Тарифа № 1 към Закона за държавните такси за таксите, събирани от съдилищата, прокуратурата, следствените служби и Министерството на правосъдието


Държавен вестник брой: 22
Година: 2008
Орган на издаване: ...
Дата на обнародване:
28 фев 2008

Наименование на действията, услугите и книжата, за които се събира държавна такса

Размер на таксата

проста
(лв.)

пропор-
ционална
(%)


А. Такси, събирани от съдилищата
1. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г. - в сила от 01.03.2008 г.)   4
2. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г. - в сила от 01.03.2008 г.) 30,
5
 
2а. (Нова, ДВ, бр. 92 от 1992 г.; изм., бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 22 от 2008 г. - в сила от 01.03.2008 г.) 8  
2б. (Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; изм., ДВ, бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По жалби срещу административни актове се събира проста такса, както следва:
а) от юридически лица с нестопанска цел и от физически лица, които не са търговци 10  
б) от юридически лица, без посочените в буква "а", и от физическите лица - търговци по смисъла на Търговския закон 50  
в) за касационни жалби таксите се събират в половин размер    
3. (Изм., ДВ, бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за развод:
а) (изм., ДВ, бр. 2 и бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) при завеждане на исковата молба 10  
б) (изм. и доп., ДВ, бр. 2 и бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) при решаване на делото съдът определя окончателен размер на таксата до 40  
но не по-малко от 5 а при допускане на развод по взаимно съгласие до 15  
По делата за развод, включително и по взаимно съгласие, когато страните постигнат споразумение относно издръжката, както и относно имуществените им отношения, се присъжда държавна такса и за:
а) споразумението за имуществените отношения - като по делба спогодба   2
б) споразумението за издръжката - върху три годишните платежи   2
4. По делата за делба съдът определя таксата върху стойността на дяловете по   4
а при спогодба преди съставяне на разделителния протокол - в/у стойността на всеки дял по   2
4а. (Нова, ДВ, бр. 66 от 2003 г. - обявена за незаконосъобразна с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) При образуване на дело за делба се събира първоначална такса 50 лв.  
4б. (Нова, ДВ, бр. 66 от 2003 г. - обявена за незаконосъобразна с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) При постановяване на решение по сметки се събира държавна такса   4 %
5. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) При отхвърляне на молби за делба и при прекратяване на дело за делба не по спогодба се събира такса до
но не по-малко от 10
40  
6. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г.; бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За подобрения, искани във форма на възражение - върху признатите с решението суми но не по-малко от 10 лв.   4
7. (Нова, ДВ, бр. 15 от 1996 г.; доп., бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за издаване на изпълнителни листове, както и в случаите на служебно издаване на такива - 3    
7а. (Предишна т. 7, ДВ, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 2 и бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за издаване на изпълнителни листове в случаите, когато не се води състезателно производство - върху интереса (сумата, за която се иска листът)
но не по-малко от 5 лв.
  2
7б. (Нова, ДВ, бр. 32 от 1993 г.; предишна т. 7, бр. 15 от 1996 г.; изм., бр. 53 от 1996 г., бр. 2 и бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молба за издаване на изпълнителни листове въз основа на решения на арбитражните съдилища върху сумата, за която се иска листът - 0,2 на сто, но не по-малко от 30 лв.    
7в. (Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за признаване и допускане изпълнение на чуждестранни арбитражни съдилища върху сумата, за която се иска допускане на изпълнение - 0,4 на сто, но не по-малко от 40 лв.    
8. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) Във всички неупоменати по-горе случаи, когато се образуват дела от граждански характер, се събира такса 10  
9. (Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 97 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За тъжби, по които се образуват наказателни дела от частен характер 12  
10. (Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За граждански искове по наказателни дела върху уважения размер
но не по-малко от 10 лв.
  4
11. (Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За производство по финансови начети, по които се образуват наказателни и граждански дела - върху присъдения с решението или присъдата размер
но не по-малко от 10 лв.
  4
12. (Изм., ДВ, бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) При обжалване пред по-горен съд и по молбите за преглед по реда на надзора таксите по точки 1 - 9 се събират в половин размер върху обжалваната част, а по точки 10 и 11 се присъжда съответно такава върху уважения от по-горната инстанция размер    
13. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За частни жалби по граждански дела 5  
13а. (Нова, ДВ, бр. 66 от 2003 г. - обявена за незаконосъобразна с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По частни жалби по търговски дела 150 лв.  
14. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За частни жалби по наказателни дела от частен характер 5  
15. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за реабилитация, когато се образува дело 6  
16. (Изм., ДВ, бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за осиновяване
а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) от български граждани 6  
б) (изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 и бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) от чужди граждани 1500  
в) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) от чужд гражданин, който осиновява дете на свой съпруг български гражданин, или на свой роднина български гражданин, до 3 степен 10  
17. (Изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за отказ от от наследство, за приемане на наследство 5  
18. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 и бр. 36 от 1997 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за:
а) (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г.) обезпечаване на бъдещ иск 15  
б) (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г.) обезпечаване на доказателства 8  
19. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За издаване на:
а) заповед, удостоверение, включително свидетелство за сьдимост 2  
препис от документи
а ако преписьт е повече от една страница, за всяка следваща по
1500
1
 
в) (нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) фотокопие от документи - за всяка страница 0,10
а ако фотокопието е повече от 50 страници - за всяка следваща 0,07
20. (Отм., ДВ, бр. 105 от 2006 г. - в сила от 01.07.2007 г.)
21. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г. ; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за обявяване на несъстоятелност на:
а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) едноличен търговец 25  
б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) търговско дружество, събирателно дружество 150  
в) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество. Когато производството започва по предложение на прокурора или председателя на банка, ако искането се уважи, таксата се присъжда с решението в тежест на ликвидираната фирма. 150  
22. При обжалване пред по-горен съд таксите се събират в половин размер.    
22a. (Нова - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) При обжалване на вписване, обявяване, заличаване и отказ по Закона за търговския регистър се събира половината от съответната такса по раздел IIа от Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.    
23. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., доп., ДВ, бр. 105 от 2006 г. - в сила от 01.07.2007 г.) За справки по търговския регистър:
а) (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г.) устни справки 1  
б) (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г.) удостоверения 5  
Забележка. Държавна такса се събира за справките за търговците и клоновете на чуждестранни търговци, вписани в търговския регистър и в регистъра на кооперациите при окръжните съдилища, които не са се пререгистрирали в срока по § 4, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър. Държавна такса за удостоверенията за пререгистрация по § 4, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за търговския регистър не се дължи.    
24. (Изм., ДВ, бр. 15 от 1996 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отменена с Решение № 798 на ВАС по адм. дело № 8295 от 2000 г., бр. 19 от 2001 г.) Пълномощни, които се дават пред съда 2  
 

Б. Такса за връчване
(Загл. изм., ДВ, бр. 95 от 1998 г., бр. 69 от 2004 г.)
  (Отм., точки от 25 до 42, ДВ, бр. 95 от 1998 г.)
(Отм., точки от 43 - 49, ДВ, бр. 69 от 2004 г.)
49а. (Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; изм., бр. 95 от 1998 г.) За връчване на книжа и съобщения, които съдията по вписванията извършва служебно по силата на закон 5  
 

В. Такси по съдебното изпълнение
(Изм., ДВ, бр. 35 от 2006 г.)
50. За образуване на изпълнително дело 20
50а. За цялостно проучване имущественото състояние на длъжника по изпълнителното дело, набавяне на данни, документи, книжа и други 50
50б. За извършване на всяка справка за длъжника и неговото имущество 5
50в. За издаване на удостоверение 5
50г. За издаване на препис от документ, съставен от държавния съдебен изпълнител,
а ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по
2
1
50д. За изготвяне на копие от изпълнително дело 10
50е. За налагане на запор без извършване на опис, включително върху дял от търговско дружество по чл.398б, ал. 1 ГПК 15
50ж. За искане до съдията по вписванията за вписване или вдигане на възбрана 15
50з. За присъединяване на взискател 50
50и. За изготвяне на сметка за размера на дълга от държавния съдебен изпълнител 30
50к. За изготвяне и предявяване на разпределение 30
50л. За овластяване на взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване по чл.398б, ал. 2 и 3 ГПК 20
50м. За извършване продажба на безналични ценни книжа 100
50н. За изпълнение на определено действие, предвидено в глава четиридесет и пета от ГПК 50
Забележка. Същата такса се събира и за осъществяване режим на лични отношения и предаване на дете.
50о. За предоставяне и възлагане на вземане за събиране или вместо плащане 20
50п. За предоставяне на документи и информация относно публичната продан или продажбата по Закона за особените залози (ЗОЗ) 20
50р. За въвеждане във владение на семейно жилище 50
51. За извършване на опис на движими и недвижими имущества, включително на налични ценни книжа, се събира такса върху сумата, за която се иска изпълнението, в размер, но не по-малко от 50 лв.   1,5
Забележки:
1. Когато взискателят поиска да бъде описано имущество за сума, по-малка от размера на вземането, се събира такса върху същата сума.
2. Когато цената на описаните вещи се окаже по-голяма, се събира такса и върху разликата.
3. При преминаване на изпълнението от едни вещи върху други, независимо от това, дали са движими или недвижими, нова такса не се събира, ако не е бил извършен опис.
51а. За принудително отнемане и предаване на движими вещи, включително на заложено имущество по ЗОЗ, се събира такса върху цената на вещите в размер, но не по-малко от 50 лв.   2
Забележка. След публична продан или продажба таксата е за сметка на купувача.
51б. За въвеждане във владение на недвижим имот се събира такса върху цената на имота в размер, но не по-малко от 200 лв.   1
Забележки:
1. Когато цената на имота не е посочена в изпълнителния лист, таксата се събира върху данъчната му оценка по Закона за местните данъци и такси.
2. Таксата за въвеждане във владение след публична продан е за сметка на купувача.
3. За въвеждане във владение на семейно жилище
50
51в. За изготвяне на постановление за възлагане на недвижим имот се събира такса върху продажната цена в размер, но не по-малко от 50 лв. и не повече от 3000 лв.   1,5
Забележка. Таксата е за сметка на купувача.
51г. За извършване на публична продан на делбен имот, на заложено имущество по реда на ЗОЗ или на ГПК се събира такса върху продажната цена в размер, но не по-малко от 50 лв.   2
Забележка. При делба таксата е за сметка на съделителите съобразно техните дялове.
51д. За изпълнение на парично вземане таксата е върху събраната сума, както следва:
а) до 100 лв. - 15 лв.;
б) от 100 до 1000 лв. - 15 лв. + 10 % за горницата над 100 лв.;
в) от 1000 до 10 000 лв. - 105 лв. + 8 % за горницата над 1000 лв.;
г) от 10 000 до 50 000 лв. - 825 лв. + 6 % за горницата над 10 000 лв.;
д) от 50 000 до 100 000 лв. - 3225 лв. + 4 % за горницата над 50 000 лв.;
е) над 100 000 лв. - 5225 лв. + 2 % за горницата над 100 000 лв.
Забележки:
1. При частично събиране на паричното вземане таксата се определя за целия дълг, но се събира част, съответстваща на събраната сума.
2. При изпълнение на вземане за периодични платежи, включително и за издръжка, таксата се събира еднократно върху сбора от изплатените суми на всеки 6 месеца, с изключение на случаите на погасяване на задълженията за минало време.
3. Таксата върху постъпилите суми при присъединяване на взискатели се събира само от държавния съдебен изпълнител, събрал сумата на присъединените взискатели.
4. От таксата за изпълнение на парично вземане се приспада събраната такса по т. 51 за извършване на опис.
51е. За изпълнение на обезпечителни мерки се събират таксите, предвидени за съответните действия.
52. Таксите, определени в тарифата за съответното действие, с изключение на таксата по т. 51д, се внасят от взискателя при образуване на изпълнителното дело и преди извършване на съответното действие.
53. (Предишен текст на забележка, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Когато държавният съдебен изпълнител е отишъл на мястото на принудителното изпълнение и то е отложено по искане на взискателя, внесената такса остава за негова сметка, а за продължаване на изпълнението се внася нова такса.
54. (Предишен текст на т. 53, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) Таксите по изпълнителното дело се плащат от взискателя и са за сметка на длъжника.
 

Г. Такси, събирани от Министерството на правосъдието
(Загл. изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 14 от 2000 г.)
55. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за придобиване и за възстановяване на българско гражданство от:
а) (изм., ДВ, бр. 45 от 1994 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност 3  
б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за лица до 16-годищна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст 1  
в) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) други лица 10  
56. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) По молби за освобождаване от българско гражданство 20  
57. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) По молби за издаване на удостоверения за промени в гражданството 2  
58. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 66 от 2003 г. - възстановена с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) Молби за преразглеждане на преписки за промяна в гражданството по точки 55 и ако същите се подават в двумесечен срок съгласно чл.16 от Правилника за приложение на дял III от Закона за българското гражданство 3  
59. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За удостоверения за придобиване или възстановяване на българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ от:
а) (изм., ДВ, бр. 45 от 1994 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) лица, на които родителите или единият от родителите е български гражданин или е от българска народност 3  
б) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за лица до 16-годишна възраст и за учащи се до 26-годишна възраст 1  
в) (изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) други лица 25  
60. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения за освобождаване от българско гражданство или за издаване на дубликати в изпълнение на указ 200  
61. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За издаване на удостоверения по движението на преписките, за тълкуване на отделни случаи или за установяване на различни факти, свързани с промени в гражданството на лицата 10  
62. (Изм., ДВ, бр. 64 от 1993 г., бр. 2 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения издадени във връзка с промени в гражданството по допълнителни укази, с които се изменят издадените вече укази 10  
62а. (Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; попр., бр. 24 от 1998 г.; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.; изм., бр. 35 от 2006 г.) По молби, с които се иска съгласие чл.84, ал. 3 от Кодекса за Международното частно право 50  
62б. (Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; доп., бр. 89 от 2001 г. ; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За удостоверяване подписи на съдии и нотариуси върху документи, подлежащи на легализация и за удостоверяване с "Apostille" на актовете на съдилищата и нотариуси съгласно Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (ДВ, бр. 45 от 2001 г.) 2,50  
62в. (Нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г. ; изм., бр. 66 от 2003 г. - обявено за незаконосъобразно с Решение № 295 на ВАС по адм. дело № 7738 от 2003 г., бр. 6 от 2004 г.) За издаване на свидетелство за съдимодт на лица, родени в чужбина, които пребивават в Република България 2  
62г. (Нова, ДВ, бр. 2 от 1997 г.; предишна т. 62а, изм., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, издавани от Главното управление на местата за лишване от свобода и от затворите 2  
62д. (Нова, ДВ, бр. 83 от 2002 г.) По молби за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България 5 лв.  
62е. (Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За конкурса за нотариуси 70 лв.;
62ж. (Нова, ДВ, бр. 75 от 2006 г.) За изпита за помощник- нотариуси по заместване 50 лв.
 

Д. Такси, събирани от прокуратурата
(Нов, ДВ, бр. 15 от 1996 г.)
63. Удостоверения, служебни бележки, заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер
а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница 2  
б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница 1  
64. За удостоверяване съдържанието и подписа на документи и други книжа по чл.4 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с Постановление № 184 на Министерския съвет от 1958 г. (обн., Изв., бр. 73 от 1958 г.; изм. и доп., ДВ, бр. 10 от 1964 г., бр. 77 от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г. и бр. 103 от 1991 г.)
а) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за първата страница 2  
б) (изм., ДВ, бр. 2 от 1997 г., бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) за всяка следваща страница 1  
 

Е. Такси, събирани от следствените служби
(Нов раздел, ДВ, бр. 2 от 1997 г.)
65. (Изм., ДВ, бр. 36 от 1997 г., бр. 20 от 1998 г.) За удостоверения, служебни бележки и заверени преписи от документи, несвързани с наказателното производство от общ характер 2  
Ако преписът е повече от една страница - за всяка следваща по 1  
За чужди граждани таксите се събират в двоен размер    
 

Ж. Такси, събирани от Агенцията по вписванията
(Нов раздел, ДВ, бр. 69 от 2004 г.; отм., бр. 94 от 2005 г.)
 
Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама