Здравейте! Имам следния въпрос: ако работодателят ми не ме е осигурявал върху реалната ми заплата, мога ли да се възползвам от чл. 327 т. 3 от КТ, за да напусна без 1-мес. предизвестие. В този случай работодателят има ли право да изиска обезщетение за неспазено предизвестие от 1 месец в размер на една работна заплата?

Основанията регламентирани с чл. 327 от Кодекса на труда /КТ/, са основания за прекратяване на трудовия договор от страна на работника или служителя без предизвестие. В случаите по т. 2 и т. 3 причините, поради които работникът или служителят има право да прекрати трудовия си договор, са свързани с неправомерното поведение от страна на работодателя при изпълнение на неговите задължения по трудовото правоотношение. В тези хипотези, освен възнаграждението за неизползван платен годишен отпуск / ако има такъв/, работодателят дължи и обезщетение / чл.221, ал.1 от КТ /. При срочен трудов договор то е равно на действителните вреди претърпени от прекратяването на трудовите правоотношения. При безсрочен трудов договор обезщетението е равно на брутната заплата за срока на предизвестието.

Прекратяването на трудовия договор на основание чл.327, т.3 от КТ настъпва от момента на получаването на писменото изявление за прекратяване на договора / чл.335, ал. 2, т.3 от КТ/ , като упражняването му по никакъв начин не зависи от работодареля.

В заключение, имайте предвид, че прекратяването на трудовия договор без предизвестие от работника или служителя съгласно чл. 327, т. 2 от КТ е допустимо, когато работодателят не изпълни свои задължения, уговорени с трудвия договор или с колективния трудов договор , или установени с нормативен акт. Следователно, ако работодателят ви осигурява върху по-малка сума, от тази, която е уговорена между страните в сключения трудов договор вие имате право да прецените дали да се възползвате от разпоредбата на чл.327, т.3 от КТ.

socialni.bg
 

Реклама