ТАРИФА
     ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ
ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ОСИГУРИТЕЛЕН НАДЗОР
     Приета с Постановление № 24 на Министерски съвет
     от 2000 г., обн., ДВ, бр. 19 от 10 март 2000 г.,
     в сила от 14.03.2000 г., изм., бр. 3 от 2001 г.,
     в сила от 9.01.2001 г.
      Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) (1) За разглеждане на заявление за издаване на лицензия на осигурителните дружества, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, се събират следните такси:
 
1. за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
- 600 лв.;
2. за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация- 200 лв.;
 
     3. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.)
     (2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) За разглеждане на искане за съгласие за вписване в съда на задължителен универсален или професионален пенсионен фонд се събира такса в размер на 600 лв. за всеки фонд.
     Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) Таксата за повторно разглеждане на заявление за издаване на лицензия и на искане за съгласие за вписване в съда на задължителен универсален или професионален пенсионен фонд е в размер 50 на сто от таксите по чл. 1 за съответната дейност.
     Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) (1) За издаване на лицензия на осигурителните дружества, осъществяващи дейност по допълнително социално осигуряване, се събират следните такси:
 
1. допълнително доброволно пенсионно осигуряване   
- 50 000 лв.;
2. за доброволно здравно осигуряване
- 10 000 лв.;
3. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) за допълнително доброволно осигуряване за безработица и/или професионална квалификация - 25 000 лв.;
4. (Отм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.)
 
     (2) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) За даване на съгласие за вписване в съда на задължителен универсален или професионален пенсионен фонд се събира такса в размер на 25 000 лв. за всеки фонд.
     Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) За разглеждане на заявление за промяна в правилници на дружества или на фондове, които се включват в регистъра на Държавната агенция за осигурителен надзор, се събира такса в размер на 400 лв.
     Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) Таксата за повторно разглеждане на заявление за промени в правилници на дружество и/или на фонд е в размер 50 на сто от размера на таксите по чл. 4, при условие че заявлението е върнато за отстраняване на несъответствията от Държавната агенция за осигурителен надзор.
     Чл. 6. За одобряване и/или вписване на промени в правилници и други документи на дружества и/или на фондове, както и на устави на дружества се събират следните такси:
 
1. за допълнително доброволно пенсионно осигуряване 
- 1000 лв.
2. за допълнително задължително пенсионно осигуряване 
- 1000 лв.
 
     Чл. 7. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) За разглеждане на заявление от пенсионноосигурително дружество за издаване на разрешение за инвестиране до 10 на сто от активите на пенсионния фонд в ценни книжа, издадени от едно дружество, се събира такса в размер 100 лв.
     Чл. 8. За разглеждане на заявление от пенсионноосигурително дружество за издаване на разрешение за ползване на заем се събира такса в размер 200 лв.
     Чл. 9. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) За разглеждане на искане за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурителни дружества чрез сливане, вливане, отделяне или разделяне, както и за сливане и вливане на пенсионни фондове се събира такса в размер 200 лв.
     Чл. 10. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) За одобряване на план за ликвидация при прекратяване на пенсионноосигурително дружество при условията и по реда на чл. 59, т. 1 от Закона за допълнително доброволно пенсионно осигуряване се събира такса в размер 200 лв.
     Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) За издаване на дубликат на лицензия на дружество за социално осигуряване или на съгласие за вписване в съда на пенсионен фонд се събира такса в размер 500 лв.
     Чл. 12. (Предишен чл. 7, изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) Таксите по чл. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и 11 се внасят при подаване на заявлението, а таксите по чл. 3 и 6 - при издаването на съответния документ.
     Чл. 13. (Предишен чл. 8, изм. - ДВ, бр. 3 от 2001 г.) Таксите по чл. 1, ал. 2, чл. 3, ал. 2 и чл. 7, 8, 9 и 10 се внасят в 3-дневен срок от Държавната агенция за осигурителен надзор в републиканския бюджет.
 

Най - четено:

Реклама