ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ ПО ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА
(приета с ПМС No 253 от 1999 г.; обн.,ДВ,бр.2 от 7 януари 2000 г.; изм., бр.8 от 26 януари 2001 г.; изм. и доп.,бр.30 от 22 март 2002 г.)
ТАКСИ ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪР БУЛСТАТ ПО ЧЛ.35, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА

Чл.1. (1) За вписване на нов субект се събират такси, както следва:

1. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) едноличен търговец 25 лв.;
2. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) събирателно дружество; командитно дружество; дружество с ограничена отговорност; еднолично дружество с ограничена отговорност 60 лв.;
3. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) акционерно дружество; еднолично акционерно дружество; командитно дружество с акции 120 лв.;
4. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) фондация; сдружение 40 лв.;
5. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) политическа партия 60 лв.;
6. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на чуждестранно лице 100 лв.;
7. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на едноличен търговец 20 лв.;
8. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на: събирателно дружество; командитно дружество; дружество с ограничена отговорност; еднолично дружество с ограничена отговорност 40 лв.;
9. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на: акционерно дружество; еднолично акционерно дружество; командитно дружество с акции 80 лв.;
10. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) религиозна организация 60 лв.;
11. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) чуждестранни лица, извършващи стопанска дейност чрез място на стопанска дейност 40 лв.;
12. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) дружество по ЗЗД 15 лв.;
13. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) чуждестранно представителство (на международна организация, на чуждестранно радио/телевизия, на чуждестранна агенция по печата, на чуждестранна авиокомпания, дипломатическо представителство, консулско представителство) 60 лв.;
14. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) търговско представителство 70 лв.;
15. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 30 лв.;
16. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или административен акт 15 лв.;
17. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) субект по чл.32, т.5 и 6 от Закона за статистиката 15 лв.
18. (нова,ДВ,бр.8 от 2001 г.; изм.,бр.30 от 2002 г.) пенсионен фонд 60 лв.
19. (нова,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на юридическо лице с нестопанска цел 15 лв.

(2) Таксите по ал.1 включват издаването на Регистрационно удостоверение и на Карта за идентификация.
Чл.2. (1) За вписване промени в обстоятелства, които налагат издаването на нова Карта за идентификация, се събират такси, както следва:

1. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) едноличен търговец 20 лв.;
2. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) събирателно дружество; командитно дружество; дружество с ограничена отговорност; еднолично дружество с ограничена отговорност 35 лв.;
3. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) акционерно дружество; еднолично акционерно дружество; командитно дружество с акции 60 лв.;
4. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) фондация; сдружение 30 лв.;
5. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) политическа партия 35 лв.;
6. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на чуждестранно лице 60 лв.;
7. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на едноличен търговец 15 лв.;
8. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на: събирателно дружество; командитно дружество; дружество с ограничена отговорност; еднолично дружество с ограничена отговорност 30 лв.;
9. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на: акционерно дружество; еднолично акционерно дружество; командитно дружество с акции 50 лв.;
10. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) религиозна организация 35 лв.;
11. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) чуждестранни лица, извършващи стопанска дейност чрез място на стопанска дейност 30 лв.;
12. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) дружество по Закона за задълженията и договорите 15 лв.;
13. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) чуждестранно представителство (на международна организация; на чуждестранно радио/телевизия; на чуждестранна агенция по печата; на чуждестранна авиокомпания; дипломатическо представителство; консулско представителство) 35 лв.;
14. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) търговско представителство 40 лв.;
15. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) юридическо лице, създадено с нормативен или с административен акт 20 лв.;
16. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) поделение на юридическо лице, създадено с нормативен или административен акт 15 лв.;
17. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) субект по чл.32, т.5 и 6 от Закона за статистиката 15 лв.
18. (нова,ДВ,бр.8 от 2001 г.; изм.,бр.30 от 2002 г.) пенсионен фонд 35 лв.
19. (нова,ДВ,бр.30 от 2002 г.) клон на юридическо лице с нестопанска цел 15 лв.

(2) Таксите по ал. 1 включват издаването на Регистрационно удостоверение и на Карта за идентификация.
Чл.3. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) Не се събират такси за вписването на промени в обстоятелствата, които не налагат издаването на нова Карта за идентификация.
Чл.4. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) За издаване на оригинал, копие или дубликат на Карта за идентификация се събира такса 15 лв.
Чл.5. За издаване на копие или дубликат на Регистрационно удостоверение се събира такса 2 лв.

Глава втора
ТАКСИ ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ И СПРАВКИ СЪГЛАСНО ЧЛ.42, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА ЗА ВПИСАНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА (ХАРАКТЕРИСТИКИ)

Чл.6. За издаване на удостоверения се събират такси, както следва:
1. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) удостоверения по приложение No 1 - 5 лв.;
2. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) удостоверения по приложение No 2 - 8 лв.;
3. удостоверения по приложение No 3 - 2 лв.
Чл.7. (1) За предоставяне на справки по обстоятелства (характеристики), вписани в регистър БУЛСТАТ към датата на съответен документ за създаване, промяна или прекратяване на субекта, се събират такси, както следва:

1. единен идентификационен код (ЕИК) 0,50 лв.;
2. наименование 0,25 лв.;
3. документ за създаване/промяна/прекратяване 0,30 лв.;
4. вид промяна 0,10 лв.;
5. срок на съществуване 0,05 лв.;
6. активност 0,05 лв.;
7. обединение на търговци - вид 0,05 лв.;
8. изповедание 0,05 лв.;
9. седалище, адрес на управление 0,25 лв.;
10. телекомуникации 0,08 лв.;
11. лице(а), което управлява 0,30 лв.;
12. капитал - съдебно регистриран 0,45 лв.;
13. съдружници/акционери - учредители 2,00 лв.;
14. колективен орган на управление 0,05 лв.;
15. състав на колективния орган на управление 2,00 лв.;
16. предмет на дейност 0,50 лв.;
17. разпределение на собствеността 0,20 лв.;
18. източници на финансиране 0,20 лв.;
19. принадлежност/принципал 0,25 лв.;
20. правоприемство 0,25 лв.;
21. клонове (поделения) - брой 0,05 лв.

(2) За търсене на обстоятелства за субект в Националната база от данни на регистър БУЛСТАТ се събира първоначална такса 2 лв.
(3) (нова,ДВ,бр.8 от 2001 г.) За извличане, обработка и предоставяне на данни по ал.1 за повече от 50 субекта по зададени характеристики се събира такса, определена по формулата:

Т = Сума (Ц х К),

където:
Т е размерът на таксата;
Сума - сумата от таксите за отделните характеристики, коригирани със съответния коефициент;
Ц - таксата за съответната характеристика по ал.1;
К - коефициентът за коригиране на таксата за съответната характеристика според броя на субектите, притежаващи тази характеристика, определен съгласно таблицата:

Брой субекти (БС) Коефициент
От 51 до 5000 К = 50 + (БС - 50) х 0,066
От 5001 до 10000 К = 377 + (БС - 5000) х 0,04
От 10001 до 15000 К = 577 + (БС - 10000) х 0,025
От 15001 до 20000 К = 702 + (БС - 15000) х 0,02
От 20001 до 25000 К = 802 + (БС - 20000) х 0,015
От 25001 до 30000 К = 879 + (БС - 25000) х 0,01
От 30001 до 40000 К = 929 + (БС - 30000) х 0,0075
От 40001 до 50000 К = 1084+ (БС - 40000) х 0,005
От 50001 до 90000 К = 1134+ (БС - 50000) х 0,003
Над 90000 К = 1254 + (БС - 90000) х 0,0025

(4) (нова,ДВ,бр.8 от 2001 г.; изм.,бр.30 от 2002 г.) За предоставяне на справка в табличен вид, включваща разпределение на субектите по зададени характеристики, се събира такса, определена по формулата:

Т = 2 + N.M.0,15,

където:
Т е размерът на таксата;
N - броят на редовете в таблицата;
М - броят на колоните в таблицата.
(5) (нова,ДВ,бр.8 от 2001 г.) За предоставяне на справка за субект, проследяваща промени на обстоятелства с отделни документи, се събира такса, определена по формулата:

Т = 2 + Д х 0,50,

където:
Т е размерът на таксата;
Д - броят на документите.
(6) (нова,ДВ,бр.8 от 2001 г.) За извличане, обработка и предоставяне на данни по ал.1 от Националната база от данни на регистър БУЛСТАТ за всички субекти по актуално състояние във файлове с определена стандартна структура се събира такса 5000 лв.
(7) (нова,ДВ,бр.8 от 2001 г.) За актуализиране на информацията по ал.6 се събира такса 0,10 лв. за всеки субект.

Чл.7а. (нов,ДВ,бр.8 от 2001 г.)
(1) За предоставяне на справки от регистър БУЛСТАТ чрез Интернет се събират такси, както следва:
1. пълна справка за един субект - 2,00 лв.;
2. кратка справка за един субект - 0,50 лв.;
3. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) за търсене на субекти по една характеристика - за всеки намерен по зададената характеристика субект - 0,02 лв.
(2) Минималният предплатен лимит за използване на услугите по ал.1 е 10 лв. Клиентът ползва услугите до изчерпване на лимита.

Глава трета
ТАКСИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 24, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА СТАТИСТИКАТА

Чл.8. (1) За предоставяне на периодични стандартизирани статистически информационни продукти по видове (на хартиен носител) се събират такси, както следва:

1. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна справка за брутния вътрешен продукт, брутната продукция и брутната добавена стойност 4 лв.;
2. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна и годишна справка за брутния вътрешен продукт, брутната продукция и брутната добавена стойност по икономически сектори 6 лв.;
3. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна и годишна справка за брутния вътрешен продукт по компоненти на крайното използване 6 лв.;
4. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за стопанската конюнктура 12 лв.;
5. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна справка за основните финансови резултати на нефинансовите предприятия от обществения сектор 20 лв.;
6. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за общия индекс на потребителските цени 4 лв.;
7. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за индексите на потребителските цени по групи стоки и услуги 16 лв.;
8. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение - общо за страната 4 лв.;
9. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за средната работна заплата на наетите по трудово правоотношение - общо за страната 4 лв.;
10. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за средния списъчен брой на наетите по трудово правоотношение по сектори и отрасли на националната икономика 6 лв.;
11. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за средната работна заплата на наетите по трудово правоотношение по сектори и отрасли на националната икономика 6 лв.;
12. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна/годишна справка за средната годишна работна заплата, издавана във връзка с чл.4, ал.3, т.2 ЗОСОИ 4 лв.;
13. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) двадесет и четири месечна справка за средната работна заплата и индекса на потребителските цени при база, определена от потребителя 15 лв.;
14. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за индекса на промишленото производство 4 лв.;
15. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) месечна справка за индекса на продажбите в промишлеността 4 лв.;
16. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна и годишна справка за външнотърговския стокообмен 4 лв.;
17. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна и годишна справка за износа и вноса по групи стоки 7 лв.;
18. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна и годишна справка за износа и вноса по групи страни и основни търговски партньори 15 лв.;
19. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна и годишна справка за износа и вноса по отраслов произход на стоките съгласно НОК 12 лв.;
20. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) годишна справка за броя на населението, раждаемостта и смъртността - общо за страната 6 лв.;
21. (изм.,ДВ,бр.30 от 2002 г.) тримесечна справка за доходите, разходите и потреблението на домакинствата (общо) 12 лв.
22. (нова,ДВ,бр.30 от 2002 г.) индекси на цени на производител 4 лв. - общо, 15 лв. - по отрасли.

(2) За предоставяне на справките по ал.1 на технически носител таксите се събират с 1 лв. увеличение.
(3) За всяко допълнително копие се събира такса като за нов продукт.
Чл.9. За бързо изготвяне на статистически информационен продукт (до 3 работни дни) таксата по чл.8 се събира в двоен размер.

Глава четвърта
ПЛАЩАНЕ

Чл.10. Плащанията по тарифата могат да се извършват по банков път чрез платежно нареждане или в брой в съответните каси на Националния статистически институт.
Чл.11. Таксите по глава първа се заплащат при подаване на документите за вписване в регистър БУЛСТАТ.
Чл.12. Таксите по глави втора и трета се заплащат при получаване на документа.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По искания за регистрации, удостоверения, справки и статистически информационни продукти, заплатени до влизането в сила на тарифата, допълнителни такси не се събират.
§ 2. Тарифата се издава на основание § 7 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за статистиката.

Приложение No 1 към чл.7, ал.1

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - .....
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Териториално статистическо бюро - .........., на Националния статистически институт удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за ................. са вписани следните обстоятелства*:
Единен идентификационен код: ........................
Пълно наименование: .................................
Документ за създаване/промяна: ......................
Седалище и адрес на управление: .....................
Управляващ/и ........................................
Активност: .......................................... <развиващ дейност, в производство по несъстоятелност, в несъстоятелност, в ликвидация, неактивен>
Настоящото удостоверение се издава на .............., за да послужи пред ..................................
_____________

* Данните са по последен документ.

Дата: ............

Служба по регистрация:
<подпис и печат> (име, фамилия)

Приложение No 2 към чл.7, ал.2

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - ......
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Териториално статистическо бюро - ............., на Националния статистически институт удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ за .......................... са вписани следните обстоятелства*:
Единен идентификационен код: ......................
Документ за създаване: ............................
Документ(и) за промяна: ...........................
Документ за прекратяване: .........................
Пълно наименование: ...............................
Търговско наименование: ........................... <търговско на кирилица> ............................. <търговско на латиница>
Активност: ........................................ <развиващ дейност, в производство по несъстоятелност, в несъстоятелност, в ликвидация, неактивен>
Срок на съществуване: .............................
Седалище и адрес на управление: ...................
Адрес за кореспонденция: ..........................
Управляващ(и)/представляващ(и): ...................
Размер на капитала:....................... хил. лв.
брой дялове/акции: ..................., стойност на 1 дял/акция: ................ лв.
Съдружници/акционери - учредители:
...................................................
...................................................
Колективен орган на управление: ...................
Предмет на дейност/функции: .......................
Разпределение на собствеността: ................. %
Принадлежност/принципал: ..........................
Настоящото удостоверение се издава на ............, за да послужи пред ................................
__________

* Данните са по последен документ.
Дата:............
Служба по регистрация: <подпис и печат> (име, фамилия)

Приложение No 3 към чл.6, ал.3

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ТЕРИТОРИАЛНО СТАТИСТИЧЕСКО БЮРО - .....
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Териториално статистическо бюро - ................, на Националния статистически институт удостоверява, че в регистър БУЛСТАТ не е вписан субект с ЕИК/Наименование ..............................
Настоящото удостоверение се издава на ............, за да послужи пред ................................
Дата:............
Служба по регистрация: <подпис и печат> (име, фамилия)

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама