Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост

Държавен вестник брой: 45
Година: 2008
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
13 Май 2008

Чл. 1. (Отм., ДВ, бр. 42 от 2001 г.).

Чл. 2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) За изготвяне на скица на имот се събира такса в размер 3 лв.
(2) Услугата включва изготвяне на 1 брой скица на имот по искане на заявителя.

Чл. 3. (1) (Изм., ДВ, бр. 31 от 2003 г., бр. 81 от 2003 г.) За издаване на препис от решение на поземлената комисия или на общинската служба по земеделие и гори се събират следните такси: 1. за един имот - 1,50 лв.; 2. от 2 до 4 имота - 2 лв.; 3. над 4 имота - 2,50 лв.
(2) (Доп., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 96 от 2002 г., бр. 31 от 2003 г., бр. 81 от 2003 г.) Услугата включва изготвяне на 1 брой препис от решение по чл.18ж, ал. 1, чл.27, чл.27а и чл.42 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), както и на препис от решение по чл.13, ал. 5 и чл.14, ал. 6 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) по искане на заявителя.

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 1999 г.).

Чл. 5.
(1) Събират се следните такси за:
1. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.; доп., бр. 96 от 2002 г.; изм., бр. 81 от 2003 г.) заверяване на издадена скица на имот и/или копие от картата на масивите за ползване - 1 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца - 2 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 81 от 2003 г.) писмена справка за налична информация от регистъра на собствениците:
а) до 6 имота - 1,50 лв.;
б) от 7 до 15 имота - 2 лв.;
в) над 15 имота - 2,50 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) писмена справка за информация от регистъра за масив - по 2 лв. на всеки 15 имота;
5. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) данни по характеристиките: вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост, начин на възстановяване на собствеността - 0,70 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) баланс по характеристиките: вид територия по предназначение, начин на трайно ползване, категория, вид собственост - 0,70 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; отм., бр. 81 от 2003 г.);
8. (изм., ДВ, бр. 42 от 2001 г.) информация върху магнитен носител в случаите по предходните точки - на килобайт по 0,60 лв.
9. (нова, ДВ, бр. 96 от 2002 г.) цифрова информация върху магнитен носител:
а) до 10 контура - по 2 лв. на контур;
б) от 10 до 50 контура - 20 лв. + (бр. контури над 10 по 1,00 лв.);
в) от 50 до 100 контура - 60 лв. + (бр. контури над 50 по 0,70 лв.);
г) от 100 до 300 контура - 95 лв. + (бр. контури над 100 по 0,60 лв.);
д) от 300 до 500 контура - 215 лв. + (бр. контури над 300 по 0,50 лв.);
е) от 500 до 1000 контура - 315 лв. + (бр. контури над 500 по 0,40 лв.);
ж) над 1000 контура - 515 лв. + (бр. контури над 1000 по 0,30 лв.) (магнитният носител на записа е за сметка на възложителя);
10. (нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 42 от 2001 г.; предишна т. 9, бр. 96 от 2002 г.; изм., бр. 81 от 2003 г., бр. 34 от 2005 г.) удостоверения за характеристиките на имотите, необходими за определяне на данъчната им оценка - 4 лв.
(2) Услугите по ал. 1, т. 3 - 8 включват:
1. по т. 3 - описание на имотите, принадлежащи на собственика в дадено землище: номер, местност, начин на трайно ползване, категория, площ;
2. по т. 4 - данни за всички имоти в определен масив на дадено землище: номер, местност, собственик, начин на трайно ползване, категория, площ;
3. по т. 5 - изготвяне на статистически данни за землище (община) по една от характеристиките;
4. по т. 6 - изготвяне на баланс за землището по една от характеристиките;
5. (отм., ДВ, бр. 81 от 2003 г.);
6. (изм., ДВ, бр. 81 от 2003 г.) по т. 8 - запис на магнитен носител.
(3) (Нова, ДВ, бр. 34 от 2005 г.) Таксата по ал. 1, т. 9 е в размер 50 на сто, когато се предоставят само графични данни.

