ТАРИФА

за таксите, които се събират за издаване на лицензни за дейности по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прeкурсорите

(Приета с ПМС № 2, обн. ДВ бр. 4/2001 г.)

 
Раздел I
Такси, които се събират от Министерството на здравеопазването за издаване на лицензни за дейности с наркотични вещества и с техните препарати
Чл. 1. (1) За издаване на лицензия за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от закона се събират следните такси:
1. за производство, преработване, съхраняване, за търговия на едро в страната, за внос, износ и транзит и за пренасяне и превозване на наркотични вещества и на техните препарати - 600 лв.;
2. за търговия на едро в страната, за внос, износ и транзит, за съхраняване, пренасяне и превозване на наркотични вещества и на техните препарати - 250 лв.;
3. за търговия на дребно и за съхраняване на наркотични вещества и на техните препарати - 50 лв.
(2) За подновяване на лицензия се събират следните такси:
1. за производство, преработване, съхраняване, за търговия на едро в страната, за внос, износ и транзит и за пренасяне и превозване на наркотични вещества и на техните препарати - 200 лв.;
2. за търговия на едро в страната, за внос. износ и транзит, за съхраняване, пренасяне и превозване на наркотични вещества и на техните препарати - 50 лв.;
3. за търговия на дребно и за съхраняване на наркотични вещества и на техните препарати - 20 лв.
Чл. 2. За издаване на разрешение за промяна на обстоятелствата, посочени в лицензията, се събират следните такси:
1. за промяна в адреса на сградите, на вида на помещенията, в които се произвеждат, преработват или съхраняват наркотични вещества и техните препарати - 500 лв.;
2. за промяна на името, на седалището и на адреса на управление на производител и на търговец на едро с лекарства, както и за промяна на фармацевта по чл. 34 от закона - 20 лв.;
3. за промяна на вида на дейностите и на списъка на наркотичните вещества - 100 лв.
Чл. 3. За издаване на заверен препис от лицензията се събира такса 5 лв.
Чл. 4. Таксите по този раздел се заплащат при подаване на заявлението за издаване или подновяване на съответната лицензия или за разрешение за промяна.
 
Раздел II
Такси, които се събират от Междуведомствената комисия за контрол на прекурсорите при Министерството на икономиката за издаване на лицензни за дейности с прекурсори
Чл. 5. За издаване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и употреба в други производства, както и за износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в страната, за пренасяне и превозване на веществата от приложение № 4 към чл. 3, ал. 2 от закона се събира такса 1000 лв.
Чл. 6. За подновяване на лицензия за производство, преработване, съхраняване и употреба в други производства, както и за износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в страната, за пренасяне и превозване на веществата от приложение № 4 към чл. 3, ал. 2 от закона се събира такса 1000 лв.
Чл. 7. За вписване на промени в обстоятелствата по валидна лицензия за производство, преработване, съхраняване и употреба в други производства, както и за износ, внос, реекспорт, транзит и търговия в страната, за пренасяне и превозване на веществата от приложение № 4 към чл. 3, ал. 2 от закона се събира такса 100 лв.
Чл. 8. Таксите по този раздел се заплащат при издаване или подновяване на съответната лицензия или вписване на промяна.
 

Най - четено:

Реклама