ВЪПРОС: Всички институции в държавната сфера в страната ще почиват на 26 декември с изключение на Дом за възрастни с умствена изостаналост

ОТГОВОР: Във връзка с Вашия въпрос следва да знаете, че в чл. 154, ал. 1 от Кодекса на труда са определени дните на официални празници през годината, като сред тях е 26 декември - Рождество Христово.

По време на официални празници няма пречка работниците и служителите да полагат труд, ако той е съобразен с изискванията на Кодекса на труда.
Съгласно чл. 264 от Кодекса на труда за работа през дните на официални празници, независимо дали представлява извънреден труд или не, на работника или служителя се заплаща според уговореното, но не по-малко от удвоения размер на основното трудово възнаграждение за отработеното време.
В случаите когато работата на официален празник не е извънреден труд, тъй като този ден е включен в месечния график за работа и е с нормалната продължителност на дневното работно време, на работника или служителя се заплаща само допълнително увеличение от едно основно среднодневно трудово възнаграждение. Основното среднодневно трудово възнаграждение се определя от основната месечна заплата, разделена на броя на работните дни за съответния месец.
Когато работата през дните на официалните празници е и извънреден труд, то съгласно чл. 262, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда се заплаща отделно и 100 на сто увеличение на основното трудово възнаграждение за отработеното време, освен ако между работника или служителя и работодателя не е уговорено по-голямо увеличение. В този случай за отработени 8 часа, при подневно отчитане на работното време и 8-часов работен ден, доколкото друго не е уговорено с колективен трудов договор или определено с вътрешните правила за работната заплата, за извънреден труд на официален празник на работника или на служителя ще се заплати, както следва:
1. Едно основно среднодневно трудово възнаграждение;
2. допълнително възнаграждение за работа на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1);
3. допълнително възнаграждение за извънреден труд на официален празник (100% от възнаграждението по т. 1).

Източник: Информационен бюлетин по труда

Подобни статии:
 

Реклама