Тарифа за таксите за правото на водоползване и/или разрешено ползване на воден обект

Държавен вестник брой: 11
Година: 2004
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
10 Фев 2004

Раздел I
Такса за правото на водоползване

Чл. 1.
(Изм., ДВ, бр. 11 от 2004 г.)

(1) За водоползването при производство на електроенергия от ВЕЦ се събира такса, определена по следната формула:

T = E x W x K,

където:
Т е размерът на дължимата такса - лв.;
Е - единичният размер на таксата - 0,001 лв./куб. м;
W - размерът на ползвания воден обем, измерен или определен чрез изчисление на базата на произведената електрическа енергия и специфичния разход на вода за производство на 1 kWh - куб. м;
К - корекционният коефициент, получен при разделянето на средния пад на ВЕЦ на 450.
(2) За по-точно определяне на ползвания воден обем на всеки 5 години се извършва актуализация на работните характеристики на централите.
(3) При ВЕЦ, работещи на режим, наложен от водоползвател с по-висок приоритет съгласно чл.50, ал. 4 от Закона за водите, таксата по ал. 1 се заплаща в размер 50 на сто.
(4) Водноелектрическите централи, работещи в генераторен и помпено-акумулиращ режим (ПАВЕЦ), заплащат таксата по ал. 1 за разликата между водните обеми, използвани при работа в генераторен и помпено-акумулиращ режим.
(5) Водните обеми, използвани при работа на помпено-акумулиращ режим, се определят чрез изчисляване на изразходваната електрическа енергия и специфичния разход на електрическа енергия за изпомпване на 1 куб. м вода.

Чл. 2.

(1) (Изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 2001 г.) За водоползване за питейно-битови нужди, напояване, животновъдство, риборазвъждане, охлаждане, отдих, за промишлени и други цели се събира такса, определена по следната формула:

T = E x W x K,

където:
T е размерът на дължимата годишна такса - лв.;
E - единичният размер на таксата в зависимост от целта на водоползването съгласно таблицата по ал. 2 - лв. /куб. м;
W - размерът на ползвания годишен воден обем - куб. м;
K - корекционният коефициент, отчитащ действителната категория на водите във водния обект съгласно таблицата по ал. 2.

(2) (Изм. и доп., ДВ, бр. 97 от 2001 г.; доп., бр. 11 от 2004 г.) Единичният размер на таксата за водоползване за питейно-битови нужди, напояване, животновъдство, риборазвъждане, охлаждане, отдих, за промишлени и други цели и корекционният коефициент, отчитащ действителната категория на водите във водния обект, се определят съгласно следната таблица:


по ред
Цел на водоползването Единичен размер на таксата (лв./куб. м) Корекционен коефициент, отчитащ действителната категория* на водите във водния обект
I категория II категоря III категория
1. За питейно-битови нужди 0, 02 1 0, 5 0, 3
2. За напояване, животновъдство, риборазвъждане:
2. 1. от повърхностни и изворни води* 0,0005 5 1, 5 1
2. 2. от подземни води** 0, 005 5 1, 5 1
3. За охлаждане 0, 0001 4 2 1
4. За отдих и воден спорт 0, 04 1 0, 5 0, 3
5. За промишлени цели 0, 008 5 1, 5 1
6. За други цели 0, 01 5 3 2

* (Доп., ДВ, бр. 97 от 2001 г.) Повърхностните води се категоризират съгласно Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96 от 1986 г.) съгласно стойностите на показателите: неразтворени вещества, ХПК, БПК5, рН, амониев азот, нитратен азот, нитритен азот, фосфати, фосфор - общо съдържание, органичен азот и нефтопродукти.
** Подземните води се категоризират съгласно Наредба № 1 от 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).

Чл. 3.

(1) За водоползване на минерални води - изключителна държавна собственост, се събира такса, определена по следната формула:

T = E x W x K,

където:
T е размерът на дължимата годишна такса - лв.;
E - единичният размер на таксата в зависимост от целта на водоползването съгласно таблицата по ал. 2 - лв. /куб. м;
W - размерът на ползвания годишен воден обем - куб. м;
K - корекционният коефициент, отчитащ категорията на използваната минерална вода, съгласно таблицата по ал. 2.
(2) (Доп., ДВ, бр. 97 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2004 г.) Единичният размер на таксата за водоползване на минерални води и корекционният коефициент, отчитащ категорията на използваните минерални води, се определят съгласно следната таблица:


по ред
Цел на водоползването Единичен размер на таксата (лв./куб. м) Корекционен коефициент, отчитащ проектната категория*** на използваната минерална вода
I категория II категоря III категория
1. За лечение, рехабилитация*, профилактика**, както и за спорт, отдих, за битови и хигиенни нужди в лечебни, социални и учебни заведения 0, 5 1 0,5 0,3
1а. За питейно-битово водоснабдяване на населението, когато няма друга алтернатива 0,03 1 1 1
2. За спорт, отдих, за битови и хигиенни нужди 0, 5 2 1 0, 5
3. За други цели**** 0, 5 3 2 1

* Водоползването е за лечение и рехабилитация, когато минералните води се ползват в заведение, регистрирано по Закона за лечебните заведения, или в обект към такова заведение.
** Водоползването е за профилактика, когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения.
*** Категорията на минералните води се определя съгласно Наредба № 1 от 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (ДВ, бр. 57 от 2000 г.).
**** Други цели са цели извън изброените в т. 1, 1а и 2, както и извън използването на минерална вода за целите по чл. 47, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Закона за водите.

Чл. 4.

(1) (Предишен текст на чл. 4, ДВ, бр. 11 от 2004 г.) Таксата е годишна и се внася от титулярите на разрешителни за водоползване не по-късно от 31 януари на следващата година.
(2) (Нова, ДВ, бр. 11 от 2004 г.) В случай че таксата по ал. 1 се внася текущо на няколко вноски в рамките на годината, титулярят на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 януари следващата година и представя пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда справка за направените вноски и копие от платежните документи.

Чл. 5.

(1) Таксата може да бъде внесена авансово до 31 януари на текущата година със 7 на сто намаление.
(2) В случаите по ал. 1 таксата се изчислява на базата на разрешения годишен воден обем.
(3) До 31 януари на следващата година водоползвателите имат право да поискат да им бъде възстановена съответната част от авансово внесената такса, когато ползваният воден обем е по-малък от разрешения, на базата на който е изчислена таксата.
(4) (Изм., ДВ, бр. 11 от 2004 г.) За установяване на ползвания воден обем по ал. 3 водоползвателите представят пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда следните документи:
1. молба-декларация съгласно приложението;
2. справка-отчет за показанията на монтирани, работещи и отговарящи на нормативните изисквания измерващи устройства, заверена от директора на съответната басейнова дирекция или от упълномощено от него длъжностно лице.
(5) (Изм., ДВ, бр. 11 от 2004 г.) Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, когато установи, че искането е основателно, възстановява по сметка на водоползвателите разликата между авансово внесената такса, изчислена на базата на разрешения годишен воден обем, и дължимата такса, изчислена на базата на ползвания годишен воден обем.

Чл. 6.

(1) (Предишен текст на чл. 4, ДВ, бр. 11 от 2004 г.) До монтирането на работещи и отговарящи на нормативните изисквания измерващи устройства таксата се изчислява на базата на разрешения годишен воден обем.
(2) (Нова, ДВ, бр. 11 от 2004 г.) В случаите, в които не са монтирани водомерни устройства за разделно измерване на използваните води за цели, за които се дължат такси с различен размер, таксата за общото използвано количество се изчислява на базата на най-високата стойност по тарифата за разрешеното водоползване.

Чл. 7.

Лицата, поискали издаването на разрешително, и титулярите на заварени разрешителни за водоползване заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за издаване или преоформяне на разрешителното.

Чл. 8.
(Изм., ДВ, бр. 11 от 2004 г.)

Номерът на разрешителното и периодът, за който се внася таксата, се вписват в платежните документи за превода на сумите по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Раздел II
Такса за разрешено ползване на воден обект

Чл. 9.

(1) За ползването на воден обект се събира такса, определена по следната формула:

T = E x W (S) x K,

където:
T е размерът на дължимата годишна такса - лв.;
E - единичният размер на таксата в зависимост от целта на ползването съгласно таблицата по ал. 2 - лв. /куб. м;
W - размерът на разрешения годишен воден обем от водния обект или на заустения годишен воден обем - куб. м;
S - площта на ползвания воден обект;
K - корекционният коефициент, отчитащ проектната категория на водите в ползвания воден обект съгласно таблицата по ал. 2.
(2) Единичният размер на таксата за ползване на воден обект и корекционният коефициент, отчитащ проектната категория на ползваните води, се определят съгласно следната таблица:


по ред
Цел на ползването на водния обект Единичен размер на таксата Корекционен коефициент, отчитащ проектната категория на водите в ползвания воден обект
I категория II категоря III категория
1. За отдих и воден спорт 0, 1
лв./кв. м
1 0, 5 0, 3
2. За риборазвъждане, добив и възпроизводство на аквакултури и други биологични ресурси (водорасли, черупкови организми и др.) в пресни води 0, 01
лв./кв. м
1 0, 3 0, 1
3. За риборазвъждане, за добив и възпроизводство на аквакултури и други биологични ресурси (водорасли, черупкови организми и др.) в морски води 0, 005
лв./кв. м
1
4. За добив на пясък, баластра и други дейности, нарушаващи режима на водния обект 0, 2 лв./
куб. м
1 0, 8 0, 5
5. За заустване* на отпадъчни води във воден обект, отговарящи на изискванията на водоприемник**, в т. ч.:
5. 1. I категория 0, 001
лв./куб. м
1 0, 5 0, 2
5. 2. II категоирия 0, 002
лв./куб. м
1 1 0, 5
5. 3. III категория 0, 003
лв./куб. м
1 1 1
5. 4. извън III категория 0, 01
лв./куб.м
1 1 1
5. 5. За заустване на отпадъчни води в крайбрежните морски води*** 0, 003
лв./куб. м
1

* Повърхностните води се категоризират съгласно Наредба № 7 от 1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води (ДВ, бр. 96 от 1986 г.). Категориите на заустваните в повърхностен воден обект води се определят съгласно показателите по наредбата за допустимата степен на замърсяване на различните категории повърхностни течащи води - неразтворени вещества, БПК 5 и ХПК.
** Водите в подземен воден обект и заустваните в подземен воден обект води се категоризират съгласно Наредба № 1 от 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води (обн., ДВ, бр. 57 от 2000 г.; попр., бр. 64 от 2000 г.).
*** Качеството на крайбрежните морски води в пояса на санитарна охрана се определя съгласно Наредба № 6 от 1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на крайбрежните морски води (ДВ, бр. 2 от 1987 г.).

Чл. 10.

(1) (Предишен текст на чл. 10, ДВ, бр. 11 от 2004 г.) Таксите са годишни и се заплащат от титулярите на разрешителни за ползване на воден обект не по-късно от 31 януари на следващата година.
(2) (Нова, ДВ, бр. 11 от 2004 г.) В случай че таксата по ал. 1 се внася текущо на няколко вноски в рамките на годината, титулярят на разрешителното прави изравнителна вноска до 31 януари следващата година и представя пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда справка за направените вноски и копие от платежните документи.

Чл. 11.

Лицата, поискали издаването на разрешително, и титулярите на заварени разрешителни за ползване на воден обект, заплащат дължимите такси независимо от етапа, на който се намира процедурата за издаване или преоформяне на разрешителното.

Чл. 12.
(Изм., ДВ, бр. 11 от 2004 г.)

Номерът на разрешителното и периодът, за който се внася таксата, се вписват в платежните документи за превода на сумите по сметката на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама