ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА КУЛТУРАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
(одобрена с ПМС No 140 от 1998 г.; обн.,ДВ,бр.73 от 26 юни 1998 г.; доп.,бр.53 от 30 юни 2000 г.)
No по ред Наименование на действията, за които се събира държавна такса Размер на таксата (в лв.)
1. За регистрация на права за възпроизвеждане и разпространение на звуко- и видеозаписи и за издаване на удостоверения 5
2. За проверка на законността на сделки за производство на компактдискове със запис и други звуко- и видеоносители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права 5
3. За регистрация на мощности за производство на звуко- и видеоносители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, с изключение на подлежащите на лицензиране, и за издаване на удостоверения 50
4. За издаване на дубликати на документите по т.1, 2 и 3 3
5. (нова,ДВ,бр.53 от 2000 г.) За подаване на искане за регистрация на наименование на артистична група 6
6. (нова,ДВ,бр.53 от 2000 г.) За извършване на справка по регистъра на наименованията на артистични групи 4
7. (нова,ДВ,бр.53 от 2000 г.) За издаване на документ за вписани в регистъра обстоятелства за наименованията на артистични групи 6
 

Най - четено:

Реклама