Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите

Държавен вестник брой: 3
Година: 2007
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
12 яну 2007

Раздел I
Общи разпоредби

Чл. 1. За фитосанитарен контрол на стоки, предназначени за износ, за които се издава сертификат, таксата се заплаща при извършване на прегледа.

Чл. 2.
(1) (Изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За фитосанитарен контрол на стоки от внос се заплаща такса при предварително деклариране или при контрол на вноса.
(2) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г., отм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(3) (Нова, ДВ, бр. 79 от 2002 г., отм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.).

Чл. 3.
(1) (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При реекспорт на стоки, включително претоварвани на граничния пункт, таксите се заплащат при издаването на фитосанитарния сертификат.
(2) (Отм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.).

Чл. 4. (Доп., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) Лабораторните анализи се заплащат при приемане на пробите в брой или по банков път.

Чл. 5. При промяна на адресанта на транспортните средства таксата се заплаща в брой на граничния пункт.

Чл. 6. За стоките, подлежащи на фитосанитарен контрол, преминаващи транзитно през страната, се заплаща такса.

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)
(1) Таксите за биологично изпитване на продукти за растителна защита (ПРЗ), торове, биологично активни вещества, подобрители на почвата и растителни субстрати се заплащат при подаване на заявлението в пълен размер.
(2) При неосъществено биологично изпитване поради:
1. липса на проява на вредителите;
2. неблагоприятни климатични условия, таксата се връща на заявителя в едномесечен срок от изтичане срока на изпитване в пълен размер.
(3) При недоставяне на мостри и/или еталонни продукти от заявителя в определения срок и в определените количества продуктът отпада от биологично изпитване и на заявителя се възстановява половината от внесената такса.
(4) Таксите за одобряване на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване се заплащат при подаване на заявлението.
(5) Таксите за разрешаване и удължаване на разрешението на ПРЗ се заплащат при подаване на заявлението.
(6) Таксите за издаване на лицензи се заплащат при издаването на лиценза.

Раздел II
Такси за издаване на лицензи за търговия с ПРЗ, фумигация, услуги в областта на растителната защита и преопаковане на ПРЗ
(Загл. изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г., бр. 56 от 2005 г.)
Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)
(1) За издаване на лиценз се събират следните такси:
1. за обработка на документи за издаване на лиценз в регионална служба за растителна защита (РСРЗ) - 45 лв.;
2. за издаване на лиценз за търговия: на едро 1000 лв.; на дребно 600 лв.;
3. за издаване на лиценз за фумигация - 1000 лв.;
4. за издаване на лиценз за услуги в областта на растителната защита - 500 лв.;
5. за издаване на лиценз за преопаковане на ПРЗ - 3000 лв.
(2) При откриване на нов обект (аптека или склад) се заплаща такса 1/2 от таксата на издадения вече лиценз.

Раздел III
Такси за изпитване на продукти за растителна защита и за одобряване на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване
(Загл. изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г., бр. 56 от 2005 г.)

Чл. 9. (Доп., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За изпитване на фунгициди за ефикасност се събират следните такси:

. При трайни и зеленчукови култури (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за I вредител за
една култура
3 600 лв.
(изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за всеки следващ
3 060 лв.
2. При технически и украсни култури за I регистрация 3 060 лв.
за всяка следваща 2 700 лв.
3. При житни култури и за третиране на семена (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за I вредител за една култура
2 700 лв.
(изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за всеки следващ
2 160 лв.
4. (Нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) При горски култури: за един вредител при една култура 3600 лв.
за всеки следващ 3060 лв.

Чл. 10. (Доп., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За изпитване на инсектициди за ефикасност се събират следните такси:

. За складови неприятели (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за I заявка
за всяка следваща

4 500 лв.
3 600 лв.
2. За червен овощен акар, жълт лозов акар, тетранихови акари, при зеленчуци, цветя, телени червеи, трипс, нематоди, листни въшки, калифорнийска щитоносна въшка, оранжерийна белокрилка (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за I вредител за една култура
за всеки следващ


3 600 лв.
3 240 лв.
3. За миниращи молци, гроздови молци, плодови червеи, плодови оси, миниращи мухи, листогризещи гъсеници, бълхи, хоботници, зелева нощенка, цвеклови щитовки, неприятели по люцерната, скакалци, черешова муха, колорадски бръмбар, житна дървеница, житен бегач, житна пиявица, мъхнат бръмбар, царевичен пробивач и др. (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за I вредител за една култура
за всеки следващ


3 240 лв.
2 700 лв.

Чл. 11. (Доп., ДВ, бр. 79 от 2002 г., бр. 65 от 2005 г.) За изпитване на хербициди, дефолианти и десиканти за ефикасност се събират следните такси:

1. На нови активни бази, вкл. комбинации (изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за всяка култура

3 600 лв.
2. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
На известни (разрешени) активни бази
(изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
за всяка култура

2 700 лв.

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За изпитване на растеж на регулатори се събира такса:

  за всяка култура 3600 лв.

Чл. 13. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.) За изпитване на феромони - 200 лв.

Чл. 13а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2005 г.)
(1) За извеждане на специални опити с ПРЗ за: фитотоксичност; резистентност; влияние върху съседни култури; влияние върху следващи култури; влияние върху полезни видове и др. се заплаща такса 3000 лв. за всеки отделен опит.
(2) За извеждане на опити за остатъчни количества от ПРЗ се заплаща такса 4000 лв.

Чл. 14. (Отм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.).

Чл. 14а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2005 г.)
(1) За одобряване на физически и юридически лица за извършване на биологично изпитване се заплаща такса 2000 лв. за всяка група култури/обекти: трайни; полски; зеленчукови.
(2) За удължаване срока на одобрението за още 5 години се заплаща такса 1000 лв.

Чл. 15. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)
(1) (Отм., ДВ, бр. 4 от 2004 г. - в сила от 01.01.2007 г.)
(2) (Отм., ДВ, бр. 4 от 2004 г. - в сила от 01.01.2007 г.)
(3) При производствени опити с продукти на фирми и дистрибуторски организации по тяхна заявка се събира 50 на сто от таксата за парцелни опити.

Чл. 16. (Изм. и доп., ДВ, бр. 79 от 2002 г.; отм., бр. 4 от 2004 г. - в сила от 01.01.2007 г.)

Раздел III А
Такси за разрешаване за предлагане на пазара и употреба на продукти за растителна защита
(Нов раздел, ДВ, бр. 4 от 2004 г. – в сила от 01.01.2007 г.)
Чл. 16а.
(1) За оценка на документация за разрешаване на продукт за растителна защита, съдържащ нова активна база, се заплаща такса в размер 17 000 лв., както следва:
1. за биологична оценка - 9000 лв.;
2. за токсикологична оценка - 5000 лв.;
3. за екотоксикологична оценка - 3000 лв.
(2) За оценка на документация за разрешаване на продукт за растителна защита, съдържащ стара активна база, се заплаща такса в размер 8500 лв.
(3) За временно разрешаване на продукт за растителна защита за срок 3 години се заплаща такса в размер 8500 лв.
(4) За разширяване предназначението на разрешен продукт за растителна защита и за оценка на документацията, отнасяща се към разширяването, се заплаща такса в размер 850 лв.
(5) За продължаване срока на издадено разрешение за продукт за растителна защита се заплаща такса, както следва:
1. за продукт за растителна защита, разрешен до 2004 г. - 4250 лв., а в случаите, когато по преценка на експерта, оценяващ документацията, е необходима допълнителна проверка на ефикасността на продукт за растителна защита или когато продукт за растителна защита не е внасян и употребяван в страната 10 години след първоначалното му разрешаване - и такса 1500 лв.;
2. за продукт за растителна защита, разрешен след 2004 г. - 850 лв.;
3. за временно разрешен продукт за растителна защита за още 3 години - 850 лв.;
4. за временно разрешен продукт за растителна защита за 10 години - 4250 лв.
(6) За промяна на разрешението, когато промяната не засяга безопасността или ефикасността на продукта или е свързана с отдаване на права за производство и търговия на продукти за растителна защита между фирми, се заплаща такса в размер 95 лв.

Раздел IV
Такси за изпитване за ефективност и за регистрация на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати
(Загл. изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)
Чл. 17. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За изпитване за ефективност на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати за първата година от изпитването се събира такса в размер 3600 лв. За всяка следваща година таксата е в размер 3100 лв.

Чл. 17а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За получаване на регистрация на торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати се събира такса в размер 2900 лв.

Чл. 18. (Отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.).

Чл. 19. За преглед, редактиране и заверка на етикет за минерални и органични торове за един брой се събира такса 25 лв.

Раздел V
Такси за фитосанитарен контрол и полска инспекция за установяване здравното състояние на посевен и посадъчен материал
(Загл., доп., ДВ, бр. 55 от 2004 г.)
(Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)

Чл. 20.
(1) (Предишен текст на чл. 20, ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За контрол на посевен материал се събират следните такси:

      Износ
1. за зърнено-житни, зърнено-бобови и технически култури до 1 т партида 4,8 лв.
над 1 т лв./кг 0,002 лв.;
2. за зеленчукови и цветни култури:
а) дребносеменни видове до 1 кг партида 5,0 лв.
над 1 кг лв./кг 1,9 лв.;
б) дребносеменни видове с посевна норма над 2 кг на декар (спанак, лук, аспержи, салатно цвекло) до 1 кг партида 2,5 лв.
над 1 кг лв./кг 0,95 лв.;
в) едросеменни видове до 10 кг партида 5,0 лв.
над 10 кг лв./кг 0,5 лв.;
3. за лекарствени и етеричномаслени култури лв./кг 0,25 лв.;
4. за семена от горски, дървесни и храстови видове лв./кг 0,2 лв.

(2) (Нова, ДВ, бр. 55 от 2004 г.) За установяване здравното състояние на семепроизводни посеви се събират следните такси:

 Мярка

Лева

1. за посеви от зърнено-житни култури декар 0,50;
2. за посеви от зърнено-бобови култури декар 0,80;
3. за посеви от фуражни култури декар 0,50;
4. за посеви от маслодайни култури декар 0,60;
5. за посеви от влакнодайни култури декар 0,60;
6. за посеви от цвекло декар 0,50;
7. за посеви от картофи декар 0,80;
8. за посеви от зеленчукови култури декар 0,80;
9. за посеви от тютюн, цветни и лекарствени култури декар 0,50.
Чл. 20а. (Нов, ДВ, бр. 3 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г.) Фитосанитарни такси при внос от трети страни на растения, растителни и други продукти:


по
ред

Наименование

Количество

Цена
(в лв.)

1. За проверка на документи на пратка 13,69
2. За проверка за идентичност на пратка:  
    до размерите на товара на камион, жп вагон или контейнер със сравним обем 13,69
    - над тези размери 27,38
3. За проверка за растително здраве съгласно следните правила:    
  а) резници, разсад (с изключение на горски посадъчен материал), млад посадъчен материал от ягоди или зеленчуци на пратка:  
    - до 10 000 бройки 34,23
    - за всеки допълнителни 1000 бройки 1,37
    - максимална цена 273,82
  б) храсти, дървета (с изключение на отсечени новогодишни елхи), други дървесни растения от разсадник, включително горски посадъчен материал (с изключение на семената) на пратка:  
    - до 1000 бройки 34,23
    - за всеки допълнителни 100 бройки 0,86
    - максимална цена 273,82
  в) луковици, грудки, ризоми, клубени, предназначени за засаждане (с изключение на клубени от картофи) на пратка:  
    - до 200 кг 34,23
    - за всеки допълнителни 10 кг 0,31
    - максимална цена 273,82
  г) семена, тъканни култури на пратка:  
    - до 100 кг 14,67
    - за всеки допълнителни 10 кг 0,34
    - максимална цена 273,82
  д) други растения, предназначени за засаждане на пратка:  
    - до 5000 бройки 34,23
    - за всеки допълнителни 100 бройки 0,35
    - максимална цена 273,82
  е) рязан цвят на пратка:  
    - до 20 000 бройки 34,23
    - за всеки допълнителни 1000 бройки 0,27
    - максимална цена 273,82
  ж) клони с листа, части от иглолистни (с изключение на отсечени новогодишни елхи) на пратка:  
    - до 100 кг 34,23
    - за всеки допълнителни 100 кг 3,42
    - максимална цена 273,82
  з) отсечени новогодишни елхи на пратка:  
    - до 1000 бройки 34,23
    - за всеки допълнителни 100 бройки 3,42
    - максимална цена 273,82
  и) листа от растения като подправки, билки или листни зеленчуци на пратка:  
    - до 100 кг 34,23
    - за всеки допълнителни 10 кг 3,42
    - максимална цена 273,82
  к) плодове, зеленчуци (с изключение на листните зеленчуци) на пратка:  
    - до 25 000 кг 34,23
    - за всеки допълнителни 1000 кг 1,37
  л) клубени от картофи на партида:  
    - до 25 000 кг 102,68
    - за всеки допълнителни 25 000 кг 102,68
  м) дървесина (с изключение на кората) на пратка:  
    - до обем 100 м3 34,23
    - на всеки допълнителен м3 0,34
  н) пръст и растителни среди, кори на пратка:  
    - до 25 000 кг 34,23
    - за всеки допълнителни 1000 кг 1,37
    - максимална цена 273,82
  о) зърнени култури на пратка:  
    - до 25 000 кг 34,23
    - за всеки допълнителни 1000 кг 1,37
    - максимална цена 1360,00
  п) други растения или растителни продукти, непосочени в таблицата на пратка

Забележка. Когато една пратка не се състои само от продукти, съответстващи на описанието срещу дадена буква, частите от пратката, които се състоят от продукти, съответстващи на описанието срещу буквата (партида или партиди), се третират като отделни пратки.

Чл. 21.
(1) (Предишен текст на чл. 21, ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г.) За контрол на посадъчен материал се събират следните такси:

    Износ
1. за вкоренени дръвчета и храсти:
  а) горски и декоративни дръвчета и храсти до двегодишна възраст лв./бр. 0,005 лв.;
  б) горски и декоративни дръвчета и храсти над двегодишна възраст лв./бр. 0,2 лв.;
  в) овощни дървета лв./бр. 0,02 лв.;
  г) вкоренени лозички, рози и ягодоплодни храсти лв./бр. 0,012 лв.;
2. за дървесни, храстови, лози, рози и ягодоплодни видове за вътрешния пазар лв./бр.
3. за резници, ка леми, коренища и др. лв./бр. 0,005 лв.;
4. за резници, калеми, коренища и други за вътрешния пазар лв./бр.
5. за ягоди, щеклинги, зеленчукови разсади и др. лв./бр. 0,004 лв.;
6. за ягоди, щеклинги, зеленчукови разсади и др. за вътрешния пазар лв./бр.
7. за растения в саксии лв./бр. 0,04 лв.;
8. за разсади в саксии лв./бр. 0,004 лв.;
9. за луковици, клубени и клубено-луковици от цветни и декоративни видове лв./кг 0,06 лв.;
10. за луковици, клубени и клубено-луковици от зеленчукови и други култури лв./т 4 лв.;
11. за посадъчен материал от картофи за вътрешния пазар лв./т

(2) (Нова, ДВ, бр. 55 от 2004 г.) За установяване здравното състояние на посадъчен материал се събират следните такси:

 Мярка

Лева

1. за декоративни видове декар
1000 бр.
10,00
5,00;
2. за овощни видове декар
1000 бр.
12,00;
5,00;
3. за лозов маточник декар 12,00;
4. за лозов материал 1000 бр. 5,00;
5. за ягодови насаждения декар 12,00;
6. за ягодов материал 1000 бр. 5,00;
7. за касисови, малинови, къпинови и хмелови насаждения и разсади декар
1000 бр.
6,00
5,00;
8. за медицински и ароматни видове декар
1000 бр.
6,00
5,00

Чл. 22. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г., доп., ДВ, бр. 68 от 2003 г., изм., ДВ, бр. 55 от 2004 г., доп., ДВ, бр. 56 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За контрол на стоки за преработка и консумация се събират следните такси:

    Износ
1. за пресни и охладени плодове и зеленчуци до 1 т партида 9 лв.
над 1 т лв./т 2 лв.;
2. за сушени плодове и зеленчуци, билки, чай, гъби, семена от сенникоцветни, етеричномаслени и лекарствени за промишлена обработка, индустриални влакна за преработка и др. до 1 т партида 19 лв.
над 1 т лв./кг 5 лв.;
3. за какао и кафе на зърна, ядки, орехи с черупки, подправки и др. до 1 т партида 19 лв.
над 1 т лв./т 10 лв.;
4. за тютюн и тютюневи изделия до 1 т партида 51 лв.
над 1 т лв./кг 0,008 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 55 от 2004 г.) за зърно, брашно, шротове, фуражни смески и компоненти за тях и др. до 10 т партида 19 лв.
над 10 т лв./т 2 лв.
с плавателни съдове, насипно лв./т
5а. (нова, бр. 56 от 2005 г. - в сила от 01.10.2005 г.) за зърно пшеница до 10 т партида 19 лв.
над 10 т лв./т 1,00 лв.
6. за дървен материал:
  а) отпадъчна дървесина, дърва за огрев, подпори и др. лв./т 3 лв.;
  б) дървен материал, трупи, дъски, елементи и др. лв./куб. м 4 лв.;
7. за луковични, клубени и клубено-луковични видове за консумация лв./т 4 лв.;
8. за рязан цвят и свежи рязани части от растения до 100 бр. 3 лв.
над 100 бр. лв./бр. 0,006 лв.

Чл. 23. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За контрол на други стоки се събират следните такси:

    Износ
1. за преработени и непреработени суровини, материали и други, подлежащи на фитосанитарен контрол и неупоменати в тарифата партида
до 20 т
10 лв.;
2. за дребни пратки, мостри, пренасяни от пътници, и колети, на които се извършва фитосанитарен преглед лв./бр. 3 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за проверка на документи на транспортна единица 14 лв.

Чл. 24. (Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г., изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За издаване на документи и извършване на други дейности се събират следните такси:

. при промяна на адресанта на превозни средства на граничен пункт - подмяна на документацията за направлението за съответната държава лв./бр. 6 лв.;
2. (отм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)    
3. (изм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) за фитосанитарен сертификат лв./бр. 10 лв.;
4. за сертификат за дребни пратки до 20 кг или 100 броя лв./бр. 3 лв.;
5. за здравно свидетелство или фитосанитарен паспорт лв./бр. 6 лв.;
6. за копие от сертификат или заверка на ксерокопие лв./бр. 2 лв.;
7. за фитосанитарен контрол непосредствено след проведена фумигация фумигирана единица 64 лв.;
8. (отм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)    
9. (отм., ДВ, бр. 3 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

Чл. 25. За заверка на документи за внос на продукти за растителна защита се събират следните такси:

  за удостоверение за внос на продукти за растителна защита за I продукт 10 лв.
за всеки следващ 7 лв.;
2. за митническа декларация за I продукт 10 лв.
за всеки следващ 5 лв.;
3. за удостоверение за внос на мостри от продукти за растителна защита за 1 бр. удостоверение 6 лв.;
4. за становища на регионалните служби за растителна защита по искане на земеделски производители при кандидатстване по проекти за отпускане на кредити   15 лв.

Раздел VI
Такси за лабораторни експертизи
(Изм., ДВ, бр. 79 от 2002 г.)

Чл. 26. (Изм., ДВ, бр. 55 от 2004 г.)
(1) За извършване на лабораторен анализ с цел установяване здравното състояние на посевен материал се събират следните такси:

 

1. на зърнено-житни култури:
а) пшеница проба 25 лв.;
б) ечемик проба 25 лв.;
в) тритикале проба 25 лв.;
г) ръж проба 25 лв.;
д) овес проба 25 лв.;
е) царевица проба 20 лв.;
2. на зърнено-бобови култури:
а) соя проба 25 лв.;
б) фасул проба 20 лв.;
в) нахут проба 20 лв.;
г) грах проба 20 лв.;
д) леща проба 20 лв.;
3. на зеленчукови култури:
а) домати проба 30 лв.;
б) пипер проба 30 лв.;
в) дини проба 30 лв.;
г) краставици проба 30 лв.;
д) пъпеши проба 30 лв.;
е) тикви проба 30 лв.;
ж) тиквички проба 30 лв.;
4. на маслодайни и влакнодайни култури:
а) слънчоглед проба 10 лв.;
б) памук проба 15 лв.;
в) лен проба 15 лв.;
5. на бобови треви:
люцерна проба 15 лв.;
6. на всички останали:
  проба 15 лв.

(2) За извършване на лабораторен анализ с цел установяване здравното състояние на посадъчен материал (овощни видове) се събират следните такси:

 

1. дюля проба 45 лв.;
2. круша проба 45 лв.;
3. ябълка проба 45 лв.;
4. киселица проба 45 лв.;
5. слива проба 45 лв.;
6. джанка проба 45 лв.;
7. праскова проба 45 лв.;
8. кайсия проба 45 лв.;
9. череша проба 45 лв.;
10. вишна проба 45 лв.;
11. лоза проба 45 лв.;
12. ягодоплодни проба 45 лв.;
13. декоративни проба 45 лв.

(3) За извършване на специфичен лабораторен анализ на посадъчен материал и за вредител се събират следните такси:

 

1. на посадъчен материал:
а) цялостен анализ 30 лв.;
б) фитопатологичен анализ проба 15 лв.;
в) ентомологичен анализ проба 7 лв.;
г) нематологичен анализ проба 10 лв.;
2. за вредител:
а) за една проба 33 лв.;
б) от 2 до 10 проби 50 лв.;
в) над 10 проби 70 лв.

Чл. 27. За изследване на растителни материали и стоки от растителен произход се събират следните такси:

1. за цялостен анализ проба 30 лв.;
2. за фитопатологичен анализ проба 10 лв.;
3. за ентомологичен анализ проба 8 лв.;
4. за нематологичен анализ проба 9 лв.;
5. за хербологичен анализ проба 6 лв.

 

Чл. 28. За изследване на почва и друга хранителна среда се събират следните такси:

1. за цялостен анализ проба 25 лв.;
2. за фитопатологичен анализ проба 15 лв.;
3. за ентомологичен анализ проба 6 лв.;
4. за нематологичен анализ проба 10 лв.

Чл. 28а. (Нов, ДВ, бр. 55 от 2004 г.) За извършване на арбитражен анализ на дейностите по чл. 26, 27 и 28 се събират таксите, посочени в съответния член.

Чл. 29. За анализи на растения и растителна продукция за съдържание на пестицидни остатъци се събират следните такси:

1. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографско определяне на остатъци от хербициди на базата на фенокси-карбоновите киселини с мас-спектрометрично потвърждаване (2,4-D, MCPA, MCPB, 2,4,5-T, мекопроп, дихлорпроп /2,4-DP/) проба 60,50 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) мултикомпонентен метод за определяне на остатъци от органохлорни пестициди (DDT, DDE, DDD, HCB, линдан и останалите изомери на HCHр ендосурфан, ендрин, диелдрин, метоксихлор, хлорталонил, винклозолин и др.) проба 45,5 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) мултикомпонентен метод за определяне на остатъци от органоазотни и органофосфорни пестициди (пиримифос-метил, диметоат, пиримифос-етил, хлорпирифос, фозалон, фенитротион и др.) проба 42,0 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографско определяне на остатъци от пиретроиди с мас-спектрометрично потвърждаване (бетацифлутрин, есфенвалерат, цимерметрин I, II, III и IV, ламбда цихалотрин, делтаметрин, бифентрин, фенпропатрин, перметрин I и II) проба 71,5 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
6. спектрофотометричен метод за определяне на остатъци от дитиокарбамати, изразени като серовъглерод проба 25 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от карбендазим (беномил) проба 80,0 лв.;
8. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от тиофанат-метил проба 85,0 лв.;
9. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от метомил проба 58,5 лв.;
10. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
11. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от клофентезин проба 87,1 лв.;
12. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от метсулфурон-метил проба 55,5 лв.;
13. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от фенилкарбаматни хербициди проба 70,5 за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
14. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от абамектин проба 120,0 лв.
15. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне със следколонна дериватизация на остатъци от метилкарбаматни инсектициди проба 130 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
16. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографско определяне на остатъци от триазинови хербициди проба 67,50 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо.

 

Чл. 30. За анализи на растителна продукция за съдържание на микотоксини се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на съдържанието на патулин проба 75,20 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на съдържанието на охратоксин А проба 89,50 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на съдържанието на афлатоксини проба 77,50 лв.
4. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на съдържанието на вомитоксин (деоксиниваленол) проба 150,00 лв.

Чл. 31. За анализи на растения и растителна продукция за съдържание на нитрати се събират следните такси:

. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) потенциометричен метод с йон-селективен електрод проба 4,7 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) калориметричен метод с ортоксиленол проба 6,0 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) спектрофотометричен метод с редукция на нитрати до нитрити (БДС ISO) проба 16,3 лв.

Чл. 32. За анализи на растения и растителна продукция за съдържание на тежки метали и металоиди се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) микровълново минерализиране в затворена система проба 15,5 лв.;
2. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) ICP-AES или AAS определяне за един елемент проба 7,5 лв.
4. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка и AAS определяне на един елемент (живак, арсен, бисмут, селен, калай) проба 23,00 лв.

Чл. 33. За анализи на части от растенията за съдържание на макро- и микроелементи се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка и минерализиране на пробата проба 5,5 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на общи количества от фосфор, калий, калций и магнезий проба 12,0 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка на пробата и определяне на общ азот проба 7,0 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на микроелементи - бор, молибден, мед, цинк, желязо и манган проба 5,5 лв. за един елемент плюс 4,0 лв. за всеки следващ;
5. препоръка за торене брой 3,0 лв.

Чл. 34. За анализи на почви за съдържание на пестицидни остатъци се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографско определяне на остатъци от хербициди на базата на фенокси-карбоновите киселини с мас-спектрометрично потвърждаване (2,4-D, MCPA, MCPB, 2,4,5-T, мекопроп, дихлорпроп /2,4-DP/) проба 60,50 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) мултикомпонентен метод за определяне на остатъци от органохлорни пестициди (DDT, DDE, DDD, HCB, линдан и останалите изомери на HCHр ендосурфан, ендрин, диелдрин, метоксихлор, хлорталонил, винклозолин и др.) проба 45,50 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) мултикомпонентен метод за определяне на остатъци от органоазотни и органофосфорни пестициди (пиримифос-метил, диметоат, пиримифос-етил, хлорпирифос, фозалон, фенитротион и др.) проба 42,0 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от карбендазим (беномил) проба 80,0 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от тиофанат-метил проба 85,0 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от метомил проба 58,5 лв.;
7. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
8. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от клофентезин проба 87,1 лв.;
9. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от метсулфурон-метил проба 55,5 лв.;
10. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от фенилкарбамидни хербициди проба 70,5 лв.
11. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне със следколонна дериватизация на остатъци от метилкарбаматни инсектициди проба 130,00 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
12. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографско определяне на остатъци от триазинови хербициди проба 67,50 лв. за съдържание на едно съединениеплюс 12 лв. за всяко следващо.

Чл. 35. За анализи на почви за съдържание на тежки метали и металоиди се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) мокро минерализиране в отворена система проба 11,50 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) ICP-AES или AAS определяне за един елемент проба 7,50 лв.
3. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка и AAS определяне на един елемент (живак) проба 3,00 лв.

Чл. 36. За агрохимически анализи на оранжерийни проби от почви и субстрати се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка на пробите проба 2,0 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на макроелементи - азот, фосфор, калий, калций и магнезий проба 9,8 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на рН във вода проба 2,0 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на електропроводимост проба 2,0 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на органично вещество - спектрофотометричен метод проба 2,2 лв.;
6. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
7. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) изготвяне на препоръка за торене брой 5,0 лв.

Чл. 37. За агрохимически анализи на почвени проби за полски култури се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка и съхраняване на пробите проба 4,0 лв.;
2. определяне на рН в калиев хлорид проба 2,5 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на минерален азот проба 6,0 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на усвоими форми на фосфор и калий проба 8,0 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на хумус проба 6,0 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) изготвяне на препоръка за торене с азот, фосфор и калий брой 8,0 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) изготвяне на препоръка за торене с азот брой 3,0 лв.;
8. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) общ азот проба 7,0 лв.;
9. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) общ фосфор проба 6,0 лв.;
10. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) общ калий проба 6,0 лв.;
11. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) общ калций проба 5,0 лв.;
12. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) общ магнезий проба 5,0 лв.
13. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на усвоими форми на калций и магнезий проба 5,00 лв.

Чл. 37а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За агрохимически анализи на проби от органични торове и подобрители на почви се събират следните такси:

  Вид анализ Брой проби
1. подготовка и съхраняване на пробите проба 2,00 лв.;
2. определяне на рН във вода проба 2,00 лв.;
3. определяне на минерален азот проба 6,00 лв.;
4. определяне на усвоими форми на фосфор и калий проба 6,00 лв.;
5. определяне на усвоими форми на калций и магнезий проба 5,00 лв.;
6. определяне на органично вещество проба 4,00 лв.;
7. общ азот проба 6,00 лв.;
8. общ фосфор проба 6,00 лв.;
9. общ калий проба 6,00 лв.;
10. общ калций проба 5,00 лв.;
11. общ магнезий проба 5,00 лв.;
12. водоразтворими соли (хлориди, сулфати и натрий) проба 7,00 лв.

 

Чл. 37б. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За анализи на подобрители на почви и органични торове за съдържание на тежки метали и металоиди се събират следните такси:

  Вид анализ Брой проби
1. Мокро минерализиране в отворена система проба 8,00 лв.;
2. ICP-AES или AAS определяне за един елемент проба 5,00 лв.;
3. подготовка и AAS определяне на един елемент (живак) проба 20,00 лв.

Чл. 38. (Доп., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За други видове анализи на почвени проби и субстрати на подобрители на почви и органични торове се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне съдържанието на водоразтворими соли (карбонати, бикарбонати, сулфати, хлориди, натрий, калий, калций и магнезий) проба 24,0 лв.;
2. (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на микроелементите мед, цинк, манган и желязо, бор и молибден проба 7,5 лв. за един елемент плюс 4,0 лв. за всеки следващ;
3. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
4. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на обменни катиони (калий, натрий, калций и магнезий) проба 30,0 лв.;
6. (изм. и доп., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на обменна и/или хидролитична киселинност проба 14,2 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на сорбционен капацитет проба 40,0 лв.;
8. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на гипс проба 16,0 лв.;
9. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на общи карбонати проба 10,0 лв.;
10. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на активен калций или калциев карбонат проба 6,0 лв.;
11. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на буферна способност на почвата проба 6,0 лв.;
12. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
13. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на влага проба 3,0 лв.;
14. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на обемно тегло проба 2,0 лв.;
15. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на сух остатък проба 5,0 лв.;
16. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
17. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Определяне на пепелни вещества проба 4,00 лв.

Чл. 39. За анализи на води за съдържание на пестицидни остатъци се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографско определяне на остатъци от хербициди на базата на фенокси-карбоновите киселини с мас-спектрометрично потвърждаване (2,4-D, MCPA, MCPB, 2,4,5-T, мекопроп, дихлорпроп /2,4-DP/) проба 60,50 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) мултикомпонентен метод за определяне на остатъци от органохлорни пестициди (DDT, DDE, DDD, HCB, линдан и останалите изомери на HCHр ендосурфан, ендрин, диелдрин, метоксихлор, хлорталонил, винклозолин и др.) проба 45,50 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) мултикомпонентен метод за определяне на остатъци от органоазотни и органофосфорни пестициди (пиримифос-метил, диметоат, пиримифос-етил, хлорпирифос, фозалон, фенитротион и др.) проба 42,0 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от карбендазим (беномил) проба 80,0 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от тиофанат-метил проба 85,0 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от метомил проба 58,5 лв.;
7. (отм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.)    
8. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от клофентезин проба 87,1 лв.;
9. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от метсулфурон-метил проба 55,5 лв.;
10. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне на остатъци от фенилкарбамидни хербициди проба 67,5 лв.
11. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографско определяне със следколонна дериватизация на остатъци от фенилкарбаматни хербициди проба 130,00 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо;
12. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографско определяне на остатъци от триазинови хербициди проба 67,50 лв. за съдържание на едно съединение плюс 12 лв. за всяко следващо.

Чл. 40. За анализи на води за съдържание на тежки метали и металоиди се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка на проби проба 3,0 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) ICP-AES-AAS определяне за един елемент проба 5,8 лв.
3. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) подготовка и AAS определяне на един елемент (живак, арсен) проба 10,50 лв.

Чл. 41. За анализи на поливни води и хранителни разтвори се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) пълен анализ за съдържание на макроелементи проба 16,0 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) съдържание на микроелементи - определяне на един елемент проба 4,5 лв.

Чл. 42. За анализи на питейни води се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) активна реакция (рН) проба 2,0 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) окисляемост проба 5,2 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) амоний, нитрати и нитрити проба 12,0 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) хлориди проба 3,5 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) сулфати проба 3,5 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) фосфати проба 3,5 лв.;
7. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) калций и магнезий проба 7,0 лв.;
8. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) сух остатък проба 5,0 лв.;
9. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) твърдост на водата проба 7,0 лв.
10. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) карбонати и проба 7,00 лв.; бикарбонати
11. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) калий и натрий проба 2,00 лв.;
12. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) електропроводимост проба 4,00 лв.;
13. (нова, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) органичен въглерод проба 2,50 лв.

 

Чл. 43. За анализи на продукти за растителна защита се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) определяне на активно вещество чрез титруване на отделните компоненти и на физическите показатели проба 20,0 лв.;
2. анализ на купроцин проба 27,0 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) спектрофотометричен анализ за определяне на активното вещество проба 30,0 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) газхроматографски анализ за определяне на активното вещество проба 40,0 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) течнохроматографски анализ за определяне на активното вещество проба 60,0 лв.;
6. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) съдържание на тежки метали и други допълнителни анализи чрез ICP-AES проба 11,5 лв. за един елемент плюс 7,5 лв. за всеки следващ.

Чл. 44. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) ЗЗа анализи на минерални торове се събират следните такси:

1. амониев нитрат проба 32,00 лв.;
2. амониев нитрат по наредбата, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г. проба 60,00 лв.;
3. калциев нитрат, калциево амониев и калциево магнезиев нитрат по наредбата, приета с Постановление № 5 на Министерския съвет от 2003 г. проба 40,00 лв.;
4. калиев нитрат проба 34,00 лв.;
5. натриев нитрат проба 32,00 лв.;
6. карбамид проба 35,00 лв.;
7. амониев сулфат проба 26,00 лв.;
8. калиев хлорид проба 30,00 лв.;
9. калиев сулфат проба 38,00 лв.;
10. патенткалий проба 32,00 лв.;
11. суперфосфат обикновен проба 30,00 лв.;
12. суперфосфат гранулиран проба 36,00 лв.;
13. NP, NK, РК торове проба 38,0 лв.;
14. сложни торове - N PK проба 58,0 лв.;
15. сложни и комбинирани торове с макро- и микроелементи проба 88,0 лв.;
16. течни торове за определяне на азот и формите му проба 34,0 лв.;
17. течни торове за определяне на макроелементи проба 60,0 лв.;
18. течни торове за определяне на макрои микроелементи проба 90,0 лв.;
19. съдържание на тежки метали и други допълнителни анализи чрез ICP - АЕS проба 11,50 лв. за един елемент плюс 7,50 лв. за всеки следващ.

Чл. 45. За вземане на проби се събират следните такси:

1. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) от почви проба 6,0 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) от растения и растителна продукция проба 5,0 лв.;
3. от води и хранителни разтвори проба 3,0 лв.;
4. (изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) от продукти за растителна защита и минерални торове проба 10,0 лв.

Чл. 46. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За издаване на изпитвателен протокол на чужд език се събира такса 10,0 лв. за един протокол.

Чл. 46а. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) За извършване на експресен анализ (за по-малко от 3 работни дни) по желание на клиент дължимата такса се увеличава с 30 %.

Раздел VII
Такси за растителна защита
(Нов, ДВ, бр. 79 от 2002 г.)

Чл. 47. (Изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Обследване и растителнозащитни консултации:

1. Обследване и консултации на място при производител на:
а) зърнено-житни култури до 5000 дка годишен абонамент 50 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.;
б) зърнено-бобови и фуражни култури годишен абонамент 40 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.;
в) тютюн годишен абонамент 80 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.;
г) картофи годишен абонамент 50 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.;
д) слънчоглед до 5000 дка годишен абонамент 50 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.;
е) оранжерийни зеленчукови култури годишен абонамент 150 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 15 лв.;
ж) полски зеленчукови култури до 12 посещения годишен абонамент 110 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.;
з) овощни култури до 12 посещения годишен абонамент 180 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 15 лв.;
и) лозя до 12 посещения годишен абонамент 180 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 15 лв.;
к) ягодови култури годишен абонамент 60 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.;
л) други земеделски култури годишен абонамент 50 лв.;
за еднократно обследване и дейности нормочас 10 лв.

Чл. 48. При разпространението на бюлетините, издавани от Националната служба за растителна защита и от регионалните служби за растителна защита, както и на другите образователни и нагледни материали за ползване на земеделските производители се събират следните такси:

1. на Бюлетин за появата, развитието и разпространението на вредителите по земеделските култури и растителнозащитни мероприятия в страната - издание на Националната служба за растителна защита отделен брой за всички потребители 10 лв.;
2. на Бюлетин за появата, развитието и разпространението на вредителите по земеделските култури и растителнозащитни мероприятия - издание на регионалните служби за растителна защита:
а) за търговски фирми с пълен лиценз и сдружения с обработваема земя над 10 000 дка;
годишен абонамент
отделен брой
150 лв.
5 лв.;
  б) за търговски фирми с частичен лиценз и сдружения с обработваема земя до 10 000 дка годишен абонамент
отделен брой
100 лв.
5 лв.;
  в) за аптеки и еднолични търговци, както и сдружения с обработваема земя до 5000 дка годишен абонамент
отделен брой
70 лв.
5 лв.;
  г) за фермери и др. дребни производители годишен абонамент
отделен брой
30 лв.
2 лв.;
  д) за собственици на вилни места годишен абонамент
отделен брой
15 лв.
1 лв.;
3. на образователни и нагледни материали за ползване от земеделските производители:
  а) диплянки отделен брой 3 лв.;
  б) плакати отделен брой 5 лв.;
  в) брошури отделен брой 10 лв.

Чл. 49. (Изм., ДВ, бр. 55 от 2004 г.) За обучение се събират следните такси:
1. на лабораторни специалисти по чл.8 от Закона за посевния и посадъчния материал:
а) за лекторски час - 6 лв.;
б) за практически упражнения - 8 лв.;
2. на фермери - 4 лв. за лекторски час.

Чл. 50. (Нов, ДВ, бр. 55 от 2004 г.) За контрол на лаборатории, одобрени да извършват лабораторни анализи за установяване здравното състояние на посевния и посадъчния материал, се събират следните такси:
1. за проверка на съответствието по чл.9 от Закона за посевния и посадъчния материал - 2000 лв.;
2. за годишна проверка на дейността - 100 лв.;
3. за всяка следваща проверка в текущата година - 50 лв.

Чл. 51. (Нов, ДВ, бр. 56 от 2005 г.) Издаване на становище при кандидатстване за отпускане на средства по програма САПАРД - 15 лв.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама