Тарифа за акцизите

Печат

ТАРИФА
за акцизите

 Обн., ДВ, бр. 19 от 2 март 1994 г., изм., бр. 58
и 70 от 1995 г., бр. 21 и 56 от 1996 г., бр. 51 от 1997 г.,
изм., бр. 153 от 1998 г., в сила от 1.01.1999 г.,
бр. 20 от 1999 г., в сила от 5.07.2000 г.,
бр. 102 от 2000 г., в сила от 1.01.2001 г.


1.  Пиво   
1.1.  Пиво с начално ек-   
страктно съдържание до   
10,5 тегловни процента  55 лв. за 1 литър
1.2.  Пиво с начално екстрактно   
 съдържание в   
граници от 10,6 - 13,0   
тегловни процента  65 лв. за 1 литър
1.3.  Пиво с начално ек-   
страктно съдържание в   
граници от 13,1 - 15,6   
тегловни процента  75 лв. за 1 литър
1.4.  Пиво с начално ек-   
страктно съдържание над   
15,6 тегловни процента  85 лв. за 1 литър
2.  Вина  0,3 лв. за 1 литър 
3.  Спиртни напитки,   
включително ракии, бренди  35 лв. за
и алкохолни напитки с алкохолно 
съдържание над 1,2 
обемни процента 
до 15 обемни процента
алкохолен градус 
4.  Тютюневи изделия   
4.1.  Цигари с филтър  0,20 лв. за 1 къс +
  30 % от продажната цена
 
4.2.  Цигари без филтър  0,1 лв. за 1 къс +
  10 % от продажната цена
 
4.3.  Тютюн за цигари,   
лула, дъвчене   
и смъркане  4, 50 лв. за 100 грама +
  10 % от продаж-
  ната цена
4.4.  Пури и пурети  2000 лв. за 1 брой +
  10 % от продаж-
  ната дена
5.  Алкохолосъдържащи  0,20 лв. за 1 алкохолен
суровини   градус
6.  Кафе - всички видове,   
и чай (без билков и плодов)  30 %
7.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)   
8.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)   
9.  (Изм. - ДВ, бр. 21 от 1996 г.) Кожи   
и кожени облекла от дивечови кожи 50 %
10.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)   
11.  Пътнически автомо-   
били, товаро-пътнически   
и състезателни автомоби-   
ли за не повече от 9 чове-   
ка, включително водача, с   
мощност на двигателя:   
- над 120 киловата (kW)   
по системата DIN и   
- над 126 киловата (kW)   
по системата SEA,   
преизчисляването на мощ-   
ността на двигателите на   
автомобилите от килова-   
ти (kW) в конски сили се   
извършва при съотно-   
шение - 1 киловат (кW),   
равен на 1,36 конски сили.  40 % 
12.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)   
13.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)   
14.  Бензини за двигатели   
14.1.  Авиационни бензини  325 лв. за тон
14.2.  Автомобилни бензини   
14.2.1.  Безоловни:   
с октаново число, по-малко   
от 98  300 лв. за тон
с октаново число 98 или   
повече  500 лв. за тон
14.2.2.  Оловосъдържащи:   
с октаново число, по-малко от 98  300 лв. за тон 
с октаново число 98 или   
повече  550 лв. за тон
15.  Бензини за технически   
цели всички видове, вкл.   
минерален терпентин и   
бензинови фракции за пре-   
работка, включително   
нискооктанов бензин  300 лв. за тон
16.  Керосин - за реактивни   
двигатели и газ за   
осветление  325 лв. за тон
17.  Газьоли - гориво за   
дизелови двигатели и леко   
корабно гориво  110 лв. за тон
18.  Толуол  435 лв. за тон
II  Услуги  
19. Хазартни игрални автомати,  
игрални маси и други съоръже-   
ния за хазартни игри в казино  15 %
III.  (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г.)   
20.  (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г.) 997 г.)   
21.  (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2000 г.)   
IV.  Хазартни игри   
22.  Хазартен игрален  300 лв.
автомат  (на 3-месечие)
23.  Рулетка в игрално  8 000 000 лв.
казино за игрална маса  (на 3-месечие)
24.  Други игрални  3 000 000 лв.
съоръжения в казино  (на 3-месечие)
25.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)   
26.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)  
27.  (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.)   
28.   (Отм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.) 

I. СТОКИ АКЦИЗ
(Изм. - ДВ, бр. 56 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 153 от 1998 г.,
изм. доп. ДВ бр. 202/2000 г. )

Подобни статии: