Инструкция № 1 от 24.10.2007 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, през 2007 г.


Орган на издаване: Министерство на здравеопазването
Дата на обнародване:
06 ное 2007
Чл. 1. С инструкцията се определят условията, редът и начинът на образуване на средствата за работна заплата през 2007 г. в търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 2, букви "в", "г" и т. 3, и в търговските дружества - лечебни заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения, които са с над 50 на сто държавно или общинско участие.

Чл. 2. Търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, които са приключили 2006 г. с печалба по счетоводния баланс, имат положителен финансов резултат за 2007 г. с натрупване към края на съответното тримесечие и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата си за работна заплата в съответствие с финансово-икономическото си състояние.

Чл. 3.
(1) Търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична помощ, образуват средствата си за работна заплата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се коригират с коефициент, отчитащ изменението на приходите от медицински и немедицински услуги на едно лице през съответното тримесечие, спрямо предходното тримесечие.
(2) Коефициентът по ал. 1 се изчислява по методика, разработена от Националния статистически институт съгласно приложението.

Чл. 4.
(1) Търговските дружества - лечебни заведения за болнична помощ, които приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата за работна заплата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се увеличават с норматив 0,80 на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии, сключени с държавни или общински органи, с Националната здравноосигурителна каса за изпълнени клинични пътеки и за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ, както и приходите от медицински и немедицински услуги.
(2) Търговските дружества - лечебни заведения за болнична помощ, които приключват отчетното тримесечие с положителен финансов резултат и имат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата за работна заплата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се увеличават с норматив 0,70 на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии, сключени с държавни или общински органи, с Националната здравноосигурителна каса за изпълнени клинични пътеки и за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ, както и приходите от медицински и немедицински услуги.
(3) Търговските дружества - лечебни заведения за болнична помощ, които приключват отчетното тримесечие със загуба и нямат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средствата за работна заплата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие са увеличават с норматив 0,60 на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии, сключени с държавни или общински органи, с Националната здравноосигурителна каса за изпълнени клинични пътеки и за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ, както и приходите от медицински и немедицински услуги.
(4) Търговските дружества - лечебни заведения за болнична помощ, които приключват отчетното тримесечие със загуба и имат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, образуват средстватат за работна заплата през 2007 г. тримесечно, като начислените средства за работна заплата от предходното тримесечие се увеличават с норматив 0,50 на всеки процент от общото увеличение на приходите по договори за субсидии, сключени с държавни или общински органи, с Националната здравноосигурителна каса за изпълнени клинични пътеки и за извършени дейности и изследвания от високоспециализираната и специализираната извънболнична помощ, както и приходите от медицински и немедицински услуги.
(5) Търговските дружества - лечебни заведения за болнична помощ, които приключват отчетното тримесечие със загуба, увеличават загубата и просрочените задължения спрямо предходното тримесечие, не могат да увеличават средствата си за работна заплата, достигната през предходното тримесечие.

Чл. 5. Търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична помощ, които приключват отчетното тримесечие със загуба, влошават финансовите си резултати спрямо предходното тримесечие и имат просрочени задължения към края на отчетното тримесечие, при увеличение на приходите, не могат да увеличават средствата си за работна заплата, достигнати през предходното тримесечие.

Чл. 6.
(1) При прилагане на инструкцията от начислените средства за работна заплата през предходното и отчетното тримесечие се изключват:
1. обезщетенията по чл. 220, 222 и чл. 224, ал. 1 и чл. 331 от Кодекса на труда;
2. възнагражденията, изплатени на членовете на съветите на директорите, на изпълнителните директори, на търговските управители (прокуристите), на управителите и контрольорите в търговските дружества - лечебни заведения;
3. възнагражденията на лицата, изпратени на работа в чужбина;
4. внесените от работниците и служителите за тяхна сметка суми за задължително и доброволно социално и здравно осигуряване и за осигуряване за безработица до размери, които не се облагат по Закона за данъците върху доходите на физическите лица;
5. възнагражденията на наетите лица по граждански договори;
6. възнагражденията за извънреден труд по чл. 262, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда, начислени съгласно определените с колективния трудов договор размери, както и извънредния труд, положен от наетите на сумирано изчисляване на работното време;
7. възнагражденията за работа през официалните празници по чл. 264 от Кодекса на труда, начислени съгласно определените с колективния трудов договор размери;
8. допълнителните възнаграждения за положен нощен труд по чл. 6 от Наредбата за допълнителите и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., определени с колективен трудов договор до 30.VI.2007 г.; след 1.VII.2007 г. допълнителните средства за работна заплата се определят по реда на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 17 януари 2007 г. (ДВ, бр. 9 от 2007 г.);
9. възнагражденията за отработените часове над редовното работно време съгласно чл. 136а от Кодекса на труда;
10. сумите, начислени от работодателя за първия ден на временна неработоспособност.
(2) Търговските дружества - лечебни заведения, в които се откриват нови работни места за общополезни дейности по Националната програма "От социални помощи към осигуряване на заетост", при образуване на средствата си за работна заплата през отделните тримесечия на годината изключват средствата за работна заплата и числеността на лицата, наети по програмата.

Чл. 7. Когато размерът на средната брутна работна заплата на търговското дружество за предходното тримесечие не може да се установи, размерът на средствата за работна заплата се определя, като фактическият средносписъчен брой на персонала за отчетното тримесечие се умножи по средната брутна заплата за съответната дейност за страната по данни на Нацоналния статистически институт за предходното тримесечие.

Чл. 8.
(1) Когато установените по реда на инструкцията средства за работна заплата не осигуряват изплащането на минималната работна заплата за страната за съответния период и на минималните размери на съответните допълнителни и други трудови възнаграждения, определени с Наредбата за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г., базисният размер на средствата за работна заплата се завишава с разликата, осигуряваща тези плащания до 30.VI.2007 г. След 1 юли 2007 г. допълнителните средства за работна заплата се определят по реда на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от 17.I.2007 г. (ДВ, бр. 9 от 2007 г.).
(2) При образуване на средствата за работна заплата за първо тримесечие на 2007 г. базисният размер на средствата за работна заплата може да се коригира с начислените суми, произтичащи от увеличението на индивидуалните работни заплати, осигуряващи размера на минималната работна заплата за страната.
(3) Когато е договорено социалните разходи, изплащани в пари, да се трансформират и изплащат като средства за работна заплата, базисният размер на средствата се коригира еднократно в същия размер, но не по-голям от размера на социалните разходи, изплатени през първото тримесечие на 2007 г.

Чл. 9. Търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, които през предходното тримесечие са начислили в разходите си средства за работна заплата в размер, по-голям от полагащите се средства, образувани по реда на инструкцията, не могат да увеличават средствата си за работна заплата през следващите тримесечия до компенсиране размера на превишението. Превишението на средствата се изключва при образуване на средствата за работна заплата през следващото тримесечие.

Чл. 10.
(1) В случаите, когато начислените средства за работна заплата превишават образуваните по реда на инструкцията, определеното тримесечно възнаграждение на органите на управление на търговските дружества - лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, се намалява с една минимална работна заплата за страната.
(2) Министърът на здравеопазването и кметовете на общините, упражняващи правата на собственост на държавата или общината в търговските дружества, включват в договорите за възлагане на управлението задължението за изпълнение на инструкцията и отговорността по ал. 1.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1."Просрочени задължения" са следните парични задължения, които не са изпълнени изцяло или частично в срока, определен в договор или в нормативен акт:
а) задължения по главници и лихви за ползвани банкови кредити;
б) задължения към държавния и/или общинския бюджет (корпоративен данък, данък върху доходите на физическите лица и задължения по сключени по съответния ред договори);
в) вноски за задължително обществено осигуряване и за здравно осигуряване;
г) задължения по договори за доставка и услуги, свързани с дейността.
2. "Положителен финансов резултат" е печалбата, установена като разлика между счетоводната печалба за отчетното тримесечие и дължимите данъци за сметка на печалбата по Закона за корпоративното подоходно облагане.
3. "Влошаване на финансовия резултат" е увеличаването на счетоводната загуба, установена за съответното тримесечие от отчета за приходите и разходите, съгласно чл. 28 от Закона за счетоводството.
4. Начислените суми за компенсируеми отпуски за персонала в резултат на неизползвано право на отпуск по реда на т. 3.3 от НСС - 19 - "Доходи на персонала" се изключват от начислените средства за работна заплата при прилагане на инструкцията и при определяне на финансовия резултат.

§ 2. В приходите от медицински и други услуги по смисъла на чл. 3 и 4 от инструкцията не се включват приходите от продажби на материали и на дълготрайни материални активи. Средствата, получени от продажби на материали и на дълготрайни материални активи, не могат да се използват за средства за работна заплата.

§ 3. Диспансерите, в които има разкрити легла, като специализирани лечебни заведения за болнична помощ, образуват средствата си за работна заплата по реда на чл. 2 и 4 от инструкцията.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Инструкцията се издава на основание § 6, ал. 1 от Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2007 г., приета с ПМС № 111 от 15.V.2007 г. (ДВ, бр. 40 от 2007 г.).

§ 5. Инструкцията е съгласувана с министъра на финансите и министъра на труда и социалната политика и влиза в сила от 1.I.2007 г.

§ 6. Указания по прилагането на инструкцията дават министърът на здравеопазването и министърът на труда и социалната политика съобразно ведомствената компетентност.

Приложение
към чл. 3, ал. 2

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
МЕТОДИКА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОЕФИЦИЕНТ, ИЗМЕРВАЩ ИЗМЕНЕНИЕТО НА ПРИХОДИТЕ ОТ МЕДИЦИНСКИ И ДРУГИ УСЛУГИ НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА - ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ С НАД 50 НА СТО ДЪРЖАВНО ИЛИ ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В КАПИТАЛА, ПРЕЗ 2007 Г.
(Отделена като самостоятелен акт)

Подобни статии:
 

Реклама