Брутното трудово възнаграждение за определяне възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 и обезщетенията по чл. 228 от КТ

Според разпоредбата на § 1, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за допълнителните и другите трудови възнаграждения, в брутното трудово възнаграждение за определяне възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 или на обезщетенията по чл. 228 от Кодекса на труда се включва възнаграждението над основното трудово възнаграждение за месеца, определено според прилаганите системи за заплащане на труда, съгласно договореното с колективния трудов договор и/ или вътрешните правила за работната заплата, както и с индивидуалния трудов договор.

В тази връзка се счита, че начислените средства за работна заплата (по реда на Инструкция № 1 от 13.04.2005 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие), за изпълнени клинични пътеки, извършени дейности и изследвания от високоспециализираната извънболнична помощ и приходите от медицински и немедицински услуги, са елемент от брутното трудово възнаграждение, от което се определя възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 и обезщетенията по чл. 228 КТ.

 

Реклама