Тарифа за таксите, които се събират от комисията за защита на конкуренцията по закона за защита на конкуренцията, закона за обществените поръчки и закона за концесиите

Печат

ТАРИФА за таксите, които се събират от Комисията за защита на конкуренцията по Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите (наименование, изм. ДВ бр. 54/2006 г.) (Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.05.1999 г. - бр. 56 от 1999 г.; изм., бр. 93 от 19.10.2004 г., изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.)

Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 93 от 2004 г., изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.) За издаване на разрешения и за разглеждане на молби, жалби и искания се събира такса, както следва:

1.  на разрешение по чл. 13 от закона  2000 лв.;
2.  на разрешение по чл. 15, ал. 2 от Закона за защита на конкуренцията 500 лв.;
3.  на искане за издаване на разрешение по чл. 28 от закона  2000 лв.;
4. на разрешение по чл. 28 от Закона за защита на конкуренцията 0,1 % от общия оборот за предходната година на участниците в концентрацията, но не повече от 60 000 лв.;
5. на молба по чл. 36, ал. 1, т. 1 от Закона за защита на конкуренцията 500 лв.;
6. на искане по чл. 7, ал. 1, т. 7 от Закона за защита на конкуренцията 100 лв.;
7.  (нова, доп. ДВ бр. 54/2006 г.) на жалба по чл. 120, ал. 1 във връзка с чл.122к, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 600 лв.;
8. (нова, доп. ДВ бр. 54/2006 г.) на жалба по чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 14, ал. 1 от Закона за обществените поръчки 850 лв.;
9.  (нова, доп. ДВ бр. 54/2006 г., в сила от 1 януари 2007 г.) на жалба по чл. 120, ал. 1 във връзка с чл. 45а от Закона за обществените поръчки 1700 лв.;
10.  (нова, доп. ДВ бр. 54/2006 г.) за обжалване на процедура за предоставяне на концесия по Закона за концесиите  850 лв.;
11.  (нова, доп. ДВ бр. 54/2006 г.) за обжалване на процедура за предоставяне на концесия над праговете по чл. 42, ал. 3 от Закона за концесиите 1700 лв.
12. за заверка на препис от документ  1 лв. за първата страница и по 0,5 лв. за всяка следваща страница;
13. за заверка на препис от решение  1,5 лв. за първата страница и по 1 лв. за всяка следваща страница;
14.  за издаване на извлечение от регистъра по чл. 7, ал. 2, т. 5 от Закона за защита на конкуренцията  20 лв.

Чл. 2. (изм. доп. ДВ бр. 54/2006 г.)

(1) Таксите по чл. 1, т. 1 - 3, 5 - 11 се събират при подаване на молбата, жалбата или искането, а по т. 4 - при издаване на разрешението.

(2) Таксите по чл. 1, т. 12 - 14 се събират при получаване на преписа и извлечението.

Заключителна разпоредба

(нова, доп. ДВ бр. 54/2006 г.)

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 47, ал. 1 от Закона за защита на конкуренцията, чл. 121, ал. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 85, ал. 3 от Закона за концесиите.

Подобни статии: