Работодателите, регистрирани по българското законодателство, могат да ползват безплатните посреднически услуги по заетостта на териториалните поделения на Агенцията по заетостта - дирекциите “Бюро по труда”, които са: информация за лицата, които търсят работа; информация за програми и мерки за запазване и за насърчаване на заетостта; посредничество за наемане на работна сила; включване в програми и мерки за заетост и обучение; преференции при запазване и/или увеличаване на заетостта; преференции за стажуване и/или чиракуване; преференции за насърчаване на териториалната мобилност на заети лица (чл. 17, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), изм. - ДВ, бр. 26 от 2008 г.).

Най-често ползваната услуга, предоставяна на работодателите по реда на ЗНЗ е посредничеството при наемане на работа. Тя се осъществява чрез информиране на работодателите за реда за обявяване на свободните работни места, приемане на заявки, подбор на подходящи кандидати и насочването им както на първичния пазар на труда, така и по програми и мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта.
Обявяването на свободните работни места от работодателите може да стане чрез подаване в дирекциите “Бюро по труда” (ДБТ) на заявки с описание на характера на работата и посочени образователни и квалификационни изисквания към кандидата и начина за извършване на подбор. Работодателите могат да подават в ДБТ и заявки за обучение и/или подпомагане териториалната мобилност на наетия персонал. Заявките се регистрират в дирекцията и се въвеждат в автоматизирана информационна система. Образците на заявките се утвърждават от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта (чл. 17, ал. 1 ЗНЗ). Когато в заявките са поставени условия, противоречащи на закона или съдържащи изисквания към кандидатите, несъответстващи на характера на работата, директорът на бюрото по труда отказва да извършва посреднически услуги за наемане на работна сила с писмено решение. Важно е да се знае от работодателите, че при обявяване на работните места те нямат право да определят условия по признак пол, възраст, народност, етническа принадлежност и здравословно състояние. Изключения се допускат само по отношение на пол, възраст и намалена работоспособност, когато вследствие на естеството на работа полът, съответно възрастта или здравословното състояние, представлява съществен елемент от нея. Тези изисквания са регламентирани в чл. 23 ЗНЗ.
С оглед уточняване на изискванията за заемането на обявените свободни работни места и извършване на ефикасен подбор на кандидатите, служителите от ДБТ запознават работодателите с реда и начина за обявяване на свободните работни места, с утвърдения образец на документа за насочване - насочващо писмо, както и с начините за получаване на обратна информация от насочването. Запознават ги и с възможностите за ползване на стимули по ЗНЗ и реализиране на насърчителни мерки за наемане на безработни лица и действащи програми за заетост и обучение, както и съответната изисквана документация. Предоставя се възможност на работодателите за извършване на специализиран подбор на кандидатите от психолог на ДБТ при насочване към свободните работни места.
Документът, който работодателят, желаещ да набере персонал следва да попълни, е заявка-спецификация на обявените свободни работни места. Тя се попълва с помощта на трудовите посредници. Целта на този документ е да се характеризират възможно най-пълно обявените свободни работни места на първичния пазар на труда, основните и допълнителните изисквания към кандидатите, както и начина на селекцията и подбора. От това доколко е пълна информацията за изискванията за заемане на свободните работни места, вписани в заявката-спецификация, зависи доколко ще бъде ефективен подборът на кандидатите. От страна на ДБТ се набира подробна информация и за търсещите работа лица, които биха могли да бъдат насочени към съответните работни места. С цел подпомагането на работодателя при извършване на окончателния подбор, ДБТ може да изготви профили за всеки от кандидатите, т.е. систематизирана информация, относно притежаваните от тях характеристики, която би представлявала интерес за тях. Целта е от една страна да се намери възможно най-подходящата работа за безработните лица и в същото време да се намери най-подходящия кандидат за съответното работно място.
Дирекцията “Бюро по труда” издава насочващи писма (препоръки) на подбраните подходящи кандидати. Насочващите писма са официални документи на ДБТ, чрез които се гарантира, че кандидатите отговарят на поставените от работодателя изисквания. Същевременно могат да бъдат предоставени и профилите на съответните кандидати. Насочването на един или повече кандидати за едно свободно работно място се извършва съобразно постигнатата договореност между работодателя и ДБТ. При наличие на по-голям брой кандидати работодателят може да проведе интервю с тях в самото бюро по труда.
Съобразно изискванията на чл. 22, ал. 3 от Закона за насърчаване на заетостта, работодателите са длъжни в срок от 7 работни дни да информират ДБТ за резултата от насочването: за заетите и закритите работни места, които са били обявени като свободни; за приетите на работа лица, насочени от ДБТ; за безработните лица, отказали да приемат предложената работа, както и за своя отказ да наемат на работа лицата, насочени от бюрото по труда. За тази цел работодателят следва да изпрати в ДБТ отрязъка на насочващото писмо, с който да уведоми ДБТ за резултата от насочването.
Работодателите, наемащи персонал чрез ДБТ, могат да ползват определените чрез Закона за насърчаване на заетостта преференциални условия. Стимулират се работодатели, които назначават на работа регистрирани в ДБТ младежи до 29-годишна възраст; младежи до 29-годишна възраст с намалена работоспособност; младежи от социални заведения, завършили образованието си; лица с непрекъсната регистрация в ДБТ над 12 месеца.
В ЗНЗ е регламентирана възможност за стимулиране на работодатели за обучение на своя персонал; за придобиване и за поддържане на професионална квалификация на наетите работници и служители; стимули за разкриване на работни места за стажуване; стимули за обучение за конкретно работно място; стимули за работодател, наемащ на работа безработни лица, насочени от Агенцията по заетостта за половината от законоустановеното работно време, стимули за откриване на нови работни места и др.
Друга група са стимулите чрез прилагане на програми и мерки, осигуряващи равни възможности чрез социално-икономическа интеграция на групи в неравностойно положение на пазара на труда: безработни лица с трайно намалена работоспособност; самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 3-годишна възраст; безработни майки (осиновителки) с деца от 3- до 5-годишна възраст; безработни лица над 50-годишна възраст; лица от 50- до 64-годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране; лица, изтърпели наказание лишаване от свобода; лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 12 месеца. Стимули се предлагат и за работодатели, наели безработни лица за чиракуване и за запазване на заетостта на наетото за чиракуване безработно лице.
Насърчителни мерки се прилагат и за запазване на заетостта. Предоставят се средства на работодатели, осигуряващи ежедневен организиран транспорт за пътувания до работното място.
При набиране на персонал, работодателите могат да се възползват и от рубриката “e - Трудова борса” в сайта на Агенцията по заетостта: http//www.az.government.bg Чрез нея по електронен път могат да се подберат кандидати за работа, регистрирани в бюрата по труда, които съответстват на техните изисквания. За целта работодателят следва да се регистрира и да попълни обява. По този начин би могъл да наеме квалифицирана работна сила в рамките на предстоящ период от 3 до 12 месеца.
В дирекциите “Бюро по труда” е създадена организация за подпомагане на работодателите, извършващи масови уволнения. Служителите от ДБТ запознават работодателите с изискванията и задълженията, които имат при извършване на масово освобождаване на работна сила и с които следва да се съобразяват. Екипът от служители в ДБТ провежда среща с работодателя, уведомил за предстоящо масово уволнение, с цел потвърждаване на информацията и уточняване датите на уволненията и обхвата на услугите, които могат да се предложат, както и информирането му за необходимостта от създаване на екип по изискванията на чл. 25, ал. 1 ЗНЗ, неговите функции и задачи. Провежда се среща със засегнатите от уволнението работници и служители, с цел изясняване на потребностите и нуждите им от видовете услуги и определяне графика за тяхното ползване. Преди започване на уволнението, този екип информира работниците и служителите относно условията и сроковете за регистрация в ДБТ, възможностите за ползване на посреднически услуги по заетостта, включване в курсове за обучение на възрастни, насочване към подходящи програми и мерки за заетост и обучение.
По инициатива на работодателя, на представители на организациите на работниците и служителите в предприятието или на директора на дирекция “Бюро по труда”, се сформират екипи (чл. 25, ал. 1 ЗНЗ), които включват представител на работодателя, представители на организациите на работниците и служителите в предприятието, представител на дирекцията “Бюро по труда” и представител на общинската администрация. Те действат през периода от подаване на уведомлението до приключване на масовото уволнение.
Една ефективна форма на обслужване, насочена както към работодателите, така и към търсещите работа лица, е провеждането на трудови борси, организирани от Агенцията по заетостта, дирекциите “Регионална служба по заетостта” и ДБТ в страната. Чрез участието си в трудовите борси, работодателите могат да извършат на място подбор на персонал за своята фирма, като осъществят директен контакт с кандидатите за работа.

Величка ИВАНОВА, главен експерт в Агенцията по заетостта

Труд и право

Подобни статии:
 

Реклама