Чл. 6.
(1) (Изм., ДВ, бр. 42 от 2001 г.; доп., бр. 96 от 2002 г.) За услугите по поддържането и осъвременяването на картата на възстановена собственост, съдържаща план за земеразделяне, план за обезщетяване, план за оземляване, карта на съществуващите стари реални граници, карта на възстановимите стари реални граници и карта на възстановена собственост върху гори и земи от горския фонд се събират следните такси:
1. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) за изработване на скица - проект за делба - за всеки дял от делим имот по 7 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 34 от 2005 г.) за въвеждане на промени в регистъра на имотите - за всяка характеристика на имота по 1 лева;
3. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) за трасиране на границите на имотите:
а) за земеделски територии - по 6 лв. на всяка точка;
б) за горски територии - по 8 лв. на всяка точка;
4. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) за въвеждане на промени в регистъра на собствениците - за всеки собственик и/или съсобственик по 1 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) за изработване на копие от трасировъчен карнет - за всеки имот по 1,20 лв.;
6. за изработване на копие от карта или нейна част - на кв.м от картата:
а) (изм., ДВ, бр. 42 от 2001 г.) върху паус - 9 лв.;
б) (изм., ДВ, бр. 42 от 2001 г.) върху хелиографна хартия - 6 лв.;
в) (нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.) върху недоформируема материя - 12,50 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г.) за предоставяне на координати (Х, У) на точки от опорната мрежа с репераж - за всяка точка по 1,20 лв.;
8. (изм., ДВ, бр. 20 от 1998 г., бр. 42 от 2001 г., бр. 34 от 2005 г.) за въвеждане и/или предоставяне на координати (Х, У) на гранични точки - за всяка точка по 0,50 лв.;
9. (отм., ДВ, бр. 20 от 1998 г.)
10. (нова, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; изм., бр. 42 от 2001 г., бр. 81 от 2003 г.) за заснемане и координиране на границите на имотите: а) за земеделски територии - по 6 лв. на всяка точка; б) за горски територии - по 8 лв. на всяка точка;
11. (нова, ДВ, бр. 42 от 2001 г.; отм., бр. 81 от 2003 г.);
12. (нова, ДВ, бр. 42 от 2001 г.; отм., бр. 81 от 2003 г.);
13. (нова, ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 81 от 2003 г.; доп., бр. 34 от 2005 г.) за отразяване на промени в цифровия модел на картата на възстановената собственост след промяна на предназначението на имотите, изпълнение на инфраструктурни обекти или мероприятия извън тези по ал. 4, както и при отразяване на обекти по § 42 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 36 от 2004 г.) - такса съгласно извършените дейности по т. 1 - 10;
14. (нова, ДВ, бр. 42 от 2001 г.; изм., бр. 34 от 2005 г.) за съгласуване на подробни устройствени планове на инфраструктурни обекти, засягащи имоти на повече от един собственик - по 0,30 лв. за всеки имот.
15. (нова, ДВ, бр. 96 от 2002 г.) за заснемане и координиране на площни и линейни обекти - за всяка точка по 6 лв.;
16. (нова, ДВ, бр. 96 от 2002 г.; изм., бр. 81 от 2003 г.) за заснемане и координиране на трайни насаждения:
а) до 10 дка - 50 лв.;
б) от 10 до 50 дка - 50 лв. + (по 1,5 лв. на всеки декар за горницата над 10 дка);
в) от 50 до 300 дка - 110 лв. + (по 1 лв. на всеки декар за горницата над 50 дка);
г) над 300 дка - 360 лв. + (по 0,50 лв. на всеки декар за горницата над 300 дка);
17. (нова, ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за издаване на удостоверение за данните по чл.52 от Закона за кадастъра и имотния регистър - 10 лв.;
18. (нова, ДВ, бр. 81 от 2003 г.) за издаване на удостоверителен документ по чл.11, ал. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и чл.13, ал. 2 от Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд и за определяне на данъчната оценка на земеделски земи по реда на Закона за местните данъци и такси - 5 лв.
(2) (Доп., ДВ, бр. 42 от 2001 г.) За извършване на въвод във владение след изтичането на срока по чл.32, ал. 2 ППЗСПЗЗ и по чл.13, ал. 11 ЗВСГЗГФ се събират таксите по чл.6, ал. 1, т. 3.
(3) (Доп., ДВ, бр. 42 от 2001 г.) За извършване на въвод във владение след изтичането на срока по чл.18д, ал. 4 ППЗСПЗЗ или при неявяване за анкетиране по чл.17 ППЗВСГЗГФ на имот в съществуващи или възстановими стари реални граници се събират таксите по ал. 1, т. 2 - 4 включително.
(4) (Нова, ДВ, бр. 81 от 2003 г.) За отразяване в картата на възстановената собственост на промени, настъпили при изпълнението на инфраструктурни обекти от държавно значение, инвеститорите заплащат една четвърт от стойността на услугите по тарифата.

Чл. 6а. (Нов, ДВ, бр. 45 от 2008 г.)
(1) В случаите по чл. 91, ал. 1, т. 14 и чл. 96, ал. 2 ППЗСПЗЗ общинската служба по земеделие и гори:
1. извършва служебно дейностите по чл. 3 и 5 с изключение на дейността по ал. 1, т. 2;
2. възлага служебно извършването на дейностите по чл. 6, ал. 1, т. 6 - 8, 10 и 13.
(2) Таксите по ал. 1, т. 2 се събират в размер 50 на сто.
(3) При заснемане и координиране на границите на имотите с признато право на собственост не се събира таксата по чл. 6, ал. 1, т. 1.

Чл. 7. (Нов, ДВ, бр. 20 от 1998 г.; отм., бр. 42 от 2001 г.).

Чл. 8. (Нов, ДВ, бр. 28 от 2000 г.; доп. бр. 99 от 2001 г.; отм., бр. 96 от 2002 г.).

Чл. 9. (Нов, ДВ, бр. 96 от 2002 г.)
(1) За регистриране на договор за аренда или наем и издаване на талон за аренда и наем се събира такса 2 лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 31 от 2003 г.) Регистрирането на договор за оземляване на безимотни и малоимотни граждани чрез отдаване под наем на земи от държавния и общинския поземлен фонд се извършва служебно от общинската служба по земеделие и гори.

Чл. 10. (Нов, ДВ, бр. 81 от 2003 г.) За устни справки по картата на възстановена собственост, картата на масивите за ползване и придружаващите ги регистри се събира такса в размер 2 лв. за един имот.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 288
от 30 декември 1998 г.
за изменение на Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
(Обн., ДВ, бр. 3 от 12.01.1999 г.)

.................................................
.................................................

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Таксите за изготвяне на проект на нотариален акт за възстановено право на собственост върху земеделски земи, събрани до влизането в сила на постановлението, не подлежат на връщане.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
от 4 септември 2003 г.
за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
(Обн., ДВ, бр. 81 от 12.09.2003 г.)

.................................................
.................................................

Заключителни разпоредби

§ 6. В Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост (ДВ, бр. 57 от 1997 г.) се правят следните изменения:
1. Чл. 3 се изменя така:
"Чл. 3. Услугите по тарифата се извършват от общинските служби по земеделие и гори. Услугите могат да бъдат предоставяни чрез информационна система и от другите органи по поземлена собственост при условия и по ред, определени от министъра на земеделието и горите."
2. В чл.4 думите "Главно управление "Поземлена собственост" към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа" се заменят с "Министъра на земеделието и горите или упълномощено от него длъжностно лице".
3. Чл. 5 се изменя така:
"Чл. 5. Необходимите транспортни разходи от седалището на общинската служба по земеделие и гори до обекта не са включени в таксите за услугите по тарифата."
4. В § 5 от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 след думите "Закона за държавните такси" се поставя запетая и се добавя "чл.31, ал. 2";
б) алинея 2 се изменя така:
"(2) Министърът на земеделието и горите дава указания по прилагането на тарифата."

§ 7. В чл.1 от Наредбата за базисните цени на трайните насаждения, приета с Постановление № 151 на Министерския съвет от 1991 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1991 г.; попр., бр. 84 от 1991 г.; изм. и доп., бр. 107 от 2000 г.), думите "базисните пазарни цени" се заменят с "базисните цени".

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама