ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА НАДЗОР ВЪРХУ ЗАСТРАХОВАНЕТО И ХАЗАРТА ПО ЗАКОНА ЗА ЗАСТРАХОВАНЕТО И ПО ЗАКОНА ЗА ХАЗАРТА
(приета с ПМС No 39 от 2001 г.; обн.,ДВ,бр.17 от 23 февруари 2001 г.)

Раздел I
Такси, събирани по Закона за застраховането

Чл.1. (1) За разглеждане на заявление за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност се събира такса, както следва:
1. от застраховател - акционерно дружество, клон на чуждестранен застраховател и взаимозастрахователна кооперация - 500 лв.;
2. от застрахователен брокер - 30 лв.
(2) За повторно разглеждане на заявление за издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност при непълноти
в представените документи се събира такса в размер 50 на сто от таксата по ал.1.
Чл.2. (1) За издаване на разрешение за извършване на застрахователна дейност се събира такса, както следва:
1. от акционерно дружество и клон на чуждестранен застраховател в зависимост от вида на застраховките:
а) за застраховки по живот и злополука - 30 000 лв. и 2000 лв. за всеки вид застраховка;
б) за имуществени застраховки - 90 000 лв. и 3000 лв. за всеки вид застраховка;
в) за презастраховане - 120 000 лв. и 4000 лв. за всеки вид застраховка;
2. от взаимозастрахователна кооперация:
а) за един вид застраховка - 10 000 лв.;
б) за всеки следващ вид застраховка - 1000 лв.;
3. от застрахователен брокер - 5000 лв.
(2) Когато застрахователят - акционерно дружество, или клонът на чуждестранен застраховател извършва застраховане и презастраховане, се заплаща по-високата такса.
Чл.3. За издаване на разрешение за притежаване на повече от 5 на сто от акциите на застрахователно дружество и/или застрахователен холдинг се събира такса в размер 1 на сто от цената на придобиване на акциите.
Чл.4. За издаване на разрешение за прехвърляне на застрахователни договори по чл.56 от закона се събира такса в размер 2 на сто от цената от прехвърлянето. При прехвърляне на портфейл от застраховки по раздел I на приложението към чл.6, ал.2 от закона, както и в случаите, когато застрахователят е в процедура по ликвидация или са предприети мерки за финансово оздравяване, такса не се събира.
Чл.5. (1) За издаване на разрешение за сливане, разделяне и отделяне на застраховател се събира такса, както следва:
1. на застраховател, извършващ застраховки живот и злополука - 30 000 лв. и 2000 лв. за всеки вид застраховка;
2. на застраховател, извършващ имуществени застраховки - 90 000 лв. и 3000 лв. за всеки вид застраховка;
3. на застраховател, извършващ презастраховане - 120 000 лв. и 4000 лв. за всеки вид застраховка.
(2) При сливане, разделяне или отделяне на застрахователи, извършващи застраховане и презастраховане, се заплаща по-високата такса.
Чл.6. (1) За издаване на разрешение за вливане на един застраховател в друг се събира такса, както следва:
1. на застраховател, извършващ застраховки живот и злополука - 10 000 лв.;
2. на застраховател, извършващ имуществени застраховки - 15 000 лв.;
3. на застраховател, извършващ презастраховане - 20 000 лв.
(2) При вливане на един застраховател в друг, извършващ застраховане и презастраховане, се заплаща по-високата такса.
Чл.7. За издаване на разрешение за ликвидация на застраховател по чл.61, ал.1, т.1-3 от закона се събира такса 300 лв.
Чл.8. За издаване на разрешение за ликвидация на застраховател по чл.61, ал.1, т.4 се събира такса 500 лв.
Чл.9. За издаване на разрешение за закриване на клон на чуждестранен застраховател се събира такса 20 000 лв.
Чл.10. За издаване на допълнително разрешение за извършване на нов вид застраховка се събира такса, както следва:
1. от акционерно дружество и клон на чуждестранен застраховател:
а) за застраховки по живот и злополука - 2000 лв. за всеки вид застраховка;
б) за имуществени застраховки - 3000 лв. за всеки вид застраховка;
в) за презастраховане - 4000 лв. за всеки вид застраховка;
2. от взаимозастрахователна кооперация - 1000 лв. за всеки вид застраховка.
Чл.11. За издаване на допълнително разрешение за извършване на нов подвид застраховка от всеки застраховател се събира такса 500 лв. за всеки подвид застраховка.
Чл.12. За одобряване на образец на легитимационен документ за застрахователен агент се събира такса 50 лв.
Чл.13. За одобряване на финансов план за оздравяване се събира такса 100 лв.
Чл.14. За одобряване на план за допълнително набиране на средства се събира такса 100 лв.
Чл.15. (1) За осъществяване на надзор върху застраховател за спазване на условията, при които е издадено разрешението, се събира годишна такса, както следва:
1. за акционерно дружество и клон на чуждестранен застраховател:
а) за застраховки живот и злополука - 20 000 лв. на две равни части, дължими до 31 януари и до 30 септември на текущата година;
б) за имуществени застраховки - 30 000 лв. на две равни части, дължими до 31 януари и до 30 септември на текущата година;
в) за презастраховане - 40 000 лв. на две равни части, дължими до 31 януари и до 30 септември на текущата година;
2. за взаимозастрахователна кооперация - 2000 лв. за един вид застраховка и 1000 лв. за всеки следващ вид застраховка, дължими до 31 март на текущата година;
3. за застрахователен брокер - 1000 лв., дължими до 31 март на текущата година.
(2) Когато застрахователят - акционерно дружество, или клонът на чуждестранен застраховател извършва застраховане и презастраховане, се заплаща по-високата такса.
Чл.16. 3а справка и извлечение от застрахователния регистър се събира такса, както следва:
1. за справка относно вписани обстоятелства в застрахователния регистър - 1 лв.;
2. за извлечение от застрахователния регистър - 10 лв.
Чл.17. Таксите по чл.1, 3-14 и 16 се заплащат от заявителя при подаване на съответното заявление или искане.

Раздел II
Такси, събирани по Закона за хазарта

Чл.18. За разглеждане на искане за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри се събира такса, както следва:
1. на игри в игрално казино - 25 000 лв. за всяко казино;
2. на лотарийни игри - 20 000 лв. за всяка игра;
3. на тото и лото игри - 20 000 лв. за всяка игра;
4. на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено" - 20 000 лв. за всеки обект;
5. на игри със залагания върху резултати от спортни състезания - 15 000 лв. за всяка игра;
6. на игри със залагания върху случайни събития - 15 000 лв. за всяка игра;
7. на игри с игрални автомати - 5000 лв. за всяка зала;
8. на томболи - 3000 лв.
Чл.19. За разглеждане на искане за издаване на разрешение за производство, внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за извършване на сервизна дейност се събира такса 500 лв.
Чл.20. За издаване на разрешение за организиране на хазартни игри се събира такса, както следва:
1. на игри в игрално казино - 15 000 лв. за всяко казино;
2. на лотарийни игри - 15 000 лв. за всяка игра;
3. на тото и лото игри - 15 000 лв. за всяка игра;
4. на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено" - 15 000 лв. за всеки обект;
5. на игри със залагания върху резултати от спортни състезания - 15 000 лв. за всяка игра;
6. на игри със залагания върху случайни събития - 10 000 лв. за всяка игра;
7. на игри с игрални автомати:
а) за игрална зала с 10 игрални автомата - 3000 лв.;
б) за игрална зала с повече от 10 игрални автомата - 5000 лв.;
в) за игрална зала с 20 и повече игрални автомата - 10 000 лв.;
8. на томболи - 2000 лв.
Чл.21. За издаване на разрешение за производство, внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри, както и за извършване на сервизна дейност се събира такса 10 000 лв.
Чл.22. За предсрочно прекратяване действието на разрешение за извършване на хазартна дейност по искане на лицата се събира такса 1000 лв.
Чл.23. За промени в издадените разрешения се събира такса, както следва:
1. за подмяна или за увеличаване броя на игралните съоръжения:
а) за всеки игрален автомат - 400 лв.;
б) за всяка игрална маса в казино - 1000 лв.;
в) за всяко игрално съоръжение извън тези по букви "а" и "б" - 1000 лв.;
2. за намаляване броя на игралните съоръжения - 50 на сто от таксите по т.1;
3. за намаляване броя на отделни обекти или игри - 1000 лв.;
4. за други промени - 100 лв.
Чл.24. За утвърждаване на правила се събира такса, както следва:
1. за организиране и провеждане на отделни хазартни игри - 500 лв.;
2. за организацията на работата и финансовия контрол при провеждане на хазартни игри - 500 лв.
Чл.25. За утвърждаване на задължителни образци се събира такса, както следва:
1. на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри - 200 лв. за всеки образец;
2. за счетоводна отчетност на видовете хазартни игри - 500 лв. за всеки образец.
Чл.26. За справки, удостоверения или препис-извлечения от регистрите, водени от Главна дирекция "Контрол върху хазарта", и за бланки и формуляри се събира такса 10 лв.
Чл.27. Таксите по чл.18, 19 и 21 - 26 се заплащат при подаване на съответното искане, а по чл.20 - при издаване на разрешението.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл.20, ал.2 от Закона за застраховането и чл.27, ал.1 от Закона за хазарта.

 

Най - четено:

Реклама