ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ
(загл.изм., ДВ,бр.31 от 2000 г.)

(приета с ПМС No 118 от 1995 г.; обн., ДВ,бр.55 от 16 юни 1995 г.; изм., бр.30 и 59 от 1996 г., бр.92 от 1997 г.; изм. и доп., бр.14 от 1998 г., бр.31 от 2000 г.; изм.,бр.47 от 18 май 2001 г.)

Чл.1. (изм., ДВ,бр.59 от 1996 г., бр.31 от 2000 г.) В системата на Министерството на икономиката се събират следните такси:
1. (изм., ДВ,бр.30 от 1996 г., бр.92 от 1997 г., бр.47 от 2001 г.) при подаване на заявления за издаване на лиценз или за допълване, промяна в обстоятелствата или продължаване на издаден лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - 50 лв.;
2. (изм., ДВ,бр.30 от 1996 г., бр.92 от 1997 г., бр.47 от 2001 г.) при издаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - 3000 лв.;
3. (изм., ДВ,бр.30 от 1996 г., бр.92 от 1997 г., бр.47 от 2001 г.) при продължаване на лиценз за търговска дейност с отпадъци от черни и цветни метали - 2000 лв.;
4. (нова, ДВ,бр.92 от 1997 г.; изм.,бр.47 от 2001 г.) за допълване на лиценз при разкриване на нова площадка - 500 лв.
5. (нова, ДВ,бр.14 от 1998 г.) за издаване на лиценз за производство на компактдискове - 5 000 лв.
6. (нова, ДВ,бр.31 от 2000 г.) за издаване на лицензия за производство на спирт и дестилати - 1500 лв.;
7. (нова, ДВ,бр.31 от 2000 г.) за издаване на лицензия за производство на спиртни напитки - 1000 лв.;
8. (нова, ДВ,бр.31 от 2000 г.) за продължаване на лицензия за производство на спирт и дестилати - 750 лв.;
9. (нова, ДВ,бр.31 от 2000 г.) за продължаване на лицензия за производство на спиртни напитки - 500 лв.;
10. (нова, ДВ,бр.31 от 2000 г.) при промяна на обстоятелствата в издадена лицензия за спирт, дестилати и спиртни напитки - 50 лв.;
11. (нова, ДВ,бр.31 от 2000 г.) за издаване на удостоверение за вписани обстоятелства в регистъра на производителите на спирт, дестилати и спиртни напитки - 5 лв.
Чл.2. (нов, ДВ,бр.59 от 1996 г.; изм., бр.31 от 2000 г.) В системата на Министерството на икономиката се събират следните такси за енергийни измервания:
1. измерване параметрите на изходящи газове (за едно съоръжение) - 2,60 лв.;
2. измерване на температура с контактни и радиационни термометри, термодвойки (за една точка) - 0,13 лв.;
3. измерване на температура със засмукващ пирометър (за една точка) - 1,80 лв.;
4. индиректно измерване на количество и разход на течност (за едно съоръжение) - 1,60 лв.;
5. директно измерване на количество и разход на течност (за едно съоръжение) - 2,60 лв.;
6. измерване на количество и разход на въздух (за една точка) - 2,40 лв.;
7. измерване на количество и разход на пара (за една точка) - 3,30 лв.;
8. измерване на влажност на газове, на проводимост и киселинност на течности (за една точка) - 0,30 лв.;
9. измерване на осветеност (за една точка) - 0,06 лв.;
10. измерване на електрически параметри (за една точка) - 0,45 лв.;
11. тестване на кондензно гърне (за едно кондензно гърне) - 0,20 лв.;
12. заснемане на повърхностни температури с термовизионна система (за един час) - 3,85 лв.;
13. многоканално записване на различни едновременно измерени параметри (за един час) - 0,45 лв.

 

Най - четено:

Реклама