Ако сте решили да потърсите работа извън пределите на Република България ето няколко стъпки, които настойчиво Ви препоръчваме да направите:

На първо място: Посъветвайте се с ваши приятели, които вече са били на студентски бригади или са работили в чужбина.

На второ място: За намиране на работа в чужбина използвайте услуги на регистрирани посредници за наемане на работа. В тази връзка трябва да знаете, че посредническата дейност по наемане на работа се извършва от посредниците въз основа на регистрация в Агенция по заетостта и след издаване на Удостоверение от министъра на труда и социалната политика или от упълномощено от него длъжностно лице.

Удостоверението се издава за срок от 5 години по образец и се вписва в регистър. В удостоверението за извършване на посредническа дейност се изброяват посредническите услуги, които посредникът ще предоставя в съвкупност или поотделно на търсещите работа лица. Удостоверение за регистрация трябва да бъде поставено на видно място в офиса, където се предоставя услугата.

Регистрацията може да бъде проверена в електронните страници на Агенцията по заетостта и Главна инспекция по труда.

За да се уверите, че посредникът, към който сте се насочили извършва своята дейност законосъобразно и легално трябва да проверите средните няколко обстоятелства.

Дали посредникът притежава съответното удостоверение (всяко удостоверение има номер и дата на издаване);

Дали удостоверението все още е действително (т.е. дали не е изтекъл срокът му за валидност);

Дали предоставяната услуга по наемане на работа, съответства на услугите, за които е издадено удостоверението. В удостоверението за извършване на посредническа дейност се изброяват посредническите услуги, които посредникът ще предоставя в съвкупност или поотделно на търсещите работа лица. Ако предложената услуга не попада в кръга на дейностите, които са изброени в притежаваното удостоверение, то те се предлагат незаконосъобразно.

При извършване на тези проверки трябва да се отчита обстоятелството, може да съществува подобие в наименованията (фирмите) на търговците. За да сте сигурни, че вие ползвате услугите на регистриран посредник, следва да се убедите, че данните и наименованието на предлагащото посредническа услуга лице е напълно идентично с наименованието и останалите данни на посредник, който притежава издадено валидно удостоверение за извършване на услуги по наемане на работа.

Трета стъпка: След като се уверите, че посредникът, който сте избрали притежава необходимата регистрация, трябва да сключите с него писмен договор за предоставяне на посредническа услуга в два екземпляра, от които единият е за вас. Посредническият договор трябва задължително да съдържа: данни за посредника и за търсещото работа лице; права и задължения на лицата; срок на договора; безплатното предоставяне на посредническата услуга за търсещото работа лице; условия за предсрочно прекратяване на договора; отговорност на лицата при неизпълнение; други условия.

Посредникът, с който сте сключили договор, трябва да Ви предостави информация за свободните работни места, която съдържа:

изискванията към кандидата за работа - професионална и физическа пригодност;

условията на труд;

предлаганото трудово възнаграждение;

условията за социално и здравно осигуряване, застраховане;

други специфични изисквания, които могат да бъдат свързани с особеностите на конкретното работно място.

Четвърта стъпка: Преди заминаването си вие следва да получите от посредника екземпляр от писмен индивидуален договор за наемане на работа, подписан от чуждия работодател или от упълномощено от него лице да подписва индивидуални договори за наемане на работа, и превод на договора на български език. Индивидуалният договор за наемане на работа трябва да съдържа данни за:

датата и мястото на сключване на договора;

срока на договора;

данните за конкретната длъжност, на която ще бъде наето лицето;

срока на наемането;

работното време;

почивките;

отпуските;

трудовото възнаграждение;

битовите условия;

здравното осигуряване;

обезщетението при трудова злополука;

обезщетението при временна и трайна неработоспособност;

обезщетението при смърт;

обезщетението при предсрочното прекратяване на трудовия договор;

транспортните разходи на устроеното на работа лице до работното място при пристигането;

ползването на годишен отпуск и при окончателното му завръщане в България, включително при предсрочно прекратяване на трудовия договор;

разрешенията за работа;

задължението на работодателя да сключи за своя сметка здравна застраховка за болест, злополука и смърт на наетите на работа лица преди тяхното заминаване от Република България, действаща на територията на съответната чужда държава, за срока на сключения индивидуален договор за наемане, както и за времето за пътуване.

Пета стъпка: За допълнителна сигурност е препоръчително да се снабдите с адресите и телефоните на българското посолство или консулство в съответната държава, адресите и телефоните на местните служби на реда, болничните заведения и инспекцията по труда в съответната държава.

ВНИМАНИЕ! Имайте предвид, че обикновено процедурите за кандидатстване за работа в чужбина отнемат известен период от време.

Извършените разходи за превод и легализация на документите, необходими за сключване на договор за наемане на работа в чужбина и получаване на работна виза, съгласно националното законодателство на приемащата държава, са за сметка на лицето търсещо работа. Легализацията на документите се извършва от лица, получили съответното разрешение от Министерството на външните работи.

Не приемайте за достоверни обяви, реклами и изявления, обещаващи бързо намиране на работа извън България, в които не е посочено, че подателят им притежава удостоверение за регистрация като посредник и липсва посочен номер и дата на издаване на удостоверение за регистрация.

 

Трябва за знаете, че има случаи, които не представляват посредническа дейност по наемане на работа:

І случай: Когато български граждани се изпращат в чужбина по силата на междуфирмени договори и запазват трудовите си правоотношения с българските работодатели.

ІІ случай: Съгласно чл.2 и чл.9 от Европейското споразумение за настаняване “AU PAIR”, дейността “AU PAIR” представлява временно настаняване в приемни семейства на млади чужденци, най-често момичета, с цел подобряване на езиковите им и евентуално професионални знания и обща култура срещу предоставяне на грижи за децата и подпомагане при домакинската работа. Съгласно Преамбюла на Споразумението, лицата, настанени за извършване на дейността “AU PAIR” са специфична категория, която не принадлежи към категорията “студенти”, както и към категорията “работници”, а към специална категория, която притежава белези и на двете.

ІІІ случай: Международните програми за културен обмен, както и програмите “WORK AND TRAVEL”, “THEME PARKS AND RESORT” и “SUMMER CAMPS” и други възможност на студенти редовно обучение от различни страни да живеят и работят в САЩ и държавите - членки на ЕС по време на лятната ваканция. Тези програми за културен обмен на студенти не могат да бъдат разглеждани като международни споразумения за обмен на работна сила и / или програми за запазване и насърчаване на заетостта по смисъла на ЗНЗ.

Дейността на фирмите, които се занимават с разработването и изпълнението на посочените програми за културен обмен, не може да се разглежда като посредническа дейност по наемане на работа и остава извън обхвата на ИА “ГИТ”.

Източник socialni.bg

 

Реклама