ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

Обн. ДВ. бр.27 от 10 Март 1998г., изм. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г., доп. ДВ. бр.33 от 9 Април 1999г., изм. ДВ. бр.78 от 3 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.43 от 26 Май 2000г., изм. ДВ. бр.65 от 8 Август 2000г., изм. ДВ. бр.86 от 20 Октомври 2000г., попр. ДВ. бр.27 от 21 Март 2001г., изм. ДВ. бр.106 от 7 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.108 от 14 Декември 2001г., изм. ДВ. бр.24 от 14 Март 2003г., изм. ДВ. бр.34 от 15 Април 2003г., доп. ДВ. бр.39 от 25 Април 2003г., изм. ДВ. бр.106 от 5 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.111 от 22 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.15 от 24 Февруари 2004г., изм. ДВ. бр.24 от 23 Март 2004г., изм. ДВ. бр.32 от 20 Април 2004г., попр. ДВ. бр.36 от 30 Април 2004г., изм. ДВ. бр.52 от 27 Юни 2006г., изм. ДВ. бр.16 от 20 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.21 от 9 Март 2007г., попр. ДВ. бр.26 от 27 Март 2007г., изм. ДВ. бр.32 от 17 Април 2007г., изм. ДВ. бр.75 от 18 Септември 2007г., изм. ДВ. бр.81 от 16 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.27 от 10 Април 2009г., изм. ДВ. бр.18 от 5 Март 2010г.

Раздел I. Такси за разрешаване на дейности с общоопасни средства и за изработване на печати и щемпели (Изм. - ДВ, бр. 78 от 1999 г.)

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на разрешения за извършване на дейности с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за производство на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от юридически лица и търговци по смисъла на Търговския закон - 1000 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за търговия с взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - 300 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 20 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за пренасяне на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 50 лв.;

6. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за придобиване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

7. за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси - собственост на търговци и юридически лица - 50 лв.;

8. за продажба на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

9. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за съхраняване на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 100 лв.;

10. за съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

11. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.) за съхраняване с цел колекциониране на огнестрелни оръжия и боеприпаси - 50 лв.;

12. за носене на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

13. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., заличена - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)

14. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси (стрелбища) от търговци и юридически лица - 150 лв.;

15. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за внос (износ) на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелно, ловно и спортно оръжие и боеприпаси от търговци и юридически лица - 50 лв.;

16. за внос (износ) на огнестрелни оръжия и боеприпаси от граждани - 5 лв.;

17. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за транзитен превоз на взривни вещества, пиротехнически изделия, огнестрелни оръжия и боеприпаси от търговци и юридически лица - 100 лв.;

18. за ремонт на огнестрелни оръжия и боеприпаси - 50 лв.;

19. за прострелка и създаване на куршумотека и гилзотека - 5 лв.;

20. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

21. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2007 г.) за производство на опитни образци и опитни партиди от новоразработени взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси - 100 лв.;

22. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2003 г.)

23. (нова - ДВ, бр. 24 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за провеждане на курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие - 92 лв., и 22 лв. - за всяко явяване на изпит за успешно завършване на курса;

24. (нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) за издаване на Европейски паспорт на огнестрелното оръжие - 50 лв.;

25. (нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) за издаване на документи за пренасяне на ВВООБ в рамките на ЕС - 20 лв.

(2) Разрешенията по ал. 1, т. 9 се издават и таксуват съобразно броя на местата, където се съхраняват общоопасните средства.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.) При издаване на разрешение за носене на служебно поверено огнестрелно оръжие от служители на юридически лица и на лица, регистрирани като еднолични търговци, които осъществяват частна охранителна дейност, се събират таксите по ал. 1, т. 12. В този случай таксата за съхраняване на огнестрелното оръжие по ал. 1, т. 9 се заплаща от юридическите лица и от лицата, регистрирани като еднолични търговци.

(4) За изработване на печати и щемпели се събират следните такси:

1. за откриване на обект за изработване на печати и щемпели - 10 лв.;

2. за изработване на щемпели с изображение на личен подпис - 2 лв.

(5) За преиздаване и продължаване на сроковете на разрешенията за извършване на дейности по този раздел се събират таксите, определени за първоначалното им издаване.

(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) Освобождават се от заплащане на такси при издаване на разрешение за внос, носене и износ на огнестрелни оръжия и боеприпаси чужди граждани, работещи в държавни и междудържавни организации с предмет на дейност борба с престъпността и охрана.

Раздел II. Такси по Закона за задграничните паспорти

Чл. 2. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 5. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 6. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Раздел III. Такси по Указа за паспортите и адресната регистрация на гражданите на Република България

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Раздел IV. Такси по Закона за чужденците в Република България (Загл. изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.)

Чл. 9а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Органите за граничен паспортен контрол събират такси за издаване на визи по реда на чл. 9д от Закона за чужденците в Република България, в размерите, определени с Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по Закона за държавните такси, одобрена с Постановление № 49 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 30 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2000 г. и бр. 49 от 2002 г.).

Чл. 10. (1) (Отм., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) При продължаване на срока за пребиваване на чужденец в Република България се събират следните такси:

1. до 6 месеца 200 лв.;

2. до 1 година 500 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) до 5 години 800 лв.

(2) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) Срокът, за който се събира таксата по ал. 1, се изчислява от датата на изтичане на последното разрешение за пребиваване на чужденеца в Република България, ако няма прекъсване на срока за пребиваване.

(3) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За искане на услуга по ал. 1 се събира такса 10 лв.

Чл. 11. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., нов - ДВ, бр. 81 от 2008 г.) (1) За заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим, приета с Постановление № 82 на Министерския съвет от 2008 г. (ДВ, бр. 44 от 2008 г.), от физическото лице се събира такса в размер 10 лв.

(2) За заверка на покана-декларация по чл. 16, ал. 4 - 6 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим от физическото или юридическото лице, извършващо дейност по Търговския закон, от юридическото лице, регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, или от представителството на чуждестранно юридическо лице, регистрирано по чл. 24 от Закона за насърчаване на инвестициите, се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 12. (1) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се събира такса 1000 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец, на основание на сключен брак с български гражданин, се събира такса 150 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.) Таксите по ал. 1 и 2 се събират еднократно след разрешаване на постоянното пребиваване на чужденеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За искане на услуга по ал. 1 и 2 се събира такса 10 лв.

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 15. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за удостоверяване наличието на чуждо гражданство, за обявен адрес, за разрешен срок за пребиваване, за влизане, напускане или преминаване през Република България, както и за други събития и факти, свързани с пребиваването на чужденци в Република България, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ посочените в ал. 1 събития и факти за чужденци, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.

(3) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1 и 2 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.).

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Чужденците от български произход и българите, живеещи извън Република България, заплащат 5 на сто от таксите по чл. 10, ал. 1 и чл. 12, ал. 1, 2 и 3.

Чл. 19. Не се събират такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци на основата на взаимност и на международни договори, по които Република България е страна;

2. (нова - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденци, извършващи дейност в Република България по линия на безвъзмездната помощ, оказвана от чуждестранни правителствени и международни организации.

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) по чл. 10, ал. 1 и 3 - от чужденци, които не могат да напуснат страната по независещи от тях обстоятелства, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и неотложна медицинска помощ, удостоверени с документи от съответните компетентни органи;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., отм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.);

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 9 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) от чужденците, спрямо които е наложена влязла в сила принудителна административна мярка по чл. 41 и 42 от Закона за чужденците в Република България.

Раздел V. Такси по Закона за движението по пътищата

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 21. (1) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(2) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(3) За издаване или подмяна на контролен талон към свидетелството за управление се събира такса 1 лв.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г.) За издаване на дубликат на контролен талон към свидетелство за управление се събира такса 1 лв.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство на чужденец се събира такса 25 лв.

(6) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За бързо издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство по ал. 5, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 10 дни, таксата се заплаща с увеличение два пъти.

Чл. 22. За издаване на международно свидетелство за управление се събира такса 5 лв.

Чл. 23. По молба за промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на моторно превозно средство се събира такса 2 лв.

Чл. 24. (Отм. - ДВ, бр. 65 от 2000 г.)

Чл. 24а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачи на моторни превозни средства за частично възстановяване на контролните точки, потвърждаващи валидността на свидетелството за управление на моторно превозно средство, се събира такса 300 лв.

Чл. 25. (1) (Нова - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За проверка на техническата и екологичната изправност и за извършване на идентификация при първоначалната регистрация, за промяна в регистрацията и пускане в движение на ППС се събира такса 6 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За извършване идентификация на пътни превозни средства при регистрация извън определените за това места се събира такса 4 лв. за всяко превозно средство.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(4) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(5) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

(7) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За извършване на идентификация на пътни превозни средства в пункт на "КАТ - Пътна полиция", различен от местоотчета им, се събира такса 40 лв. за всяко превозно средство.

(8) (Нова - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За възстановяване на идентификационен номер от органите на Министерството на вътрешните работи се събира такса 80 лв.

Чл. 26. (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., попр. - ДВ, бр. 27 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2003 г.) За издаване и подмяна на документ за право на движение на пътно превозно средство и за право на ползване на табели с регистрационен номер се събират следните такси:

1.

(изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.,

в сила от 08.12.2003 г.)

за свидетелство за регистрация

на пътно превозно средство

9 лв.;

2.

(изм. - ДВ, бр. 106 от 2003 г.,

в сила от 08.12.2003 г.)

за издаване на дубликат на

свидетелство за регистрация на

пътно превозно средство

9 лв.;

3.

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

за разрешение за временно движение

на превозни средства

5 лв.;

4.

за право на ползване на

регистрационен номер (без транзитен)

2 лв.;

5.

(изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

за право на ползване на

регистрационен номер на

автомобили от фирма, извършваща

търговска дейност с тях, се събира

годишна такса за един комплект

650 лв.

6.

за право на ползване на реги-

страционен номер за автомобили

с четири еднакви цифри се събира

и такса

1000 лв.

7.

за право на ползване на регистра-

ционен номер за автомобили с

комбинация от цифри: аа-вв; ав-ав;

ав-ва, където "а" и "в" са различни

числа от "0" до "9", се събира и

такса

30 лв.

8.

за право на ползване на регистра-

ционен номер за автомобили с

комбинация от цифри по желание,

извън случаите по т. 6

и 7, се събира и такса

50 лв.

9.

за право на ползване на регистра-

ционен номер за автомобили с

надпис по желание се събира и

такса

7000 лв.

Чл. 27. При първоначална регистрация, при промяна на собствеността и при промяна на регистрационния номер (без транзитен) на пътното превозно средство се събират следните такси:

1. за мотопед, мотоциклет или мототриколка 2 лв.;

2. за останалите пътни превозни средства 4 лв.

Чл. 28. (1) За издаване на удостоверение с данни на водачи или за моторно превозно средство се събира такса 3 лв.

(2) За издаване на справка за издирвано превозно средство се събира такса 5 лв.

(3) За издаване на експертна справка за проверка на идентификационните номера на рамата и двигателя на моторно превозно средство се събира такса 50 лв.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) За издаване на справки за броя на моторните превозни средства от един вид, марка или модел се събира такса 50 лв.

(5) Освобождават се от заплащане на такси по ал. 1, 2 и 4 държавните органи и органите на местното самоуправление, направили служебно запитване.

Чл. 29. Освобождават се от такси по чл. 26, т. 4 и по чл. 27 моторни превозни средства на Министерството на вътрешните работи, както и на дипломатически и консулски представителства в Република България при наличие на взаимност.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) (1) За изготвяне на писмено становище по проекти, свързани с организирането на движението по пътищата, се събират следните такси:

1. по проекти за стандарти и нормали - 300 лв.;

2. по проекти за строителство и реконструкция на пътища - 150 лв.;

3. по проекти за строителство и ремонтни работи - 80 лв.;

4. по проекти за изграждане на търговски и други обслужващи пътното движение обекти - 400 лв.

(2) За съгласуване движението на извънгабаритно или тежко пътно превозно средство и/или товар се събира такса 50 лв.

Раздел VI. Такси по Закона за Министерството на вътрешните работи (Загл. изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 31. (1) (Доп. - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 32 от 2007 г.) За издаване на сертификати, протоколи, разрешителни и становища за пожарна безопасност на обекти, на инсталации и съоръжения и за разрешаване ползването на строежи, извършено по искане на физически или юридически лица, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за обществено обслужващи сгради:

а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на образованието: учебни заведения (основни, средни, висши и др.), детски градини и ясли, учебно-възпитателни заведения, лагери и лагер-школи, специални училища за деца с увреждания, метеорологични станции, обсерватории, сгради, лаборатории и центрове за научноизследователска дейност и научно-техническа информация - 50 лв. плюс 0,10 лв./кв.м разгъната застроена площ (РЗП);

б) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на здравеопазването и социалните грижи: лечебни заведения за извънболнична помощ: амбулатории за първична медицинска помощ (за индивидуална практика за първична медицинска помощ, за групова практика за първична медицинска помощ), амбулатории за специализирана медицинска помощ (за индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, за групова практика за специализирана медицинска помощ, медицински центрове, стоматологични центрове, медико-стоматологични центрове, диагностично-консултативни центрове), самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории; лечебни заведения за болнична помощ: болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, болници за долекуване, продължително лечение и рехабилитация; многопрофилни и специализирани болници, университетски болници, военни и затворнически болници; родилни домове; центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология, диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи, диализни центрове и тъканни банки; психиатрични болници; заведения за социални грижи; детски консултации; балнеосанаториуми и др. санаториални заведения; лабораторно-клинични заведения; самостоятелни поликлиники; ветеринарни лечебници; - 30 лв. плюс 0,10 лв./кв.м РЗП;

в) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на културата и изкуството: музеи, библиотеки и читалища, художествени галерии и ателиета, центрове за научно-техническа информация, архивохранилища, кинозали, концертни, оперни, театрални и др. зали, танцови зали, циркови зали, естради, обществени клубове, многофункционални зали с културно-просветно предназначение и др. - 30 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП;

г) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) с култово и религиозно предназначение: храмове за богослужение, манастири, катедрали, църкви, параклиси, джамии, синагоги и др., крематориуми и обредни домове - 50 лв. плюс 0,15 лв./кв.м РЗП;

д) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за административно обслужване: административни и офисни сгради, банкови и небанкови финансови институти и офиси, обменни бюра, административнообслужващи сгради към производствени обекти, представителни сгради, пощи, сгради на централните и териториалните администрации, правителствени сгради, центрове за провеждане на конференции и конгреси, сгради на съда, прокуратурата и др. - 100 лв. плюс 0,10 лв./кв.м РЗП;

е) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на търговията, общественото хранене, хотелиерството и услугите: търговски центрове, базари, покрити пазари и навеси, открити пазари и тържища, универсални и специализирани магазини, аптеки и дрогерии, селскостопански и ветеринарни аптеки, панаирни палати, казина, дискотеки, сгради за битови услуги, компютърни и интернет зали, сгради за граждански ритуали, сгради за обществено хранене (ресторанти, закусвални, кафе-сладкарници и др.), общежития, обществени бани и сауни, хотели, мотели, хижи, почивни домове, къщи за отдих, квартири, ваканционни бунгала и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;

ж) (доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на транспорта и съобщенията: приемни сгради на летища, железопътни гари, автогари, морски и речни гари, паркинги (покрити и открити) и гаражи, автоработилници и сервизи, автомивки, станции на въжени линии, сгради за излъчване на радио- и телевизионни сигнали и телефонни централи - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;

з) (изм. и доп. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) спортни сгради и съоръжения за всички видове спорт: - лека атлетика, спортни и гимнастически игри, плувни и гребни спортове, стрелба, ветроходство, ски спортове, спускане с шейни, кънки, въздушни спортове, моделизъм, спортове с развлекателен характер (яхтклубове и аероклубове), зали за волейбол, баскетбол, хандбал, борба и др., стадиони, тенис игрища, фитнес центрове и др. - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;

и) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) в областта на озеленяването: озеленяване на градини, зоологически и ботанически градини, дендрариуми, озеленяване на двор, озеленяване на паркове, озеленяване на дворове, озеленяване на ландшафтна архитектура ( затревяване цени, затревяване цени,) защитни насаждения и гробищни паркове - 150 лв.;

к) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) развлекателни и увеселителни паркове: атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове и голф игрища - 350 лв.;

л) (предишна б. "к", изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бензиностанции, нафтоснабдителни пунктове, газ-(пропан-бутан, метан) станции:

аа) бензиностанции и нафтоснабдителни пунктове, автомобилни газостанции за пропан-бутан или за компресиран природен газ - 150 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа и по 0,50 лв./кв.м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;

бб) комплекси автоснабдителни станции за зареждане на автомобили със светли горива (бензин и дизелово гориво), с пропан-бутан, с компресиран природен газ - 250 лв. плюс 50 лв. за всяка колонпомпа (за светли горива, за втечнен пропан-бутан, за природен газ или комбинирана - за светли горива и втечнен пропан-бутан) плюс 0,50 лв./кв.м РЗП на обслужващата сграда/и на територията на обекта;

м) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) бази за товаро-разтоварна дейност, за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти и горими газове:

аа) бази за преработка, съхранение и търговия с петролни продукти - 500 лв.;

бб) бази за преработка, съхранение и търговия с горими газове - 800 лв.;

вв) жп наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 150 лв. за всеки хидрант;

гг) жп наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 200 лв. за всеки хидрант;

дд) авто наливно-изливни устройства и естакади за леснозапалими течности и горими течности - 100 лв. за всеки хидрант;

ее) авто наливно-изливни устройства и естакади за горими газове - 150 лв. за всеки хидрант;

жж) пълначни и складове за бутилки с горими газове - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв.м РЗП;

2. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за жилищни сгради и гаражни клетки в жилищни сгради:

а) за жилищни сгради - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;

б) за гаражни клетки в жилищни сгради - 10 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;

3. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения:

а) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение, складове и съоръжения от категория по пожарна опасност "А" и "Б" - 250 лв. плюс 0,50 лв./кв.м РЗП;

б) (отм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) селскостопански и животновъдни сгради - 50 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;

в) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност "В" - 150 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;

г) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) сгради и помещения с производствено предназначение и складове от категория по пожарна опасност "Г" и "Д" - 100 лв. плюс 0,20 лв./кв.м РЗП;

д) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) съоръжения и инсталации с производствено предназначение:

аа) от категория по пожарна опасност "А" и "Б" - 100 лв.;

бб) от категория по пожарна опасност "В" - 80 лв.;

вв) от категория по пожарна опасност "Г" и "Д" - 50 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) за инфраструктурни строежи, обекти и съоръжения:

а) пътна инфраструктура:

аа) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) автомагистрали, пътища и улици - 100 лв. плюс 1 лв./км за всяка една от лентите на пътното платно;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;

вв) мостове - 150 лв.;

гг) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;

дд) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) светофарни уредби - 50 лв.;

б) железопътна инфраструктура:

аа) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) жп линии - 100 лв. плюс 1 лв./км за всеки коловоз;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) контактна жп мрежа - 50 лв. плюс 3 лв./км;

вв) пешеходни надлези и подлези - 150 лв.;

гг) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) мостове - 150 лв.;

дд) тунели - на всеки 100 м по 50 лв.;

в) съоръжения към пристанища:

аа) кейове - 150 лв. на едно кейово място;

бб) жп коловози, вътрешни пътища, открити и закрити складове, терминали, силози, резервоари - определените по тарифата такси за съответните съоръжения, сгради и обекти;

вв) рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари - 100 лв.;

г) летища:

аа) самолетни писти за граждански полети, съоръжения за осветяване, сигнализация - 300 лв.;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хангари - 200 лв. плюс 0,30 лв./кв.м РЗП;

вв) диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушния трафик - 300 лв.;

гг) самолетни писти на летища за агротехническа защита, спортни и учебни летища - 200 лв.;

д) метрополитени:

аа) метростанции - 500 лв.;

бб) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) подземени и надземени метропътища с комуникациите към тях - 100 лв./км;

е) (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) преносни и разпределителни проводи:

аа) транзитни електропроводи и далекопроводи (извън урбанизираните територии):

- до 110 kV - 100 лв. плюс 0,80 лв./км;

- над 110 kV - 100 лв. плюс 1,00 лв./км;

бб) (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) електропроводи в урбанизираните територии:

- електропроводи за различно напрежение: до 20 kV; от 20 kV до 100 kV; над 110 kV - 80 лв. + 0,02 лв./м;

- контактна мрежа на трамваен и тролейбусен транспорт - 50 лв. плюс 0,03 лв./м;

вв) (попр. - ДВ, бр. 26 от 2007 г.) електрически подстанции, понижителни и разпределителни станции и трансформатори:

- над 1000 kVA - 500 лв.;

- от 401 до 1000 kVA - 300 лв.;

- до 400 kVA - 100 лв.;

- ветрогенератор - 100 лв.;

гг) преносни линии, оптични кабелни мрежи и съоръжения към тях в областта на далекосъобщенията:

- извън урбанизираните територии - 50 лв. плюс 1,00 лв./км;

- в населени места - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;

- базови станции на мобилните комуникационни оператори - 50 лв.;

дд) преносни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на газоснабдяването:

- транзитни магистрални газопроводи с максимално работно налягане, по-високо от 1,6 мРа - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;

- разпределителни газопроводи с максимално работно налягане до 1,6 мРа в урбанизираните територии и съоръженията към тях, включващи газомерните табла на отклоненията към консуматорите - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;

- промишлени газови инсталации и котелни помещения - 300 лв.;

- газови инсталации и котелни помещения в административни и общественообслужващи сгради - 200 лв.;

- газови инсталации и котелни помещения в жилищни сгради - 100 лв.;

- компресорни станции - 400 лв.;

- газорегулиращи станции - 200 лв.;

- газоизмервателни станции и газорегулаторни пунктове - 100 лв.;

- газови хранилища - 500 лв.;

ее) преносни и разпределителни проводи (мрежи) за леснозапалими течности и горими течности:

- магистрални нефтопроводи и продуктопроводи - 200 лв. плюс 2,00 лв./км;

- продуктопроводи в урбанизираните територии - 150 лв. плюс 5,00 лв./км;

жж) преносни и разпределителни проводи, абонатни станции и други съоръжения в областта на топлоснабдяването - 100 лв.;

зз) преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръженията към тях в областта на водоснабдяването и канализациите:

- проводи от водоизточника до водоснабдителния резервоар за населеното място - 50 лв. плюс 2,00 лв./км;

- главни и второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа; канализационни колектори за отпадни води; главни и второстепенни канализационни клонове; дренажни канализации в урбанизираните територии - 50 лв. плюс 3,00 лв./км;

ж) (нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) хидротехнически съоръжения:

аа) язовири, водоеми за напояване и за питейно-битови нужди - 150 лв.;

бб) пречиствателни станции за отпадни води - 300 лв.;

вв) корекции на реки, подпорни стени и укрепителни диги - 80 лв.;

гг) станции за хлориране на води - 50 лв.;

5. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за устройствени планове - 100 лв.

6. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

7. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

8. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

9. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

10. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

11. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

12. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

13. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

14. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

15. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

16. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

17. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

18. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

19. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

20. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

21. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

22. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

23. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

24. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

25. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

26. (отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., отм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За изготвяне на становища по представени за съгласуване и одобряване инвестиционни проекти в идейна, техническа или работна фаза по реда на Закона за устройство на територията и по искане на лицата, посочени в ал. 1, се събират следните такси:

1. по цялата документация на инвестиционния проект:

а) за строежите по ал. 1, при които таксата се определя в зависимост от РЗП, дължината на инженерните съоръжения или техния брой - 50 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж/съоръжение;

б) за останалите строежи по ал. 1 - таксата за съответния строеж/съоръжение;

2. (доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) по отделни части на инвестиционния проект (архитектурно-строителна, водопровод и канализация, електрически инсталации, газови инсталации, отопление, вентилация и климатизация, машинно-технологична и др.), както и за специални части на инвестиционния проект (пожароизвестяване, пожарогасене, огнезащита на конструкция и др.) - 20 на сто от таксата по ал. 1 за съответния строеж;

3. по инвестиционен проект за извършване на основен ремонт, частична реконструкция и преустройство - 10 на сто от таксата по т. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за комплекс от сгради, обекти и съоръжения и за сгради със смесено предназначение (жилищни сгради с търговска, общественообслужваща и/или административно-битова част и др.) се определя като сбор от таксите за отделните сгради, обекти и съоръжения.

(4) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) Таксата за сгради, обекти и съоръжения, които не са посочени в ал. 1, се определя, като те се приравнят към съответната категория по пожарна опасност.

(5) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 106 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) При повторно искане за проверка и издаване на съответния документ след отстраняване на забележките, дадени при първоначалната проверка, таксата по ал. 1 - 4 се намалява с 50 на сто, а при всяко следващо искане - с 25 на сто от първоначалната такса.

(6) (Нова - ДВ, бр. 24 от 2004 г., изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на становища за въвеждане в експлоатация на строежи и съоръжения по ал. 1 таксата се определя в зависимост от РЗП, дължината на инженерните съоръжения или техния брой или определената такса за съответния строеж/съоръжение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Максималният размер на таксите, събирани по ал. 1 - 6 за един обект, е 10 000 лв., а минималният - 20 лв.

(8) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на становище за допустимост на строителни продукти и за съответствие с изискванията за пожарна безопасност на съоръжения и технически изделия се събира такса 150 лв.

(9) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За проверка на обезопасеността от пожари на земеделската техника, участваща в кампанията по прибиране на зърнено-житните култури, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на зърнокомбайн - 20 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на трактор - 10 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на товарен автомобил - 10 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на сламопреса (балиращи машини) - 5 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) на ремарке - 5 лв.

(10) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2001 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 24 от 2004 г., предишна ал. 8, изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За предоставяне на стикер, удостоверяващ обезопасеността от пожари на земеделската техника по ал. 9, се събира такса 1 лв.

(11) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на дубликат на документ по ал. 1, 2, 6 и 8 се събира такса 5 лв.

(12) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по ал. 1 се заплащат с увеличение 50 на сто, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 7 работни дни.

(13) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За издаване на документи по ал. 1 - 11 за обекти и строежи - собственост на Министерството на вътрешните работи, не се събира държавна такса.

Чл. 31а. (Нов - ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г., попр. - ДВ, бр. 36 от 2004 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на разрешения на търговци за осъществяване на пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за пожарогасителна дейност:

а) в един обект

- 500 лв.;

б) в обекти на територията на Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението")

- 700 лв.;

в) в обекти на територията на цялата страна

- 1500 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за аварийно-спасителна дейност:

а) в един обект

- 500 лв.;

б) в обекти на територията на Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението")

- 700 лв.;

в) в обекти на територията на цялата страна

- 1500 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) за противопожарно обследване:

а) в един обект

- 100 лв.;

б) в обекти на територията на Областна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (Столична дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението")

- 500 лв.;

в) в обекти на територията на цялата страна

- 1200 лв.

(2) За издаване на разрешение за повече от една от дейностите по ал. 1 таксата се определя като сбор от таксите за всяка дейност поотделно.

(3) За издаване на дубликат на разрешение се събира такса в размер 5 лв.

Чл. 31б. (Нов - ДВ, бр. 86 от 2000 г., предишен текст на чл. 32а - ДВ, бр. 24 от 2004 г., отм. - ДВ, бр. 36 от 2004 г., нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г.) За издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и за предоставяне на информация по искане на юридически лица на небюджетна издръжка и на граждани се събират следните такси:

1. за проверка и издаване на служебна бележка, удостоверение, справка и заверено копие от документ:

а) за първа страница - 2,50 лв.;

б) за всяка следваща - 1,00 лв.;

2. за предоставяне на документ в електронен вид (CD, дискета) - таксата по т. 1.

Чл. 31в. (Нов - ДВ, бр. 39 от 2003 г., предишен текст на чл. 32б - ДВ, бр. 24 от 2004 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) За издаване на удостоверителни документи се събират следните такси:

1. за проверка и издаване на пре-

пис-извлечение (копие) от присъда,

мотиви, обвинителен акт по наказа-

телни дела от общ характер и

"Народен съд"

2,50 лв.;

2. за издаване на документ

дубликат

1,50 лв.;

3. за издаване на документ за кон-

фискация на имущество

3,00 лв;

4. (новa - ДВ, бр. 52 от 2006 г.) за проверка и издаване на

удостоверение, служебна бележка и заверен препис от

документ, несвързан с наказателното

производство от общ характер:

а) за първа страница

2,50 лв.;

б) за всяка следваща страница

1,00 лв.

(2) За предоставяне документи на граждани се събират следните такси:

1. за копиране на архивен документ

на хартиен носител А4:

а) нормална услуга

0,25 лв.;

б) бърза услуга

0,38 лв.;

в) експресна услуга

0,50 лв.;

2. за микрофилмиране на архивен документ (заснемане, проявяване и фиксиране на черно-бели негативи - 35 мм):

а) за първите 10 кадъра - по 0,42 лв. за 1 кадър;

б) за останалите - по 0,30 лв. за 1 кадър;

3. за фотокопиране на архивен документ (черно-бели снимки):

а) формат 13/18 см:

- нормална услуга

- 0,60 лв.;

- бърза услуга

- 0,90 лв.;

- експресна услуга

- 1,20 лв.;

б) формат 18/24 см:

- нормална услуга

- 1,00 лв.;

- бърза услуга

- 1,50 лв.;

- експресна услуга

- 2,00 лв.;

в) формат 30/40 см:

- нормална услуга

- 2,50 лв.;

- бърза услуга

- 3,75 лв.;

- експресна услуга

- 5,00 лв.;

4. за предоставяне на архивни документи за заснемане на филм - 150 лв. за 1 час.

5. (нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) за сканиране на архивни документи на CD - 3,50 лв.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка на копие на архивни документи - 0,25 лв. на страница.

(4) Срокът за изпълнение на услугата е 10 работни дни за нормална, 3 работни дни за бърза и 24 часа за експресна услуга.

Раздел VII. Такси за български граждани по Закона за българските лични документи (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 32. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на лична карта се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за лична карта със срок на валидност 10 години - 18 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за лична карта със срок на валидност 4 години - 13 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за безсрочни лични карти - 11 лв.;

4. (нова - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за лични карти на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 2 лв.

Чл. 33. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Освобождават се от заплащане на такси при издаване на първа лична карта:

1. лицата от 14- до 16-годишна възраст;

2. (отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 33а. (Нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Освобождават се от заплащане на такси за издаване на лична карта лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) (1) За издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани, се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за паспорт на лица от 14 до 58 г. - 40 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за паспорт на лица от 58 до 70 г. - 20 лв.;

3. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за паспорт на лица над 70 г. - 10 лв.;

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за служебен открит лист за преминаване на границата - 40 лв.;

5. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за временен паспорт за окончателно напускане на Република България - 50 лв.;

6. (нова - ДВ, бр. 86 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за паспорт на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.;

7. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за дипломатически паспорт - 45 лв.;

8. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за служебен паспорт - 45 лв.;

9. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за моряшки паспорт - 40 лв.;

10. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за временен паспорт - 30 лв.;

11. (нова - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт и моряшки паспорт със срок на валидност до 12 месеца на лица, от които е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност - 15 лв.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на паспорт на лица до 14 г. се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за първи паспорт - 10 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за следващ паспорт - 20 лв.

Чл. 37. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) За бързо издаване на лична карта, паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, моряшки паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

(2) За експресно издаване на лична карта, паспорт, дипломатически паспорт, служебен паспорт, служебен открит лист за преминаване на границата и временен паспорт за окончателно напускане на Република България съответната такса се заплаща с увеличение пет пъти, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 8 работни часа.

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) За бързо издаване на лична карта и/или паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите или консулските представителства на Република България в чужбина и по искане на лицето услугата се извършва в срок до 60 дни, съответната такса се заплаща с увеличение два пъти.

(2) Издаването на документи по реда на ал. 1 се извършва, в случай че в съответното дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина се предлага услугата "препращане чрез куриерска фирма", лицето е заявило желание за ползване на тази услуга и е заплатило за нея.

Чл. 38. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2003 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 39. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) За издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство (МПС) се събират следните такси:

1. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за свидетелство за управление на МПС на лица до 58 г. - 25 лв.;

2. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за свидетелство за управление на МПС на лица от 58 до 70 г. - 11 лв.;

3. (нова - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) за свидетелство за управление на МПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.

Чл. 40. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 41. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За бързо издаване на свидетелство за управление на МПС таксата се заплаща с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок до 10 дни.

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Освобождават се от заплащане на такси за издаване на свидетелство за управление на МПС лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи или оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси, след като представят документи, издадени от компетентните органи, от които да е видно, че тези обстоятелства са доказани. Когато такива документи не бъдат представени, се събират съответните такси.

Чл. 43а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на български лични документи, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

(2) (Нова - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с преминаването на лица през ГКПП на Република България и/или използваните при преминаването документи за самоличност, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 75 о т 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1 и 2, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Раздел VII. "а" Такси за граждани на Европейския съюз (ЕС) и членове на техните семейства по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства и по Закона за българските лични документи (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на удостоверение за продължително пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария, се събира такса 7 лв. При искане на лицето за издаване на удостоверение за продължително пребиваване на картов носител и за издаване на удостоверение за постоянно пребиваване се събира такса 18 лв.

Чл. 45б. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който не е упражнил правото си на свободно придвижване, с отбелязване "член на семейство", на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ на член на семейството на гражданин на ЕС, с отбелязване "бенефициент съгласно чл. 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО" и на разрешение за пребиваване на продължително или постоянно пребиваващ член на семейството на гражданин на ЕС, който е упражнил правото си на свободно придвижване, със забележка "карта, упражнил правото си на свободно придвижване", се събира такса 18 лв.

Чл. 45в. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 45г. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За бързо издаване на документите по чл. 45а и 45б съответната такса се заплаща с увеличение два пъти, когато по искане на лицата услугата се извършва в срок до 3 работни дни.

Чл. 45д. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Освобождават се от заплащане на такса при издаване на първи документ по този раздел:

1. (изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) лицата до 16-годишна възраст;

2. лицата, навършили 70-годишна възраст.

Чл. 45е. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такса. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират таксите по чл. 45а и 45б.

Чл. 45ж. (Нов - ДВ, бр. 21 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи за пребиваване по този раздел, се събира такса 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.

(2) При издаване на документ, удостоверяващ обстоятелствата по ал. 1, се събира такса 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.

Чл. 45з. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения.

Раздел VIII. Такси за чужденци по Закона за българските лични документи (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., загл. изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 43 от 2000 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ и на постоянно пребиваващ в Република България чужденец се събира такса 45 лв.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на разрешение за пребиваване на продължително пребиваващ или постоянно пребиваващ чужденец - член на семейство на български гражданин, който не е гражданин на Европейския съюз, се събира такса по чл. 46.

Чл. 47. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

Чл. 48. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на карта на бежанец се събира такса 30 лв.

Чл. 48а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на карта на чужденец с хуманитарен статут се събира такса 30 лв.

Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2004 г., в сила от 26.02.2004 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на карта на чужденец, получил убежище, се събира такса 40 лв.

Чл. 49. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец се събира такса 50 лв.

Чл. 49а. (Нов - ДВ, бр. 34 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут се събира такса 50 лв.

Чл. 49б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, се събира такса 55 лв.

Чл. 50. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство се събира такса 50 лв.

(2) За издаване на временно удостоверение за напускане на Република България се събира такса 40 лв.

(3) За издаване на удостоверение за завръщане в Република България на чужденец се събира такса 40 лв.

Чл. 51. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на временна карта на чужденец се събира такса 45 лв.

Чл. 51а. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) За издаване на удостоверение за пътуване зад граница на бежанец, на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец, получил убежище, на удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство и на удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут със срок на валидност 12 месеца на лица, от които е невъзможно снемането на биометрични данни - пръстови отпечатъци, поради временна физическа невъзможност, се събира такса 18 лв.

Чл. 51б. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Таксите по чл. 46, 46а, 48, 48а, 48б, чл. 50, ал. 1 и чл. 51 се заплащат в двоен размер, когато по искане на лицето услугата се извършва в срок до 10 работни дни.

Чл. 51в. (Нов - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) (1) За издаване на дипломатическа карта се събира такса 30 лв.

(2) За издаване на консулска карта се събира такса 35 лв.

(3) За издаване на карта на административно-технически персонал се събира такса 30 лв.

(4) За издаване на карта на обслужващ персонал се събира такса 40 лв.

Чл. 52. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.) Таксите по чл. 46, 47, 48, 49, 50 и 51 се събират за всеки чужденец, независимо от това дали притежава отделен, или е вписан в групов документ за задгранично пътуване.

Чл. 53. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) Освобождават се от заплащане на такси:

1. чужденци на основата на реципрочност и на международни договори, по които Република България е страна;

2. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 86 от 2000 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) чужденци, които не могат да представят стария си български личен документ поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ; тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи.

Чл. 54. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) При подаване на писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност, се събира такса 10 лв. за всяко лице, но не повече от 50 лв.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) При издаване на документ, удостоверяващ данните по ал. 1, се събира такса 20 лв. за всяко лице, но не повече от 100 лв.

Чл. 55. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения.

Чл. 56. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., отм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.)

Раздел IX. Такси по Закона за частната охранителна дейност (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.)

Чл. 57. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се събират следните такси:

1. за лична охрана на физически лица:

а)

на територията на отделна област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5000 лв.;

2. за охрана на имуществото на физически или юридически лица:

а)

на територията на отделна област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5000 лв.;

3. за охрана на мероприятия:

а)

на територията на отделна област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5000 лв.;

4. за охрана на ценни пратки и товари:

а)

на територията на отделна област

1500 лв.;

б)

на територията на цялата страна

5000 лв.

(2) За издаване дубликат на лиценз се събира такса 150 лв.

(3) За издаване на заключение за психологическа пригодност за осъществяване на частна охранителна дейност от Института по психология на Министерството на вътрешните работи се събира такса 22 лв.

Раздел X. Такси по Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.)

Чл. 58. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) За заверка по чл. 3 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа на документи, издадени от Министерството на вътрешните работи, с цел легализирането им се събират следните такси:

а) за първата страница - 2 лв.;

б) за всяка следваща страница - 1 лв.

Чл. 59. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г.) Таксите по чл. 58 се заплащат с увеличение два пъти, когато услугата по искане на лицата се извършва в срок 3 работни дни.

Раздел XI. Такси по Закона за електронните съобщения (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

Чл. 60. (Нов - ДВ, бр. 75 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 27 от 2009 г., в сила от 10.04.2009 г.)

Заключителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2010 г.) Не се събират такси за издаване на образци (спесимени) на български лични документи, на диплянки и на други разяснителни печатни материали по издаването им. В тези случаи се изготвя разходен протокол, утвърден от министъра на вътрешните работи и от министъра на финансите.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 33 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 108 от 2001 г.) (1) Събираните такси по раздели VII и VIII постъпват по отделна набирателна сметка на Министерството на вътрешните работи и се използват за:

1. покриване на разходи, свързани с издаването на българските документи за самоличност;

2. покриване на разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.

(2) Средствата, необходими за покриване на разходите по ал. 1, т. 2, се прехвърлят и разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2001 г.

§ 2а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2001 г.) (1) Набирателната сметка по § 2, ал. 1 се закрива считано от 1 март 2002 г., като салдото към 28 февруари 2002 г. се прехвърля по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

(2) Погасяването на задълженията през 2002 г. на Министерството на вътрешните работи към фирмите - изпълнителки по договора за издаването на българските документи за самоличност, се извършва от бюджета на Министерството на вътрешните работи чрез обособяването на отделен платежен код, определен в системата за електронни бюджетни разплащания.

(3) Събраните през 2002 г. такси по раздели VII и VIII постъпват и се разходват по бюджета на Министерството на вътрешните работи.

Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 80 ОТ 2 АПРИЛ 2009 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ "НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ" ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

(ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 10.04.2009 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Преходни и Заключителни разпоредбиКЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2010 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФА № 4 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ

(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2010 Г.)

§ 47. До създаване на технически и организационни условия за приемане на заявления за издаване на български лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни таксите за бланки на заявления и за издаване на български лични документи се определят и събират по досегашния ред.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама