ТАРИФА за таксите за радио- и телевизионна дейност

Обн. ДВ. бр.49 от 16 Юни 2006 г.  
Раздел I. Общи положения
Чл. 1. Таксите за радио- и телевизионна дейност се определят в съответствие със следните принципи: 1. равнопоставеност на радио- и телевизионните оператори; 2. пропорционалност по отношение на административните разходи; 3. насърчаване на конкуренцията и на предоставянето на нови услуги; 4. задоволяване потребностите на обществото от качествени радио- и телевизионни услуги.
  Чл. 2. Размерът на първоначалната лицензионна, съответно регистрационна такса се определя съобразно необходимите административни разходи по подготовката и издаването на индивидуалната лицензия, съответно по регистрацията, въз основа на следните критерии: 1. според броя на регистрираните жители, които могат да бъдат обслужени от лицензираната, съответно регистрираната дейност: а) до 50 000 жители; б) от 50 001 до 100 000 жители; в) от 100 001 до 250 000 жители; г) от 250 001 до 500 000 жители; д) над 500 000 жители; 2. според териториалния обхват на дейността: а) местен; б) регионален; в) национален; 3. според вида на лицензираната, съответно регистрираната дейност: а) радиодейност; б) телевизионна дейност.   Чл. 3. Размерът на годишната лицензионна, съответно регистрационна такса се определя съобразно административните разходи на Съвета за електронни медии за надзора по спазването на условията за радио- и телевизионна дейност, съответно по спазването на заявените от регистрираните оператори програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема.   Раздел II. Лицензионни такси Чл. 4. За издаване на индивидуална лицензия се събира първоначална такса, както следва: 1. за осъществяване на радиодейност: а) за проверка на редовността на документите - 100 лв.; б) за издаване на индивидуална лицензия в зависимост от заявения обхват и покритието по население:
Брой на 
До 50 000 
От 50 001 
От 100 001 
От 250 001 
Над 500 000 
Нацио- 
регистри- 
до 100 000 
до 250 000 
до 500 000 
нално 
раните 
покритие 
жители 
Местен 
обхват 
1000 лв. 
1250 лв. 
1500 лв. 
1750 лв. 
2000 лв. 
Регионален 
обхват 
1250 лв. 
1500 лв. 
1750 лв. 
2000 лв. 
2250 лв. 
Национален 
обхват 
2500 лв. 
2. за осъществяване на телевизионна дейност: а) за проверка на редовността на документите - 100 лв.; б) за издаване на индивидуална лицензия в зависимост от заявения обхват и покритието по население:
Брой на 
До 50 000 
От 50 001 
От 100 001 
От 250 001 
Над 500 000 
Нацио- 
регистри- 
до 100 000 
до 250 000 
до 500 000 
нално 
раните 
покритие 
жители 
Местен 
обхват 
2000 лв. 
2250 лв. 
2500 лв. 
2750 лв. 
3000 лв. 
Регионален 
обхват 
2250 лв. 
2500 лв. 
2750 лв. 
3000 лв. 
3250 лв. 
Национален 
обхват 
3500 лв. 
Чл. 5. (1) За извършване на промени в условията на издадената индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност, включително за прехвърлянето й, се събира такса, както следва: 1. за разглеждане на искането - 100 лв.; 2. за извършване на промените, включително за прехвърлянето й - 75 на сто от съответната първоначална такса по чл. 4, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б". (2) За извършване на промени в издадената индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност, свързани с регистрираните обстоятелства в съдебния или търговския регистър, както и в наименованието на програмата се събира такса в размер 50 лв.   Чл. 6. За удължаване срока на издадена индивидуална лицензия за радио- и телевизионна дейност се събира такса в размер 75 на сто от съответната първоначална такса по чл. 4, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б".   Чл. 7. За издаване дубликат на индивидуална лицензия се събира такса в размер 50 лв.   Чл. 8. (1) За надзора по спазването на условията за радио- и телевизионна дейност се събира годишна лицензионна такса, както следва: 1. за радиодейност - 3000 лв.; 2. за телевизионна дейност - 4000 лв. (2) Годишната лицензионна такса за съответната дейност се събира в размера по ал. 1 и от операторите, чиито програми се предоставят за разпространение изцяло и в непроменен вид в повече от едно населено място, при условие че в тях не са включени обеми програми с регионална насоченост за съответното населено място. (3) В случаите, когато индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност е издадена след началото на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по ал. 1, пропорционална на календарните дни от датата на влизане в сила на решението на Съвета за електронни медии за издаване на лицензията до края на годината, за която се дължи. (4) В случаите, когато индивидуалната лицензия за радио- и телевизионна дейност е отнета или прекратена преди края на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по ал. 1, пропорционална на календарните дни от началото на годината до датата на влизане в сила на решението на Съвета за електронни медии за отнемане или прекратяване на лицензията.  
Раздел III. Регистрационни такси Чл. 9. (1) За регистрация се събира първоначална такса, както следва: 1. за осъществяване на радиодейност: а) за проверка на редовността на документите - 100 лв.; б) за извършване на регистрацията, включително за издаването на удостоверение:
Брой на 
До 50 000 
От 50 001 
От 100 001 
От 250 001 
Над 500 000 
Нацио- 
регистри- 
до 100 000 
до 250 000 
до 500 000 
нално 
раните 
покритие 
жители 
Местен 
обхват 
1000 лв. 
1250 лв. 
1500 лв. 
1750 лв. 
2000 лв. 
Регионален 
обхват 
1250 лв. 
1500 лв. 
1750 лв. 
2000 лв. 
2250 лв. 
Национален 
обхват 
2500 лв. 
2. за осъществяване на телевизионна дейност: а) за проверка на редовността на документите - 100 лв.; б) за извършване на регистрацията, включително за издаването на удостоверение:
Брой на 
До 50 000 
От 50 001 
От 100 001 
От 250 001 
Над 500 000 
Нацио- 
регистри- 
до 100 000 
до 250 000 
до 500 000 
нално 
раните 
покритие 
жители 
Местен 
обхват 
2000 лв. 
2250 лв. 
2500 лв. 
2750 лв. 
3000 лв. 
Регионален 
обхват 
2250 лв. 
2500 лв. 
2750 
3000 лв. 
3250 лв. 
Национален 
обхват 
3500 лв. 
(2) Лицата, които ще разпространяват програмата си чрез сателит, заплащат таксата по ал. 1, т. 1, буква "б" и т. 2, буква "б", определена за национално покритие. Чл. 10. За извършване на промени в регистрираните обстоятелства за радио- и телевизионна дейност, включително за издаване на удостоверение, се събира такса в размер 50 лв.   Чл. 11. За издаване дубликат на удостоверението за регистрация за радио- и телевизионна дейност се събира такса в размер 30 лв.   Чл. 12. (1) За надзора по спазване на заявените програмен проект, програмна концепция, програмен профил или програмна схема се събира годишна регистрационна такса, както следва: 1. за радиодейност - 2000 лв.; 2. за телевизионна дейност - 4000 лв. (2) В случаите, когато радиопрограмата се разпространява по кабелен път, таксата по ал. 1 се събира с намаление, както следва: 1. за програма до 6 часа - със 75 на сто; 2. за програма над 6 до 12 часа - с 50 на сто. (3) В случаите, когато регистрацията за радио- и телевизионна дейност е извършена след началото на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по ал. 1, пропорционална на календарните дни от датата на извършване на регистрацията от Съвета за електронни медии до края на годината, за която се дължи. (4) В случаите, когато регистрацията за радио- и телевизионна дейност е прекратена преди края на годината, дължимата годишна такса се изчислява като част от съответната такса по ал. 1, пропорционална на календарните дни от началото на годината до датата на прекратяване на регистрацията от Съвета за електронни медии.  
Раздел IV. Ред за заплащане на таксите Чл. 13. Първоначалната лицензионна и регистрационна такса се заплаща при получаване на индивидуалната лицензия и на удостоверението за регистрация, с изключение на таксата за проверка на редовността на документите, която се заплаща при подаване на заявлението. Чл. 14. (1) Годишната лицензионна и регистрационна такса се заплаща на 4 равни вноски със следните срокове: 31 март, 30 юни, 30 септември и 30 ноември на годината, за която се дължи. (2) Годишната такса може да бъде внесена авансово до 31 януари на текущата година с 5 на сто намаление.   Чл. 15. Таксите по чл. 5, 6, 7, 10 и 11 се събират по реда на чл. 13, с изключение на таксата за проверка на редовността на документите, която се заплаща при подаване на заявлението.   Чл. 16. (1) Дължимите такси се превеждат по банков път по сметката на Съвета за електронни медии или се внасят в брой в касата му. (2) Банковите плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.    Чл. 17. Внесените такси не подлежат на връщане, освен ако по надлежен начин се установи неправомерното им събиране. Заключителни разпоредби Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 102, ал. 6 от Закона за радиото и телевизията. 
Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама