възраст:
- заявление-декларация по образец;
- документ за самоличност;
- документ, удостоверяващ адресната регистрация
по настоящ адрес (изисква се от лицата, които се регистрират в дирекциите “Бюро по труда” по настоящ адрес);
- документ, удостоверяващ придобиване правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст или правото на професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Регистрацията на безработните лица се извършва въз основа на:
- заявление-декларация по образец;
- документ за самоличност;
- документ, удостоверяващ адресната регистрация
по настоящ адрес (изисква се от лицата, които се регистрират в дирекциите “Бюро по труда” по настоящ адрес);
- документи за придобито образование и/или квалификация;
- документи, удостоверяващи общ и/или служебен стаж
, и/или осигурителен стаж.
Лицата, които желаят да полагат грижи за малки деца по програмата, е необходимо да представят в дирекциите “Бюро по труда” и удостоверение от съответния психодиспансер, че не страдат от психически заболявания.

Процедура за включване в програмата
Въз основа на подадените документи на майката, дирекция “Социално подпомагане” прави предложение за разкриване на свободно работно място до съответната дирекция “Бюро по труда”. В заявлението за включване в програмата майката има възможност да посочи своите изисквания към лицето, което ще се грижи за детето й. Майката има право сама да избере детегледачката и нейният избор не е ограничен с изисквания по отношение на пола, образованието, професионалния опит. Родствената или съпружеската връзка между майката и лицето, което ще се грижи за детето й, не е пречка за участие в програмата, т.е. бабите и дядовците, както и безработна баба могат да отглеждат внуците си. При подаване на заявлението в дирекция “Социално подпомагане” майката уведомява за наличието на избрано от нея лице за детегледачка. В този случай в заявлението се посочват трите имена, адресът и дирекцията “Бюро по труда”, в която е регистрирано избраното от майката лице. В случаите, когато не е определено конкретно лице, майката посочва в заявлението, че желае дирекция “Бюро по труда” да извърши първоначален подбор на подходящи търсещи работа лица, с които да се проведе интервю. Дирекциите “Бюро по труда” извършват първоначален подбор и организират провеждането на интервю на майката с подбраните лица. След провеждането на интервюто, майката попълва в дирекция “Бюро по труда” декларация по образец за направения от нея личен избор. Насочването на лицата за наемане по трудово правоотношение на разкритите работни места се извършва в съответствие с избора на майката.
Работодател по програмата са дирекциите “Социално подпомагане” на територията на цялата страна. Подбраните лица представят следните документи в дирекциите “Социално подпомагане” за сключване на трудов договор (Документите са посочени в указателно писмо на Агенцията за социално подпомагане, изх. № 9100-108 от 29.03.2007 г. в съответствие с Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор):

 • документ за самоличност;
 • документ за придобито образование;
 • документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след преустановяване на трудовата дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца;
 • заверена здравна книжка (с изричното, декларирано съгласие на майката, заверена здравна книжка не се изисква за случаите, в които избраното от майката/осиновителката лице е в родствена или съпружеска връзка - баба, дядо и др.);
 • удостоверение от съответния психодиспансер, че лицето не страда от психически заболявания;
 • свидетелство за съдимост (с изричното, декларирано съгласие на майката свидетелство за съдимост не се изисква за случаите, в които избраното от майката/осиновителката лице е в родствена или съпружеска връзка - баба, дядо и др.).

Дирекциите “Социално подпомагане” сключват трудов договор по образец с лицата, които полагат грижи за малките деца по програмата. Конкретните задължения на детегледачката са формулирани в длъжностна характеристика. Трудовият договор по програмата е с максимален срок до навършване на 3-годишната възраст на детето. За 2008 г. трудовото възнаграждение на лице, което отглежда малко дете по програмата, е 220 лв., а на лице, което се грижи за близнаци - 300 лв.
С оглед създаване на условия за предоставяне на качествени грижи за малките деца, с указателно писмо на Агенцията за социално подпомагане, изх. № 9100-197 от 30.07.2007 г. е уредена и възможността за отглеждане на детето за определен период на адрес, различен от постоянния - на вила, на село, на море и др. Необходимо е майката да уведоми писмено дирекцията “Социално подпомагане”, а лицето, което се грижи за малкото дете - да декларира своето съгласие.

Елка ДИМИТРОВА, директор на дирекция “Политика на пазара на труда” в МТСП

Труд и право

Подобни статии:
 

Реклама