ТАРИФА № 5 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 101 ОТ 2005 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 96 ОТ 2011 Г.)

Приета с ПМС № 81 от 10.05.2000 г.

Обн. ДВ. бр.41 от 19 Май 2000г., попр. ДВ. бр.54 от 4 Юли 2000г., изм. ДВ. бр.97 от 28 Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.18 от 27 Февруари 2001г., изм. ДВ. бр.47 от 18 Май 2001г., изм. ДВ. бр.62 от 13 Юли 2001г., доп. ДВ. бр.104 от 30 Ноември 2001г., изм. ДВ. бр.49 от 17 Май 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 16 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.71 от 23 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.17 от 21 Февруари 2003г., изм. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.77 от 19 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.38 от 11 Май 2007г., изм. ДВ. бр.64 от 18 Юли 2008г., изм. ДВ. бр.78 от 5 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.79 от 9 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.100 от 15 Декември 2009г., изм. ДВ. бр.64 от 17 Август 2010г., изм. ДВ. бр.96 от 6 Декември 2011г.

Глава първа.
ТАКСИ, СЪБИРАНИ ОТ ЧУЖДЕСТРАННИ КОРАБИ И ЛИЦА В МОРСКИТЕ И РЕЧНИТЕ ПРИСТАНИЩА

Раздел I.
Такси за прегледи на кораби

Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за сигурност на пътнически кораб се събират следните такси:

 

(в евро)

Пътниковместимост

Прегледи

на кораба

първоначален

подновителен

до 36 пътници

100

50

от 37 до 199 пътници

500

250

от 200 до 1500 пътници

1000

500

над 1500 пътници

1500

800

 

 

 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за сигурност на конструкцията на товарен кораб се събират следните такси:

 

(в евро)

Бруто

Прегледи

тонаж

първона-

подно-

межди-

годи-

на кораба

чален

вителен

нен

шен

До 500

300

150

120

100

От 500 до 5000

800

400

300

200

От 5001 до 15 000

900

600

500

400

Над 15 000

1000

800

700

600

 

 

 

 

 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на свидетелство за сигурност на оборудването и снабдяването на товарен кораб се събират следните такси:

 

(в евро)

Бруто

Прегледи

тонаж

първона-

подно-

межди-

годи-

на кораба

чален

вителен

нен

шен

До 500

300

150

120

100

Над 500

800

600

450

300

 

 

 

 

 

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 47 от 2001 г.) За танкери и химикаловози таксите по чл. 2 и 3 се увеличават с 25 на сто.

Чл. 4. (1) (Отм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед на кораб с радиообзавеждане, комплектувано съгласно Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. и допълненията от 1986 г. относно Световната морска система за бедствие и безопасност, за издаване на свидетелство за радиосигурност на товарен кораб се събират следните такси:

 

(в евро)

Свидетелств на

Прегледи

пътнически и

първо-

подно-

периодичен

товарен кораб

начален

вителен

(извършва се

 

 

 

ежегодно)

Свидетелство за

 

 

 

сигурност на ра-

 

 

 

диообзавеждането

 

 

 

на пътнически и

 

 

 

товарен кораб-

 

 

 

зона А1

250

200

150

Свидетелство за

 

 

 

сигурност на ра-

 

 

 

диообзавеждането

 

 

 

на пътнически и

 

 

 

товарен кораб-

 

 

 

зони А1 и А2

450

300

200

Свидетелство за

 

 

 

сигурност на ра-

 

 

 

диообзавеждането

 

 

 

на пътнически и

 

 

 

товарен кораб-

 

 

 

зони А1, А2,

 

 

 

А3 и А4

700

500

300

 

 

 

 

(3) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на удостоверение за корабна радиостанция, изисквано в съответствие с Регионалното споразумение относно радиотелефонната служба по вътрешните водни пътища, се събира такса в размер 50 евро.

 

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 47 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2005 г.) За извършване на преглед за издаване на международно свидетелство за товарните водолинии - 1966 г., се събират следните такси:

 

(в евро)

Бруто

Прегледи

тонаж

първона-

подно-

годи-

на кораба

чален

вителен

шен

До 500

300

200

150

От 500 до 5000

800

400

300

От 5001 до 15 000

900

600

450

Над 15 000

1000

800

600

 

 

 

 

(2) Таксите се събират със следните увеличения:

1. за кораби за превоз на дървен материал - 25 на сто;

2. за кораби, притежаващи допълнителни товарни марки (регионални, тонажни и др.) - 50 на сто.

Тарифа N 5 за таксите, които се събират в системата на министерството на транспорта и съобщенията

 

Най - четено:

Реклама