Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча

Държавен вестник брой: 4
Година: 2004
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
16 Яну 2004

Чл. 1.

(1) (Предишен текст на чл. 1, ДВ, бр. 4 от 2004 г.) За полагане на изпит за придобиване право на лов се събират следните такси:
1. (изм., ДВ, бр. 4 от 2004 г.) за теоретичен изпит - 35 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 4 от 2004 г.) за практически изпит - 25 лв.
(2) (Нова, ДВ, бр. 4 от 2004 г.) За полагане на изпит за придобиване право на подборно ловуване се събира такса в размер 30 лв.

Чл. 2.

(1) За издаване на билет за лов на български граждани се събира еднократна такса в размер 100 лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 36 от 2002 г.) За презаверка на билет за лов се събира годишна такса в размер 15 лв.

Чл. 3.

(1) За издаване на билет за лов на представители на дипломатическите мисии и на чужденци, дългосрочно пребиваващи в Република България, се събира еднократна такса в размер 200 лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 36 от 2002 г.) За презаверка на билет за лов се събира годишна такса в размер 50 лв.
(3) За издаване на билет за лов за срок един месец на чужденци, краткосрочно пребиваващи в Република България, се събира такса в размер 45 лв.

Чл. 4.
(Отм., ДВ, бр. 36 от 2002 г.) .

Чл. 5.
(Изм., ДВ, бр. 36 от 2002 г.)

За издаване на писмено разрешително за лов по чл.57, ал. 1 от закона се събира такса в размер 1 лв.

Чл. 6.

За регистрация на ловни трофеи се събира такса в размер 1 лв.

Чл. 7.

За оценка на ловни трофеи се събира такса, както следва:
1. за трофеи, добити по линия на организирания ловен туризъм:
а) от благороден елен - 25 лв.;
б) от елен лопатар - 10 лв.;
в) от сърна - 8 лв.;
г) от дива свиня - 6 лв.;
д) от дива коза - 10 лв.;
е) от мечка - 30 лв.;
ж) от муфлон - 10 лв.;
з) от зубър - 25 лв.;
и) от тибетски як - 25 лв.;
к) от алпийски козирог - 25 лв.;
л) от хищници - 5 лв.;
м) от други - 4 лв.;
2. за трофеи във всички останали случаи:
а) от благороден елен - 10 лв.;
б) от елен лопатар - 5 лв.;
в) от сърна - 4 лв.;
г) от дива свиня - 3 лв.;
д) от дива коза - 5 лв.;
е) от мечка - 15 лв.;
ж) от муфлон - 5 лв.;
з) от зубър - 10 лв.;
и) от тибетски як - 10 лв.;
к) от алпийски козирог - 10 лв.;
л) от хищници - 3 лв.;
м) от други - 2 лв.

Чл. 8.

За придобиване на право на собственост върху паднали дивечови рога се събира такса, както следва:
1. от благороден елен - 1,5 лв./кг;
2. от елен лопатар - 1 лв./кг;
3. от сръндак - 0,40 лв./бр.

Чл. 9.

(1) За издаване и съгласуване на удостоверения, разрешителни, позволителни и други писмени документи се събира такса в размер 1 лв.
(2) За издаване на дубликати на документите по ал. 1 се събира такса в размер 0,50 лв.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама