Счетоводното отчитане на разходи за кафе-паузи и обяд

В постъпило запитване се поставят въпроси, свързани със счетоводното отчитане на разходи за кафе-паузи и обяд, включени в пакет от предоставяни услуги от фирма „..." ЕООД на клиенти.

Съгласно фактическата обстановка, изложена в писмото, дружеството осъществява като основна дейност провеждане на специализирани компютърни курсове за системни администратори и други компютърни специалисти. В оферираната цена на програмите за обучение са включени кафе-паузи и обяд, които се предоставят на курсистите и клиентите ги заплащат като част от общата цена на обучението.

На основание чл. 10, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, във връзка с поставените въпроси и при конкретната фактическа обстановка се изразява следното становище:

Разходите за обяд и кафе-паузи, предоставяни на курсистите в периода на обучението, водят до намаление на икономическата изгода на предприятието и отговарят на критериите за „разход" в Общите разпоредби на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.

Следователно, това са разходи, свързани с основната дейност на дружеството, и трябва да намерят отражение в счетоводните книги - да се начислят и да се признаят към момента на тяхното извършване.

По отношение данъчното третиране на извършените разходи следва да се има предвид, че същите трябва да са надлежно документирани в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и при спазване принципа за „документална обоснованост", определен в § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Доколкото извършените разходи за кафе-, паузи и обяд са включени в цената на пакет услуги и се заплащат от клиентите, то същите следва да се разглеждат като данъчно признат разход, свързан с основната дейност, поради което за тях не се дължи данък върху разходите по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗКПО.

 

Реклама