Неплатения родителски отпуск по реда на чл. 167а от Кодекса на труда

Съгласно разпоредбата на чл. 167а, ал. 4 от Кодекса на труда (КТ), след използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 КТ, родител (осиновител), който сам се грижи за отглеждане на детето, ако работи по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 12 месеца, до навършване на 8-годишна възраст, в случаите, когато:

-не се намира в брак с другия родител и не живее в едно домакинство с него;

-другият родител е лишен от родителски права с влязло в сила решение на съда или е починал.

На основание ал. 8 на чл. 167а КТ, времето, през което се ползва този вид отпуск, се признава за трудов стаж на лицето.

Следователно за времето, през което родител е ползвал отпуск по реда на чл. 167а, ал. 4 КТ, му се полага платен годишен отпуск.

 

Реклама