Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители по Закона за устройство на територията

Държавен вестник брой: 13
Година: 2007
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
09 Фев 2007

Раздел I
Такси за преминаване на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация по републиканската пътна мрежа
(Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.)
Чл. 1. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 2. (Отм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.).

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 4. (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г., бр. 98 от 2005 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 5. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 6. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 7. (Отм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.) .

Чл. 8. (Отм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.).

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 10. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 11. (Отм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.).

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 98 от 2005 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 14. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Раздел II
Такси за преминаване на пътни превозни средства с българска регистрация по републиканската пътна мрежа
(Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.)
Чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 16. (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г., бр. 98 от 2005 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 17. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 18. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 19. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 20. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 21. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 22. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Раздел III
Такси за съгласуване на проекти и за издаване на разрешения за специално ползване в обхвата на пътя и обслужващите зони
(Загл. изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.)
Чл. 23. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 24. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 25. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 26. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 27. (Изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Раздел ІV
Такси по Закона за устройство на територията (ЗУТ)
(Изм., ДВ, бр. 99 от 2001 г.; загл. изм., бр. 114 от 2003 г.)

А. Такси за съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти и за издаване на разрешения за строеж и на актове за узаконяване от министъра на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители

Чл. 28.
(1) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За съгласуване на идеен инвестиционен проект по реда на чл. 141, ал. 6 или за оценка на съответствието по чл.142, ал. 6, т. 1 от закона се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 и не повече от 1500 лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За одобряване на инвестиционен проект по реда на чл.145, ал. 2 от закона се събира такса в размер 0,1 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 500 лв. и не повече от 3000 лв.
(3) (Изм. и доп., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За одобряване на инвестиционен проект като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл. 150 от закона се събира таксата по ал. 2, увеличена с 30 на сто.
(4) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За одобряване на инвестиционен проект - заснемане на извършен строеж по чл. 145, ал. 5 и заснемане за узаконяване по § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), се събира таксата по ал. 2.
(5) (Изм. и доп., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За ново одобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие съгласно чл.145, ал. 4 и чл.153, ал. 3 от закона и за одобряване на изменения в одобрения инвестиционен проект по реда на чл.154, ал. 5 от закона, се събира 50 на сто от таксата по ал. 2 или 3.

Чл. 29.
(1) (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За издаване на разрешение за строеж по реда на чл.148, ал. 3 от закона се събира такса в размер 0,05 на сто от строителната стойност на обекта, но не по-малко от 250 лв. и не повече от 1500 лв.
(2) (Доп., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За издаване на разрешение за строеж по одобрен комплексен проект за инвестиционна инициатива по чл.150 от закона се събира таксата по ал. 1, увеличена с 30 на сто.
(3) За издаване на разрешение за строеж за отделен етап (част) от строежа се събира таксата по ал. 1 или 2, определена на базата на строителната стойност на съответния етап (част).
(4) За презаверяване на разрешение за строеж по реда на чл.153, ал. 3 от закона се заплаща 50 на сто от таксата по ал. 1, 2 и 3.

Чл. 30. (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За издаване на акт за узаконяване по реда на § 183, ал. 3 и § 184, ал. 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) се събира таксата по чл. 29, ал. 1 в троен размер.

