Тарифи

16 Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи
17 Методика за определяне на цените и ценовите пакети на универсалната услуга
18 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
19 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори
20 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите
21 Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
22 Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за признаване на професионални квалификации и по Закона за Държавните такси
23 ТАРИФА за таксите и разноските към Закона за частните съдебни изпълнители Приета с ПМС № 92 от 19.04.2006 г., обн., ДВ, бр. 35 от 28.04.2006 г.
24 Тарифа за държавните такси, събирани от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс
25 Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
26 Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
27 Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата
28 Тарифа за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България
29 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите
30 Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето
 
Страница 2 от 4

Най - четено:

Реклама