Тарифа за таксите, събирани от агенцията по заетостта по закона за чужденците в Република България

Печат

ТАРИФА за таксите, събирани от Агенцията по заетостта по Закона за чужденците в Република България


   (Приета ПМС № 148 от 16 юли 2002 г., обн. ДВ бр. 74/2002 г.)

   
   Раздел I
   Видове такси
   
   Чл. 1. За разглеждане на молба-декларацията и за издаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденец се събира такса 50 лв.
   
   Чл. 2. За разглеждане на молба-декларацията и за продължаване на разрешение за извършване на дейност на свободна практика от чужденец се събира такса 25 лв.
   
   Чл. 3. За издаване на дубликат на разрешение се събира такса 25 лв.
   
   Раздел II
   Ред за плащане
   
   Чл. 4. (1) Таксите по тарифата се заплащат в левове на територията на Република България, а в чужбина - равностойността им в евро или в местна валута по официалния й курс спрямо еврото.
   
   (2) Размерът на таксите, преизчислен в местна валута по реда на ал. 1, се актуализира периодично от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства в зависимост от промените на курса на местната валута спрямо еврото.
   
   Чл. 5. Таксите се заплащат от лицата при предявяване на искането, като таксата по чл. 1 се заплаща задължително в дипломатическите и консулските представителства на Република България.
   
   Заключителна разпоредба
   
   Параграф единствен. Контролът по прилагането на тарифата се възлага на министъра на труда и социалната политика.