Б. Такси за разрешаване ползването на строежите

Чл. 31. (Изм., ДВ, бр. 114 от 2003 г.)
(1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "а" от закона се събират следните такси:
1. автомагистрали, пътни възли, подпорни стени - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; тунели - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв.; съоръжения към автомагистрали - мостове, водостоци, пешеходни надлези и подлези, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и спиране, опорни пунктове за поддържане на пътищата и др. - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;
2. пътища I и II клас от републиканската пътна мрежа, пътни възли, подпорни стени - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; тунели - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв.; съоръжения към пътищата - мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др. - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;
3. железопътни линии - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; тунели - по 500 лв. на километър, но не повече от 10 000 лв.; сгради към железопътните линии, включително гари за приемане на пътници и товари - по 500 лв.; съоръжения към железопътните линии - мостове, съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и поддържане, за електрификация на релсовите пътища, рампи, пешеходни надлези и подлези и др. - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.;
4. пристанища за обществено ползване, включително за обществен транспорт, военни и граничнополицейски пристанища или кейове - по 1000 лв.; жп коловози и вътрешни пътища, плавателни канали - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; сгради към пристанищата - по 500 лв. на обект; съоръжения към пристанищата - морски и речни гари, вълноломи, кейове, докове, открити и закрити складове, силози, резервоари, терминали, фарове и др. - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;
5. летища за обществено ползване, включително сградите за приемане на пътници и товари (пътнически и карго терминали), хангари, диспечерски кули за ръководство и контрол на въздушния трафик - по 500 лв. на обект; самолетни писти - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; съоръжения към летища (за осветяване, сигнализация и безопасност и др.) - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;
6. летища за агротехническа защита, военни, спортни и учебни летища и сградите - по 500 лв. на обект; съоръжения към летища (за осветяване, сигнализация и безопасност и др.) - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.;
7. метрополитени (релсов път) - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; метростанции - по 750 лв. на обект; сгради - по 400 лв. на обект; съоръжения към метрополитени (за безопасност, електрификация, сигнализация, осветление, вентилация и климатизация) - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.
(2) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "б" от закона се събират следните такси:
1. преносни проводи (мрежи) в областта на електроснабдяването - междусистемни (транзитни) електропроводи над 110 kV - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; съоръжения в областта на електроснабдяването (трансформатори над 1000 kVA) - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;
2. преносни проводи (мрежи) на топлоснабдяването - магистрални топлопроводи - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; съоръжения в областта на топлоснабдяването - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.;
3. преносни проводи (мрежи) на газоснабдяването - транзитни и магистрални газопроводи с високо налягане от газоизмервателни станции до газоразпределителни станции (ГРС) или автоматични газоразпределителни станции (АГРС) - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.;
4. преносни проводи (мрежи) на водоснабдяването - проводи за водоснабдяване от водоизточника до водоснабдителния резервоар, включително преминаващите през урбанизирани територии - по 250 лв. на километър, но не повече от 5000 лв.; съоръжения в областта на водоснабдяването - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.;
5. преносни проводи (мрежи) в областта на далекосъобщителните дейности - магистрални оптични кабели и линии - по 250 лв. на километър, но не повече от 5000 лв.; съоръжения в областта на далекосъобщителните дейности - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.
(3) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "в" от закона се събират следните такси:
1. сгради на Народното събрание, Президентството, Министерския съвет, министерствата, национални и регионални служби за пожарна и аварийна безопасност и на гражданска защита - по 750 лв. на обект;
2. защитни съоръжения на гражданската защита, включително скривалища - по 750 лв. на обект;
3. сгради на лечебни заведения за болнична помощ, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология и родилни домове - по 750 лв. на обект;
4. съоръжения за укрепване на морските и речните брегове (буни, дамби, диги, подпорни стени и други надземни и подземни предпазни съоръжения) - по 300 лв. на километър.
(4) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "г" от закона се събират следните такси:
1. строежи или части от тях за производство и съхраняване на вещества и материали, криещи опасност от взрив (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории):
а) суровини, вещества и материали с налягане по-голямо или равно на 0,07 МРа - по 750 лв. на обект;
б) взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси - по 750 лв. на обект;
в) пожароопасни материали (горими газове, леснозапалими горими течности, твърди и прахообразни вещества), при които е възможно образуване на взривоопасни концентрации и смеси, горими материали и негорими материали в горими опаковки, в т.ч. бензиностанции, нафтораздавателни пунктове, газостанции и пунктове за пълнене с газ - по 750 лв. на обект;
г) вещества и материали, при контакта на които с вода или кислород от въздуха е възможно да се образуват взривоопасни концентрации и смеси - по 750 лв. на обект;
д) хранилища за природен газ, компресорни станции, АГРС и други съоръжения към газопреносната мрежа - по 750 лв. на обект;
2. строежи или части от тях за производство и съхраняване на вещества и материали, криещи опасност от значително вредно въздействие върху здравето на населението и околната среда и от разпространение на отровни или вредни вещества (сгради, помещения, складове, технологични и транспортни инсталации и лаборатории):
а) отровни и заразни вещества и материали, отделящи вредни газове - по 750 лв. на обект;
б) наркотични вещества - по 750 лв. на обект;
в) радиоактивни вещества и материали - по 750 лв. на обект;
г) йонизиращи (електрически, магнитни, електромагнитни, рентгенови и др.) и нейонизиращи (ултравиолетови, инфрачервени, радиовълни и др.) лъчения - по 750 лв. на обект;
д) хвостохранилища, сгуроотвали - по 1000 лв. на обект; съоръжения и инсталации за третиране на опасни отпадъци - по 750 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.
(5) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "д" от закона се събират следните такси:
1. язовири с обем над 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена над 80 м - 2000 лв.;
2. хидротехнически тунели, мост-канали (аквадукти), деривационни канали и др. - по 300 лв. на километър, но не повече от 5000 лв.
(6) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "е" от закона се събират следните такси:
1. производствени сгради в областта на металургията, химията, машиностроенето и др. - по 1500 лв. на обект;
2. съоръжения в областта на металургията, химията, машиностроенето и др. - по 300 лв. на обект, но не повече от 6000 лв.
(7) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "ж" от закона се събират следните такси:
1. дренажи, дренажни галерии, хоризонтални дрениращи канали, земни и скални контрафорси, буни, дамби, диги, подпорни стени и др. съоръжения за геозащита и брегоукрепване по реките и морския бряг - по 350 лв. на километър, но не повече от 7000 лв.;
2. отводнителни кладенци - по 300 лв. на обект.
(8) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "з" от закона (сгради и съоръжения на електрическите централи, топлоелектрическите централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност над 100 MW) се събира такса в размер 750 лв. на обект.
(9) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "и" от закона (производствени предприятия, вкл. сгради и съоръжения и складовете към тях с капацитет над 500 работни места) се събира такса в размер 1500 лв. на обект.
(10) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "к" от закона се събират следните такси:
1. металургичните производства на цветни метали, чугун, стомана, преработка на руди за редки метали и др. - по 1500 лв. на обект;
2. химическите производства на перилни препарати, козметика, фармацевтика, производство на сол, перилни препарати и др. - по 1500 лв. на обект;
3. мини, рудници, кариери, в т.ч. ликвидацията и/или рекултивацията им, както и строежи, свързани с отстраняване на екологични щети в района на въздействието им - по 750 лв. на обект.
(11) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "л" от закона (други строежи с национално значение, определени с акт на Министерския съвет) се събира такса по 1000 лв. на обект.
(12) За издаване на разрешение за ползване на строежите от първа категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 1, буква "м" от закона (реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от първа категория) се събират таксите по ал. 1 - 11 в зависимост от вида на строежа.

Чл. 31а. (Нов, ДВ, бр. 114 от 2003 г.)
(1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "а" от закона се събират следните такси:
1. пътища III клас от републиканската пътна мрежа, пътни възли - по 250 лв. на километър, но не повече от 5000 лв.; тунели - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв., съоръженията към пътищата (мостове, водостоци, подпорни стени и кръстовища, пешеходни надлези и подлези, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, безопасност и спиране и др.) - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.;
2. първостепенна улична мрежа I и II клас, подпорни стени, подземни улични мрежи, пътни възли - по 250 лв. на километър, но не повече от 5000 лв.; тунели - по 400 лв. на километър, но не повече от 8000 лв.; съоръжения към уличната мрежа (мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези, улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др.) - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.
(2) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "б" от закона се събират следните такси:
1. електропроводи от 10 до 110 kV - по 250 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения в областта на електроснабдяването (електрически подстанции, трансформатори от 400 до 1000 kVA, понизителни и разпределителни станции) - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.;
2. главни клонове на водоснабдителни мрежи в урбанизирани територии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към водоснабдителните мрежи - по 200 лв. на обект, но не повече от 4000 лв.;
3. канализационни колектори за отвеждане на отпадъчни води от урбанизираните територии до пречиствателните станции за отпадни води и канализационни колектори за заустване във водоприемник, както и главни канализационни клонове в урбанизирани територии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.;
4. пречиствателни станции за питейни и отпадни води - по 300 лв. на обект;
5. топлоснабдителни (разпределителни) мрежи в урбанизирани територии - по 250 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към топлоснабдителните мрежи - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.;
6. разпределителни газопроводи от газоразпределителните станции до газоразпределителните пунктове и газоизмервателните уреди (газоразпределителните табла) - по 250 лв. на километър, но не повече от 5000 лв.;
7. кабелни разпределителни мрежи в урбанизирани територии - по 250 лв. на километър, но не повече от 5000 лв.; съоръжения към кабелните мрежи - по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.
(3) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "в" от закона се събират следните такси:
1. язовири с обем от 30 до 50 млн. куб. м или с височина на язовирната стена от 50 до 80 м - 1500 лв.;
2. хидротехнически съоръжения - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.
(4) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "г" от закона (съоръжения и инсталации за третиране на битови, строителни и производствени отпадъци) се събира такса по 250 лв. на обект, но не повече от 5000 лв.
(5) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "д" от закона се събират следните такси:
1. сгради и съоръжения за обществено обслужване с капацитет над 1000 места за посетители и/или с височина над 30 метра (за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, за спорт и развлечения, складове за търговия и др.) - по 1000 лв. на обект;
2. лечебни заведения за болнична помощ (болници за активно лечение, болници за долекуване и продължително лечение, болници за рехабилитация, центрове за спешна медицинска помощ, центрове за трансфузионна хематология) и лечебни заведения за извънболнична помощ (медицински центрове, центрове за хемодиализа, стоматологични центрове, медико-стоматологични центрове и диагностично-консултативни центрове) - по 750 лв. на обект.
(6) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "е" от закона (производствени сгради с капацитет от 200 до 500 работни места, съоръжения и складови сгради към тях) се събира такса по 1000 лв. на обект.
(7) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "ж" от закона (сгради и съоръжения на електрическите централи, топлоелектрически централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност от 25 до 100 MW) се събира такса по 500 лв. на обект.
(8) За издаване на разрешение за ползване на строежите от втора категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 2, буква "з" от закона (реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от втора категория) се събират таксите по ал. 1 - 7 в зависимост от вида на строежа.

Чл. 31б. (Нов, ДВ, бр. 114 от 2003 г.)
(1) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква "а" от закона се събират следните такси:
1. общински пътища, подпорни стени - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; тунели - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; съоръжения към пътищата, включително мостове, водостоци, кръстовища, пътни съоръжения за осветление, сигнализация, шумозащита, безопасност и спиране и др. - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.;
2. улици от първостепенната улична мрежа III и IV клас, подземни улични мрежи, пътни възли, подпорни стени - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; тунели - по 300 лв. на километър, но не повече от 6000 лв.; съоръжения към уличната мрежа, включително мостове, водостоци, кръстовища, пешеходни надлези и подлези, улични съоръжения за осветление, шумозащита, сигнализация, безопасност и спиране и др. - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.
(2) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква "б" от закона се събират следните такси:
1. трамвайни и тролейбусни линии - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към линиите, включително депа и автобази - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.;
2. кабинкови и открити въжени линии - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към линиите - по 150 лв. на обект, но не повече от 3000 лв.;
3. рибарски, яхтени пристанища и пристанища, в които не се извършва обработка на товари, пътници и поща, водни бази за приставане и съхраняване на рибарски лодки и на спортно-развлекателни плавателни съдове - 500 лв.;
4. язовири до 30 млн. куб. м или с височина на язовирната стена до 50 м - 1000 лв.;
5. хидромелиоративни съоръжения, включително напоителни и отводнителни канали - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.;
6. електропроводи до 10 kV - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; трансформатори до 400 kVA - по 200 лв.;
7. кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали в урбанизирани територии - по 200 лв. на километър, но не повече от 4000 лв.; съоръжения към мрежите, включително съобщителни (базови) станции - по 200 лв. на обект;
8. второстепенни клонове на водоснабдителната мрежа в урбанизираните територии - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; съоръжения към мрежите и локални пречиствателни съоръжения - по 150 лв. на обект;
9. второстепенни канализационни клонове (улични) в урбанизираните територии - по 150 лв. на километър, но не повече от 3000 лв.; локални пречиствателни съоръжения - по 150 лв. на обект.
(3) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква "в" от закона се събират следните такси:
1. сгради за паркинг-гаражи, гаражи и открити паркинги, разположени в самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с капацитет над 100 паркоместа - по 500 лв. на обект;
2. жилищни сгради с високо застрояване - 500 лв.;
3. смесени сгради с високо застрояване - 600 лв.;
4. сгради и съоръжения за обществено обслужване и складове за търговия с разгъната застроена площ над 5000 кв. м или с капацитет от 200 до 1000 места за посетители (за образование, социални грижи, култура и изкуство, религия, административни и битови услуги, търговия, обществено хранене, хотели, сгради и съоръжения за спорт и развлечения и др.) - по 750 лв. на обект;
5. лечебни заведения за болнична помощ (диспансери, домове за медико-социални грижи, хосписи), както и заведения за извънболнична помощ (самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, аптеки) - по 400 лв. на обект.
(4) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква "г" от закона (производствени сгради с капацитет от 100 до 200 работни места, съоръжения и складове към тях) се събира такса по 700 лв. на обект.
(5) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква "д" от закона (сгради и съоръжения на електрически централи, топлоелектрически централи, включително за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, отоплителни централи, инсталации за оползотворяване на отпадна топлинна енергия и на възобновяеми енергийни източници с мощност до 25 MW) се събира такса по 500 лв. на обект.
(6) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква "е" от закона се събират следните такси:
1. паркове и градини с площ над 1 ха, включително атракционни паркове, паркове за отдих, аквапаркове, дендрариуми, горски паркове - 1000 лв.;
2. гробищни паркове, зоологически и ботанически градини - 500 лв.
(7) За издаване на разрешение за ползване на строежите от трета категория съгласно чл.137, ал. 1, т. 3, буква "ж" от закона (реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна на предназначението на строежите от трета категория) се събират таксите по ал. 1 - 6 в зависимост от вида на строежа.

Чл. 31в. (Нов, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) При определяне размера на таксата за линейните строежи на техническата инфраструктура не се допуска интерполация.

В. Такси за извършване на административни и технически услуги

Чл. 32. За извършваните административни услуги се събират следните такси:
1. за издаване на писмена справка по съхраняваните в Дирекцията за национален строителен контрол планове (действащи и предходни общи устройствени (градоустройствени) планове, планове за регулация (регулационни) и планове за застрояване (застроителни) - 10 лв.;
2. за издаване на удостоверение - 5 лв.;
3. за заверяване на препис и на копие от документ - 2,50 лв. на страница;
4. за издаване на съгласувателно писмо за промяна на предназначението на земеделски земи и за изключване от горския фонд на гори и земи - 50 лв.

Чл. 33. За извършваните технически услуги се събират следните такси:
1. за издаване на скица от съхраняваните планове на градовете:
а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 20 лв.;
б) за поземлен имот и съседните му имоти - 25 лв.;
в) за един квартал - 100 лв.;
2. за издаване на скица от съхраняваните планове на селата:
а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 10 лв.;
б) за поземлен имот и съседните му имоти - 20 лв.;
в) за един квартал - 50 лв.;
3. за издаване на скица от съхраняваните планове на вилните зони и другите селищни образувания:
а) за един поземлен имот (урегулиран или неурегулиран) - 15 лв.;
б) за един поземлен имот и съседните му имоти - 25 лв.;
в) за един квартал - 100 лв.

Г. Такси за издаване на лиценз за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор по чл.166, ал. 2 от закона.
(Нова, ДВ, бр. 114 от 2003 г.)

Чл. 33а. (Нов, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За издаване на лиценз за оценяване съответствието на инвестиционните проекти се събират следните такси:
1. за разглеждане на заявление за издаване на лиценз - 250 лв.;
2. за издаване на лиценз - 350 лв.

Чл. 33б. (Нов, ДВ, бр. 114 от 2003 г.) За издаване на лиценз за упражняване на строителен надзор се събират следните такси:
1. за разглеждане на заявление за издаване на лиценз - 250 лв.;
2. за издаване на лиценз - 350 лв.

Чл. 33в.(Нов, ДВ, бр. 114 от 2003 г.)
(1) За продължаване на лиценз за оценяване съответствието на инвестиционните проекти и/или за упражняване на строителен надзор се събира такса в размер 50 на сто от таксата по чл. 33а и 33б.
(2) За отразяване на настъпили промени в съдържанието на лиценза по ал. 1, включително в списъка на правоспособните физически лица по чл.167, ал. 2, т. 3 от закона, се събира такса в размер 200 лв.
(3) За издаване на дубликат на лиценза по ал. 1 се събира такса в размер 100 лв.

Раздел V
Такси за издаване на разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти и за издаване на технически одобрения по Закона за техническите изисквания към продуктите
(Нов, ДВ, бр. 99 от 2001 г.; изм., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 13 от 2007)

Чл. 34.
(1) За издаване на разрешение за оценяване съответствието на строителни продукти и за издаване на техническо одобрение се събират следните държавни такси:
1. за проверка на документацията на кандидата:

а) за пълнота и съответствие с изискванията на Наредбата за съществените
изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти,
приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр.
106 от 2006 г.; попр., бр. 3 от 2007 г.)
- 150 лв.;
б) за всяка група продукти - 20 лв.;
2. за проверка на място:
а) на орган за сертификация с лаборатория - 600 лв.;
б) на орган за сертификация без лаборатория - 400 лв.;
в) на орган за издаване на техническо одобрение - 500 лв.;
г) на орган за контрол - 400 лв.;
д) на изпитвателна лаборатория - 300 лв.;
3. за издаване на разрешение за оценяване съответствието на строителни
продукти и за издаване на техническо одобрение
- 250 лв.;
4. за преиздаване на разрешение за оценяване съответствието на строителни
продукти и за издаване на техническо одобрение

(2) При представяне на сертификат за акредитация, включващ продуктите и стандартите по подаденото заявление, се заплаща 70 на сто от таксата по ал. 1, т. 2, букви "а" и "д".
(3) В таксите по ал. 1 не са включени разходите за командировка и за експертни оценки, свързани с упълномощаването и нотификацията на органите за сертификация и/или на изпитвателните лаборатории пред Европейската комисия. Тези разходи са за сметка на кандидатите.

Раздел VI
Такси за нанасяне в кадастъра и за справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
(Нов, ДВ, бр. 99 от 2002 г.)

А. Такси за нанасяне в кадастъра

Чл. 35.
(1) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За нанасяне на настъпили промени в кадастралната карта се събира такса в размер 5 лв. на променена или нова точка.
(2) (Отм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.).
(3) За нанасяне на настъпили промени в кадастралния регистър на недвижимите имоти се събира такса в размер 10 лв. за един имот.
(4) Собствениците, предоставили информация за сгради, които са премахнати, не заплащат такса за отразяване на настъпилите промени в кадастралната карта и в кадастралните регистри.
(5) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За нанасяне на нови схеми на самостоятелни обекти в сгради, както и на промени в тях се събира такса в размер 20 лв. за един самостоятелен обект.

Чл. 36. За даване идентификатор на недвижим имот и за нанасянето му в кадастралния регистър на идентификаторите и промените им се събира такса в размер 10 лв. на имот.

Б. Такси за предоставяне на справки и услуги

Чл. 37.
(1) (Доп., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на скица на поземлен имот или на сграда - самостоятелен обект на собственост, се събира такса в размер 10 лв. за един поземлен имот в неурбанизирана територия, съответно 20 лв. - за един поземлен имот в урбанизирана територия.
(2) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) Когато скицата по ал. 1 съдържа и допълнителни кадастрални данни, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто.
(3) За презаверяване на скицата по ал. 1 и 2, от издаването на която са изтекли 6 месеца, се събира такса в размер 2 лв.
(4) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) Когато скиците по ал. 1 и 2 съдържат и списък с координати на точките от границите, съответно от сградите, размерът на таксата се увеличава с 50 на сто.
(5) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност на границите на поземлен имот се събира такса в размер 30 лв. за един имот.
(6) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на недвижимите имоти в писмен вид се събира такса в размер 0,80 лв. за един недвижим имот, но не по-малко от 5 лв. за един препис-извлечение. Препис-извлечението от кадастралния регистър на недвижимите имоти включва данните за недвижимите имоти и името и адреса на собствениците и носителите на ограничени вещни права.

Чл. 38.
(1) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на копие от схема на самостоятелен обект в сграда се събира такса в размер 10 лв.
(2) За презаверяване на копие от схема по ал. 1, от издаването на която са изтекли 6 месеца, се събира такса в размер 2 лв.

Чл. 39.
(1) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на препис-извлечение от кадастралния регистър на точките от работната геодезическа основа се събира такса по 2 лв. за една точка.
(2) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) Когато координатите на точките по ал. 1 се придружават от схема и/или копие от реперните карнети, таксата е по 3 лв. за една точка.

Чл. 40. За предоставяне на списък с координати на подробни точки се събира такса по 0,70 лв. за една точка.

Чл. 41.
(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта или на част от нея в графичен вид се събира такса по 2 лв. на квадратен дециметър, но не по-малко от 10 лв. за едно копие.
(2) (Отм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.).
(3) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за неурбанизирана територия се събира такса, както следва:
1. до 50 поземлени имота - по 1 лв. за всеки поземлен имот;
2. от 50 до 200 поземлени имота - 50 лв. + по 0,70 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 50;
3. от 200 до 500 поземлени имота - 155 лв. + по 0,60 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 200;
4. от 500 до 1000 поземлени имота - 335 лв. + по 0,50 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 500;
5. над 1000 поземлени имота - 585 лв.+ по 0,40 лв. за всеки поземлен имот от горницата над 1000.
(4) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За предоставяне на копие от кадастрална карта (без данните за собствеността) в цифров вид върху магнитен носител за урбанизирана територия се събира таксата по ал. 3, увеличена, както следва:
1. за София, Пловдив и Варна - пет пъти;
2. за областните градове с изключение на тези по т. 1 - четири пъти;
3. за градовете с изключение на областните - три пъти;
4. за селата - два пъти.
(5) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За предоставяне на копие в графичен или в цифров вид от оцифрен кадастрален план (без данните за собствеността) се събира таксата по ал. 1, съответно по ал. 4, намалена с 30 на сто.
(6) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на препис-извлечение от регистъра на собствеността (разписния списък) към кадастралния план се събира такса в размер 0,50 лв. за един поземлен имот, но не по-малко от 5 лв.

Чл. 42.
(1) (Предишен текст на чл. 42, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на удостоверение по чл. 52, ал. 5 ЗКИР се събира такса в размер 10 лв.
(2) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на удостоверение за идентичност на поземлен имот се събира такса в размер 20 лв.
(3) (Нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За издаване на друго удостоверение се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 43.
(1) За изработване на проект за делба на поземлен имот, намиращ се в урбанизирана територия, се събира такса по 50 лв. за всеки дял от делимия имот, а когато имотът се намира в неурбанизирана територия - по 25 лв. за всеки дял от делимия имот.
(2) За изработване на проект за обединяване на поземлени имоти се събира такса по 15 лв. за всеки обединяван имот.
(3) (Отм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.).

Чл. 44.
(1) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За трасиране и означаване на граница на поземлен имот се събира такса в размер 100 лв. и по 20 лв. за всяка точка от границата.
(2) В таксата по ал. 1 не е включена стойността на трайните знаци, с които се материализират на място точките от границата на поземления имот. Трайните знаци се осигуряват и са за сметка на възложителя на услугата.
(3) (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За заснемане на граница на поземлен имот или на сграда, необходимо за нанасяне в кадастъра или за проверка, се събира такса в размер 100 лв. и по 15 лв. за всяка точка от границата или сградата.

Чл. 45.
(1) (Доп., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За предоставяне за ползване на материали и данни от държавния геодезически, картографски и кадастрален фонд (Геокартфонд), както и от службите по кадастъра се събират такси, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) за координати на геодезически основни точки - по 5 лв. на точка;
2. (изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) за координати и коти на геодезически основни точки - по 7 лв. на точка;
3. за описание и кота на нивелачен репер - по 3 лв. на репер;
4. за данни за гравиметрични или магнитни точки - по 4 лв. на точка;
5. за данни от мареографните станции - по 10 лв. на кота;
6. за схема на основната геодезическа и нивелачна мрежа в М 1:25 000 - по 6 лв. за една схема;
7. за копие от форма 50 за изработване на карта в М 1:5000 или 1:10 000 - по 20 лв. на форма;
8. за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 8 лв. на картен лист;
9. за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:5000 - по 12 лв. на картен лист;
10. за едноцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 15 лв. на картен лист;
11. за многоцветни офсетови отпечатъци в М 1:10 000 - по 20 лв. на картен лист;
12. (изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) за скица от архивен план - по 15 лв. на един имот;
13. за копие от имотна или планиметражна ведомост или от парцеларен списък - по 3 лв. на страница;
14. за географски координати на точка, определени от топографска карта - по 15 лв. на точка;
15. за ксерокопие от стар кадастрален или комасационен план в М 1:2000 - по 100 лв. на един картен лист;
16. за копие от ключ за аерофотозаснемане - по 12 лв. на брой;
17. за контактни копия от аерофотоснимка - по 10 лв. на снимка;
18. за аерофилми за временно ползване - по 100 лв. на филм;
19. за топографски или издателски оригинали от ЕТК М 1:5000 и 1:10 000 за временно ползване - по 10 лв. на картен лист;
20. за диапозитиви с фиксирана опорна мрежа за временно ползване - по 20 лв. на брой;
21. за контактни копия от аерофотофилм на фотохартия - по 15 лв. на брой;
22. за диапозитиви на филм - по 20 лв. на брой;
23. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:5000 и 1:10 000 - по 30 лв. на брой;
24. за дешифровъчни фотосхеми в приблизителен мащаб 1:1000 и 1:2000 - по 40 лв. на брой;
25. (изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) за копие от ортофотоплан на фотохартия с вкопирана дециметрова мрежа - по 80 лв. на лист;
26. (нова, ДВ, бр. 107 от 2004 г.) за координати и коти, включително реперни данни, на точки от работната геодезическа мрежа на предходни кадастрални планове и планове за прилагане на подробни устройствени планове - по 3 лв. за една точка.
(2) За трансформиране на координати на геодезически точки от една координатна система в друга се събира такса по 1 лв. на точка.
(3) Услугите по ал. 1, т. 4, 5, 7, 18, 19 и 20 се извършват при условията на сключен договор с Агенцията по кадастъра.

Чл. 46. (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.)
(1) За устни справки по кадастралната карта и кадастралните регистри, както и за материали и данни от Геокартфонда и от службите по кадастъра се събира такса в размер 2 лв. за един имот или за материал по чл. 45, ал. 1.
(2) За извършване на проверка с контролна компютърна програма, включително за издаване на документ за това, се събира такса в размер 10 лв.
(3) За съобщаване на процедурите по чл.35б, ал. 3 и по чл.49а, ал. 1 и 4 ЗКИР се събира такса в размер 5 лв. на едно известено заинтересувано лице. Таксата се дължи солидарно от собственика и от инвеститора.

Чл. 47. (Доп., ДВ, бр. 107 от 2004 г.) За предоставяне на справки от кадастралната карта и кадастралните регистри, както и на информация от Геокартфонда или от службите по кадастъра, които са и в цифров вид, таксата за съответната услуга по този раздел се увеличава с 20 на сто с изключение на таксите по чл. 41. В стойността на услугата не е включена цената на магнитния носител.

Чл. 48.
(1) Таксите за нанасяне в кадастъра и за справките и услугите се заплащат от физическите и юридическите лица при предявяване на искането.
(2) Заплащането на таксите се извършва по банков път или в брой в службата по кадастъра по местонахождението на имота.
(3) За извършване на справки и услуги от кадастъра ведомствата и общините заплащат само действителните разходи, направени за създаване на копия от документацията на основание на сключен договор с Агенцията по кадастъра.

Чл. 49.
(1) Срокът за изпълнение на услугите по този раздел е 3 дни.
(2) Услугата се изпълнява за един ден при заплащане на такса в размер 150 на сто и за 4 часа - при заплащане на такса в троен размер.
(3) Когато за извършване на услугата се налага установяването на факти и обстоятелства, изискващи проверка и проучване на място или извършване на геодезически измервания, срокът за изпълнението й е до един месец.
(4) Услугата по ал. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто и до 3 работни дни - при заплащане на такса в троен размер.

Раздел VII
Такси за ползване на пътната инфраструктура
(Нов Раздел, ДВ, бр. 20 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.)
Чл. 50. (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Чл. 51. (Изм., ДВ, бр. 107 от 2004 г.; отм., бр. 77 от 2006 г.).

Допълнителна разпоредба
(Нова, ДВ, бр. 20 от 2004 г.)
§ 1. (Отм., ДВ, бр. 77 от 2006 г.).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
(Нова, ДВ, бр. 114 от 2003 г.)

§ 2. (Предишен параграф единствен, изм., ДВ, бр. 20 от 2004 г.; изм., бр. 77 от 2006 г.) Тарифата се приема на основание чл.166, ал. 5 и § 3 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията, чл.17 от Закона за техническите изисквания към продуктите и чл.8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239
от 15 октомври 2002 г.
за допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
(Обн., ДВ, бр. 99 от 22.10.2002 г.)

..........................................................
..........................................................

Заключителни разпоредби

§ 2. В преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. за одобряване на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; попр., бр. 110 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г. и бр. 99 от 2001 г.) в § 3 накрая се добавя "и чл. 8, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър".

§ 3. До одобряването по реда на ЗКИР на кадастрална карта и кадастрални регистри за съответната територия за извършените справки и услуги от Агенцията по кадастъра въз основа на предадените й по реда на § 6, ал. 2 и 3 ЗКИР карти, планове и регистри се събират таксите по този раздел.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
от 22 декември 2003 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
(Обн., ДВ, бр. 114 от 30.12.2003 г.)

..........................................................
..........................................................

Заключителни разпоредби

§ 8. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 55 от 1999 г., бр. 99 от 2001 г. и бр. 99 от 2002 г.) § 3 от преходните и заключителните разпоредби се отменя.

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
от 2 март 2004 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и от областните управители
(Обн., ДВ, бр. 20 от 20.03.2004 г. - в сила от 01.04.2004 г.)

..........................................................
..........................................................

Заключителни разпоредби

§ 19. Постановлението влиза в сила от 1 април 2004 г. с изключение на § 1, § 2 в частта му, с която се отменя чл. 2, ал. 1, т. 1 и ал. 2, § 5 в частта му, с която се отменя чл. 8, т. 1, § 7 в частта му, с която се отменя чл. 11, т. 1, и § 13 в частта му, с която се изменя чл. 25, които влизат в сила от 1 януари 2005 г.

§ 20. За 2004 г. годишните винетни такси за ППС категории 1 и 2 са в размер 75 на сто от определените с чл. 50 и 51.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама