ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ АГЕНЦИЯТА ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
(приета с ПМС No 64 от 2000 г.; обн.,ДВ,бр.36 от 2 май 2000 г.)

Чл.1. (1) За вписване в регистъра на малките и средните предприятия и за издаване на удостоверение се заплащат следните такси:

1. за подаване на:
а) заявление-декларация по чл.24, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за малките и средните предприятия 10 лв.;
б) заявление за удължаване срока на удостоверението 5 лв.;
2. за вписване в регистъра и издаване на удостоверение:
а) като микропредприятие 5 лв.;
б) като малко предприятие 10 лв.;
в) като средно предприятие 15 лв.;
3. за вписване на удължаване на срока на удостоверението:
а) като микропредприятие 3 лв.;
б) като малко предприятие 5 лв.;
в) като средно предприятие 8 лв.

(2) Таксите по ал.1, т.1 се заплащат при подаване на заявлението, а таксите по ал.1, т.2 и 3 - при получаване на удостоверението, съответно при извършване на вписването.
Чл.2. За вписване на промяна в обстоятелствата се заплащат следните такси:

1. за подаване на заявление за промяна във вписаните обстоятелства 2 лв.;
2. за издаване на удостоверение за промененото обстоятелство 5 лв.

Чл.3. По искане за заличаване от регистъра се заплаща такса в размер 2 лв.
Чл.4. За издаване на дубликат на удостоверение се заплаща такса в размер 3 лв.
Чл.5. За устна справка по вписаните обстоятелства се заплаща такса в размер 2 лв.
Чл.6. За писмено извлечение от вписани обстоятелства се заплаща такса в размер 2 лв. за първа страница и по 1 лв. за всяка следваща страница.
Чл.7. За предоставяне на писмена информация за проекти и програми в областта на малките и средните предприятия се заплаща такса в размер 4 лв. за първа страница и по 2 лв. за всяка следваща страница.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл.10 от Закона за малките и средните предприятия.

 

Най - четено:

Реклама