ТАРИФА
за таксите, които се заплащат за разрешените ползвания в защитени територии - изключителна държавна собственост
(обн.,ДВ,бр.46 от 6 юни 2000 г.)

Чл.1. За разрешените ползвания по чл.50, т.5 и 6 от Закона за защитените територии се заплащат следните такси:

No по
ред
Наименование Мярка Такса (лв.)
1 2 3 4
I. Диворастящи плодове (с изключение на такива от лечебните растения - предмет на Закона за лечебните растения)
1. Хвойна синя кг 0,10
2. Шипка кг 0,02
3. Орех, обикновен кестен кг 0,15
4. Други кг 0,03
II. Гъби в сурово състояние
1. Манатарка кг 0,22
2. Пачи крак кг 0,28
3. Сиво-жълт пачи крак кг 0,06
4. Рижийка, челядинка кг 0,05
5. Масловка кг 0,03
6. Смръчкула кг 0,40
7. Други кг 0,06
III. Паша в ливадите и пасищата за една година и добив на сено
1. Едър рогат добитък бр. 1,50
2. Коне, катъри, магарета и мулета бр. 0,80
3. Овце бр. 0,30
4. Сено (сухо) кг 0,02
IV. Дървесина за местното население
1. Иглолистни обли дървени материали:
1.1. Едър:
- Iа клас на сортимента куб. м 60,00
- I клас на сортимента куб. м 40,00
- II клас на сортимента куб. м 30,00
1.2. Среден:
- III клас на сортимента куб. м 20,00
- IV и V клас на сортимента куб. м 12,00
1.3. Дребен куб. м 10,00
2. Широколистни обли дървени материали от бук, дъб, габър и други твърди широколистни:
2.1. Едър:
- Iа клас на сортимента куб. м 60,00
- I клас на сортимента куб. м 40,00
- II клас на сортимента куб. м 30,00
2.2. Среден: . .
- III клас на сортимента куб. м 15,00
- IV и V клас на сортимента куб. м 10,00
2.3. Дребен куб. м 6,00
3. Широколистни обли дървени материали от цер, акация, липа, бреза и други меки широколистни:
3.1. Едър:
- Iа клас на сортимента куб. м 35,00
- I клас на сортимента куб. м 25,00
- II клас на сортимента куб. м 20,00
3.2. Среден:
- III клас на сортимента куб. м 15,00
- IV и V клас на сортимента куб. м 10,00
3.3. Дребен куб. м 6,00
4. Широколистни обли дървени материали от орех, явор, ясен, бряст и горскоплодни:
4.1. Едър:
- Iа клас на сортимента куб. м 100,00
- I клас на сортимента куб. м 65,00
- II клас на сортимента куб. м 45,00
4.2. Среден:
- III клас на сортимента куб. м 15,00
- IV и V клас на сортимента куб. м 10,00
4.3. Дребен куб. м 6,00
5. Дърва за горене и вършина
5.1. Дърва от иглолистни и меки широколистни дървесни видове пр. куб. м 1,00
5.2. Дърва от твърди широколистни дървесни видове пр. куб. м 3,00
5.3. Вършина пр. куб. м 0,30

Чл.2. За паша в националните паркове се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл.1.
Чл.3. За облите дървени материали от бяла мура се заплащат таксите по чл.1, увеличени с 50 на сто.
Чл.4. За дребната дървесина, дървата за горене и вършината, добити от отгледни сечи до 20-годишна възраст и при събиране на суха и паднала маса от единично пръснати дървета, се заплащат такси в размер 50 на сто от определените по чл.1.
Чл.5. Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното.
Чл.6. Таксите постъпват в Националния фонд за опазване на околната среда.

 

Най - четено:

Реклама