ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ КОМИСИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА ПО ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ

В сила от 01.01.2008 г. Приета с ПМС № 297 от 05.12.2007 г. Обн. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г.
Чл. 1

Размерът на еднократната административна такса за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс и на годишната такса за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс се диференцира по зони, както следва:

Зона

За дейностите по чл. 2, ал. 1, т. 2 и чл. 6, ал. 1, т. 2 според териториалния обхват

1

2

I

Зоната на обслужване е част от територията на страната, която не включва изцяло или частично нито един от градовете в зони II и III

II

Зоната на обслужване включва изцяло или частично Варна, Бургас или Русе

III

Зоната на обслужване включва изцяло или частично София или Пловдив

IV

С национален обхват

2. според броя на регистрираните жители:

Зона

За дейностите по чл. 2, ал. 3 и чл. 6 според броя на жителите

I

до 6000

II

до 30 000

III

до 100 000

IV

до 500 000

V

до 2 000 000

VI

над 2 000 000 или с национален обхват

 

Чл. 2 

(1) За издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа се събира еднократна административна такса, както следва:

№ по ред

Вид мрежа/услуга

Такса (в лв.)

1

2

3


1.


Мрежи за пренос и/или разпрост-


 

ранение на радио- и телевизион-

 

 

ни програми чрез технология:

 

1.1.

наземно аналогово телевизионно

 

 

радиоразпръскване - за всяка

 

 

станция

2000

1.2.

наземно цифрово телевизионно

 

 

радиоразпръскване - DVB-Т -

 

 

за всяка едночестотна мрежа

6000

1.3.

наземно радиоразпръскване в

 

 

УКВ обхвата - за всяка станция

1000

1.4.

наземно цифрово радиоразпръс-

 

 

кване - T-DAB - за всяка едно-

 

 

честотна мрежа

5500

1.5.

наземно аналогово радиораз-

 

 

пръскване в ДВ, СВ и КВ обхва-

 

 

ти - за всяка станция

1500

1.6.

наземно цифрово радиоразпръс-

 

 


кване - DRM - за всяка станция


3000


2.

Електронни съобщителни мрежи от

 

 

подвижна радиослужба за собствени

 

 

нужди, аналогови или цифрови, с

 

 

изключение на мрежи по стандарт

 

 

TETRA, за всеки симплексен

 

 

радиоканал в зона на обслужване с

 

 

максимален размер:

 

2.1.

до 2 км

200

2.2.

до 20 км

400

2.3.

до 50 км

500

2.4.

до 120 км поне за една радиостан-

 

 

ция на надморска височина над

 

 

1000 м

700

2.5.


с национален обхват


1900


3.

Електронни съобщителни мрежи от неподвижната спътникова радиослужба или от подвижната спътникова радиослужба - за всяка станция и максимална върхова мощност на изхода на предавателя:

 

3.1.

под 0 dBW

800

3.2.

от 0 dBW до 10 dBW

1200

3.3.


над 10 dBW


2000


4.

Електронни съобщителни мрежи

 

 

от неподвижната радиослужба от

 

 

вида "точка към точка" - за всеки

 

 


СВЧ предавател


250


5.

Обществена електронна съобщи-

 

 

телна мрежа за морско търсене

 

 

и спасяване и разпространение

 

 

на текуща информация за осигу-

 

 

ряване безопасността на корабо-

 

 


плаването


24 000


6.

Електронна съобщителна мрежа

 

 

за морско търсене и спасяване и

 

 

разпространение на текуща инфор-

 

 

мация за осигуряване безопасност-

 

 


та на корабоплаването


12 000


7.

Електронна съобщителна мрежа от радиослужбите въздушна подвижна, радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационното обслужване на полетите на гражданското въздушно

 

 


пространство


12 000


8.

Електронна съобщителна мрежа за

 

 

търсене и спасяване и разпростра-

 

 

нение на текуща информация за

 

 

осигуряване безопасността на въз-

 

 


духоплаването


12 000


9.

Позиция на геостационарна

 

 

орбита, определена за Република

 

 


България


10 000


10.

Електронна съобщителна мрежа

 

 

от подвижна радиослужба по

 

 

стандарт TETRA за собствени

 

 

нужди, за всеки симплексен радио-

 

 

честотен канал в зона на обслуж-

 

 


ване до 50 км


5000


(2) Таксите по ал. 1 се събират, както следва:
1. за радио- и телевизионни станции по ал. 1, т. 1, разположени в рамките на 20-километровата погранична зона, включително тези по Черноморското крайбрежие - с намаление 20 на сто;
2. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1, т. 2 за нуждите на лечебните заведения по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - с намаление 90 на сто, но не по-малко от 100 лв.;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1, т. 2 за нуждите на държавните предприятия, на които със закон е възложено управление на системите за контрол и безопасност на движението, финансирани от държавния бюджет, когато радиостанциите и радиомрежите са предназначени за осигуряване на сигурност и безопасност на движението с цел съхраняване на живота и здравето на хората - с намаление 50 на сто, но не по-малко от 100 лв.
(3) Таксата по ал. 1, т. 2 е определена за ширина на честотната лента на симплексните канали 12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz таксата се увеличава два пъти. За ширина на канала под 12,5 kHz таксата по ал. 1 се намалява с 30 на сто.
(4) Таксата по ал. 1, т. 10 е определена за ширина на честотната лента на симплексните канали 25 kHz. За ширина на канала 12,5 kHz таксата се намалява два пъти.
(5) Условието по ал. 1, т. 2.4 за надморска височина над 1000 м не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 м.
(6) За издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа се събира еднократна административна такса във връзка с чл. 1, т. 2, както следва:
таблица
(7) За издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи с национален обхват по стандарт: NMT 450 и/или CDMA - PAMR, GSM 900 и/или GSM 1800 или UMTS, както и по стандарт TETRA и GSM - R се събира еднократна административна такса в размер, определен по формулата:
където:
Р е размерът на еднократна административна такса;
П - продължителността на разрешението в години;
ЧЛ - предоставената с разрешението радиочестотна лента в Hz/kHz;
ЕЦ - единичната цена на 1 Hz/kHz по чл. 4;
с - броят на използваните честотни обхвати по чл. 4.
Забележка. За мобилна наземна мрежа по стандарт GSM - R за собствени нужди продължителността на разрешението в години не участва във формулата.
(8) За издаване на разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществена електронна съобщителна мрежа се събира еднократна административна такса, както следва:

№ по ред

Вид мрежа/ услуга

Такса (в лв.)

1.

Мрежи за предоставяне на обществена телефонна услуга 

18 000  

2.

Мрежи, достъпът до които се осъществява чрез номера от Националния номерационен план (ННП)

 

2.1.

мрежи, предоставящи услугата избор на оператор

8000  

2.2.

мрежи, предоставящи услугата достъп до интернет

2000  


(9) За издаване на временни разрешения еднократната административна такса е в размер 700 лв.
(10) Когато разрешението се издава за повече от една мрежа, за всяка мрежа се събира еднократна административна такса.

 (Обновен: 2007106)(1) При провеждане на търг за издаване на разрешение за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс окончателната тръжна цена включва еднократната такса за издаване на разрешение. В този случай еднократната административна такса по чл. 2 не се заплаща.
(2) Началната тръжна цена се определя от Комисията за регулиране на съобщенията, като не може да бъде в размер, по-малък от еднократната такса за издаване на разрешение за ползване на съответния индивидуално определен ограничен ресурс.

(1) При предоставяне на допълнителен радиочестотен спектър на предприятия с издадени разрешения за ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез обществени мобилни наземни мрежи се събира допълнителна еднократна административна такса за дейностите по чл. 2, ал. 7 в зависимост от времето, през което ще се използва предоставеният допълнителен ограничен ресурс - радиочестотен спектър - до изтичане срока на разрешението:

№ по ред

Обществени мобилни наземни мрежи

Такса (в лв.)

1.

По стандарт NMT 450 - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

 0,23 

2.

По стандарт CDMA - PAMR - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,23  

3.

По стандарт GSM 900 MHz - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,25  

4.

По стандарт GSM 1800 MHz - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,19  

5.

По стандарт GSM - R за всеки 1 Hz

0,13

6.

По стандарт UMTS - за всеки 1 Hz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението

0,11  

7.

По стандарт TETRA - за всеки 1 kHz за всяка една година, за която ще се ползва, от срока на разрешението 

3,00  

Забележка. За мобилна наземна мрежа по стандарт GSM - R за собствени нужди еднократната административна такса не зависи от продължителността на разрешението в години.
(2) При предоставяне на допълнителен честотен ресурс за електронни съобщителни мрежи по чл. 2, ал. 1 и 6 (с изключение на мрежи/услуги по ал. 1, т. 5 - 9) се събира еднократна административна такса за предоставяне на допълнителен ресурс в размера, посочен в чл. 2, ал. 1 и 6.
(3) При изменение и/или допълнение на разрешение за ползване на ограничен ресурс - номера, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронна съобщителна мрежа в случаите, когато се освобождават и/или предоставят номера и кодове, се събира такса в размер 100 лв. В този случай таксата по чл. 2, ал. 8 не се събира.

(Обновен: 2007106)(1) За осигуряване на дейностите по регулиране от предприятията се събира административна годишна такса за контрол, определена като процент от годишните брутни приходи от предоставянето на електронни съобщителни мрежи и/или услуги без включен данък върху добавената стойност след приспадане на трансферните плащания към други предприятия за взаимно свързване на мрежи и достъп, транзит, роуминг, услуги с добавена стойност, както и разходи за уреждане на авторски и сродни права за радио- и телевизионни програми.
(2) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни приходи над 100 000 лв. годишната такса по ал. 1 за 2008 г. е в размер 0,2 на сто.
(3) За предприятия по ал. 1 с годишни брутни приходи под 100 000 лв. годишната такса по ал. 1 за 2008 г. е в размер 0 на сто.

(1) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи се събира годишна такса, както следва:

№ по ред

Вид мрежа/услуга  

Такса (в лв.)

 

 

зона

зона

зона

зона

зона

зона

 

 

I

II

III

IV

V

VI

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Мрежи за пренос и/или разпространение на радио- и телевизионни програми потехнология:

 

 

 

 

 

 

1.1.

наземно аналогово телевизионно радиоразпръскване -за всяка станция и разрешена мощност на изхода на предавателя:

 

 

 

 

 

 

1.1.1.

до 30 W включително

200

500

750

-

-

-

1.1.2.

до 300 W включително

400

1000

2000

5000

-

-

1.1.3.

до 1500 W включително

-

-

10 000

15 000

20 000

-

1.1.4.

над 1500 W

-

-

20 000

30 000

40 000

60 000

1.2. 

наземно цифрово телевизионно радиоразпръскване -DVB-Т - за всяка едночестотна мрежа

-

-

12 000

20 000

38 000

60 000

1.3.

наземно аналогово радиоразпръскване в УКВ обхвата -за всяка станция и разрешена мощност на изхода на предавателя:

 

 

 

 

 

 

1.3.1.

до 50 W включително

50

125

200

500

750

-

1.3.2.

до 100 W включително

100

250

400

1000

1500

-

1.3.3.

до 200 W включително

125

290

490

1250

1875

-

1.3.4.

до 300 W включително

150

330

580

1500

2250

-

1.3.5.

до 400 W включително

175

370

670

1750

2625

-

1.3.6.

до 500 W включително

200

400

750

2000

3000

-

1.3.7.

до 600 W включително

-

500

1200

2500

3750

11 000

1.3.8.

до 700 W включително

-

600

1650

3000

4500

12 000

1.3.9.

до 800 W включително

-

700

2100

3500

5250

1300

1.3.10.

до 900 W включително

-

800

2550

4000

6000

14 000

1.3.11.

до 1000 W включително

-

1000

3000

5000

7000

15 000

1.3.12.

до 1100 W включително

-

-

3200

5250

7800

16 000

1.3.13.

до 1200 W включително

-

-

3400

5500

8600

17 000

1.3.14.

до 1300 W включително

-

-

3600

5750

9400

18 000

1.3.15.

до 1400 W включително

-

-

3800

6000

10 200

19 000

1.3.16.

до 1500 W включително

-

-

4000

6250

11 000

20 000

1.3.17.

над 1500 W включително

-

-

5000

7500

15 000

25 000

1.4.

наземно цифрово радиораз-

 

 

 

 

 

 

 

пръскване - T-DAB - за всяка

 

 

 

 

 

 

 

едночестотна мрежа

-

-

3500

6800

15 000

25 000

2.

Електронни съобщителни мрежи от подвижна радиослужба за собствени нужди,аналогови или цифрови, с изключение на мрежи по стандарт TETRA, за всеки симплексен радиоканал в зона на обслужване с максимален размер:

 

 

 

 

 

 

2.1.

до 2 км

100

170

250

 

 

 

2.2.

до 20 км

200

300

400

 

 

 

2.3.

до 50 км

300

400

580

 

 

 

2.4.

до 120 км поне за една радио-

 

 

 

 

 

 

 

станция на надморска висо-

 

 

 

 

 

 

 

чина над 1000 м

580

650

750

 

 

 

2.5.

с национален обхват

 

 

 

3000

 

 

3.

Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка към много точки" за заемана честотна лента 1 MHz:

 

 

 

 

 

 

3.1.

в обхват 3 GHz

100

300

500

1000

2000

5000

3.2.

в обхват 26 GHz и 28 GHz

20

50

90

170

350

850

3.3.

в обхват 58 GHz

10

15

30

60

120

250

 4.

Електронни съобщителни мрежи от радиослужба радиоразпръскване и неподвижна радиослужба за мултимедийни приложения в обхват 40 GHz за заемана честотна лента 10 MHz

20

50

90

170

350

-

5.

Електронна съобщителна мрежа от радиослужбите въздушна подвижна, радиолокация и радионавигация за управление на въздушното движение и осигуряване на аеронавигационно обслужване на полетите на гражданското въздушно пространство

 

 

 

 

 

 90 000

6.

Обществена електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването

 

 

 

 

 

12 000

7.

Електронна съобщителна мрежа за морско търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на корабоплаването

 

 

 

 

 

6000 

8.

Електронна съобщителна мрежа за търсене и спасяване и разпространение на текуща информация за осигуряване безопасността на въздухоплаването

 

 

 

 

 

6000 

9.

Електронна съобщителна мрежа от подвижна радиослужба по стандарт TETRA за собствени нужди, за всеки симплексен радиочестотен канал в зона на обслужване до 50 км

 

 

 

 

 

3500 

10.

Позиции на геостационарната орбита, определени за Република България, за всеки транспондер

 

 

 

 

 

4000 

11.

Електронни съобщителни мрежи DECT - за една базова станция

 

 

 

 

 

150 


(2) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи в ДВ, СВ и КВ обхвати в зависимост от разрешената мощност на изхода на предавателя се събира годишна такса, както следва:

№ по ред

Мощност (в kW)

ДВ, СВ и КВ (зона на обслужване за територията на Република България) (в лв.)

КВ (зона на обслужване извън територията на Република България) (в лв.)

КВ за наземно цифрово радиоразпръскване - технология DRM (в лв.)

СВ за наземно цифрово радиоразпръскване - технология DRM (в лв.)

1.

до 10

1000

500

1000

1500

2.

до 30

1500

1000

2000

3000

3.

до 100

3000

1500

4000

6000

4.

над 100

5000

2000

10 000

15 000


(3) Таксите по ал. 1 и 2 се събират с намаление, както следва:
1. за национални мрежи за пренос и/или разпространение на радиопрограми в зависимост от покритието по население:
а) покритие над 65 на сто - с 20 на сто;
б) покритие над 75 на сто - с 30 на сто;
в) покритие над 85 на сто - с 40 на сто;
г) покритие над 90 на сто - с 50 на сто;
2. за радио- и телевизионни станции по ал. 1, т. 1, разположени в 20-километровата погранична зона, включително тези по Черноморското крайбрежие - с 20 на сто;
3. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1, т. 2 за нуждите на лечебните заведения по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за лечебните заведения - с 90 на сто, но не по-малко от 100 лв.;
4. за радиостанции и радиомрежи по ал. 1, т. 2 за нуждите на държавните предприятия, на които със закон е възложено управление на системите за контрол и безопасност на движението, финансирани от държавния бюджет, когато радиостанциите и радиомрежите са предназначени за осигуряване на сигурност и безопасност на движението с цел съхраняване на живота и здравето на хората - с намаление 50 на сто, но не по-малко от 100 лв.;
5. за радиопредаватели, работещи в обхватите на дълги, средни и къси вълни по ал. 2 и използвани за собствени нужди, в зависимост от разрешената мощност на изхода на предавателя - с 50 на сто.
(4) Намаленията по ал. 3, т. 1 и 2 се ползват едновременно.
(5) Таксата по ал. 1, т. 2 е за ширина на радиочестотната лента на симплексните канали 12,5 kHz. За ширина на канала 25 kHz таксата се увеличава 2,5 пъти. За ширина на канала под 12,5 kHz таксата по ал. 1, т. 2 се намалява с 30 на сто.
(6) Таксата по ал. 1, т. 9 е за ширина на радиоканала 25 kHz. За ширина на канала 12,5 kHz таксата се намалява два пъти.
(7) За мрежите по ал. 1, т. 2 за обхват 160 MHz, за зони II, III и IV съгласно чл. 1, т. 1 таксата се увеличава с 35 на сто. За обхват 80 MHz таксите за всички зони се намаляват с 25 на сто.
(8) Условието за надморска височина над 1000 м за мрежите по ал. 1, т. 2.4 не се прилага за населени места, разположени на надморска височина над 1000 м.
(9) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е пропорционална на времето, за което се издава разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz на ден.

(1) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - радиочестотен спектър, за осъществяване на електронни съобщения чрез електронни съобщителни мрежи се събира годишна такса според заеманата честотна лента, както следва:

№ по ред 

За осъществяване на електронни съобщения чрез

Такса за 1 MHz (в лв.) 

1  

2

3  

1.  

Електронни съобщителни мрежи от неподвижна спътникова радиослужба или подвижна спътникова радиослужба

400

2.

Обществени мобилни наземни мрежи:

 

2.1.

по стандарт NMT 450

45 000

2.2.

по стандарт CDMA - PAMR

90 000

2.3.

по стандарт GSM 900 или 1800

90 000

2.4.

по стандарт GSM - R

70 000

2.5.

по стандарт UMTS

100 000

2.6.

по стандарт TETRA

80 000

3.

Електронни съобщителни мрежи от неподвижната радиослужба от вида "точка - точка" - за 1 км, за работна честота:

 

3.1.

до 10 GHz

4

3.2.

до 35 GHz

3

3.3.

над 35 GHz

2


(2) Размерът на таксата по ал. 1, т. 1 при лента, различна от 1 МHz, се определя пропорционално на разрешената честотна лента, но не по-малко от 20 на сто от таксата по ал. 1, т. 1.
(3) За осъществяване на електронни съобщения чрез мрежи от неподвижната радиослужба, използвани за пренос на радио- и телевизионни програми, таксата по ал. 1, т. 3 се намалява с 20 на сто, но не може да бъде по-малка от 100 лв.
(4) Размерът на таксата по ал. 1, т. 3 за участък с дължина до 10 км е не по-малък от размера на таксата за участък с дължина 10 км, когато честотата е до 10 GHz. При честоти между 10 GHz и 35 GHz размерът на таксата за участък с дължина до 5 км е не по-малък от размера на таксата за участък с дължина 5 км. При честоти над 35 GHz размерът на таксата за участък с дължина до 1 км е не по-малък от размера на таксата за участък с дължина 1 км.
(5) Таксата за временно ползване на индивидуално определения ограничен ресурс е пропорционална на времето, за което се издава разрешението, и е в размер 0,50 лв. за 1 MHz на ден.

(1) За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс - номера и адреси, за осъществяване на електронни съобщения се събира годишна такса, както следва:

№ по ред

За ползване на индивидуално определен ограничен ресурс

Такса (в лв.)  

1

2

3

1.  

За един национално значим номер с 8-цифрена дължина

0,24

2.

За предоставен блок от 10 000 000

 

 

национално значими номера с

 

 

9-цифрена дължина

0,16

3.

За предоставен блок от 1 000 000 национално значими номера с 9-цифрена дължина

0,16  

4.

За номер след код "700"

1,60

5.

За номер след код "800"

1,60

6.

За номер след код "90"

4

7.

За национално значим номер за достъп до услугата комутируем достъп до интернет:

 

7.1.

за номер с формат 13АХ

2500

7.2.

за номер с формат 13АХУ

500

7.3.

за номер с формат 13АХУZ

50

8.

За код за достъп до телефонни справочни услуги (телефонен указател) 118ХУ

300  

9.

За код за избор на оператор

2400

10.

За код на мобилна мрежа (MNC) или (Т)MNC)

1000  

11.

За международен код за идентификация на мрежата за предаване на данни (DNIC)

1000  

12.

За един национален телексен номер

500

13.

За международен код на точка за сигнализация (ISPCs)

500  

14.

За национален код на точка за сигнализация (NSPCs)

50  


(2) За аналогови фиксирани телефонни мрежи, при които не е достигната максималната дължина на национално значимия номер, таксата по ал. 1, т. 1 се намалява с 60 на сто.
(3) При ползване на номера от една или от две от милионните групи от блока таксата по ал. 1, т. 2 се намалява с 60 на сто.
(4) При ползване на номера от три, от четири или от пет от милионните групи от блока таксата по ал. 1, т. 2 се намалява с 30 на сто.
(5) При първоначално предоставяне на номера и адреси таксата за предоставените номера и адреси се намалява с 50 на сто за първите 6 месеца считано от датата на издаване на разрешението.
(6) За резервирани номера таксата по чл. 8, ал. 1, т. 1 се намалява с 80 на сто за периода, за който се резервират.
(7) За националните номера за достъп до услуги за осъществяване на "спешни повиквания", за единния европейски телефонен номер за спешни повиквания "112" и за европейските хармонизирани номера от обхват "116" за услуги от обществено значение не се събира такса.
(8) За предоставяне на код за избор на оператор по избор на заявителя или за промяна на предоставен код за избор на оператор по избор на оператора, в случай че поисканият код е свободен, се събира еднократна такса в размер 7500 лв.

(1) За извършване на административни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията се събира еднократна такса за административни услуги, както следва:

№ по ред

Вид дейност

 Такса (в лв.)

1

2

3

1.

За провеждане на изпит за радиолюбител

30

2.

За издаване на разрешително за правоспособност на радиолюбител

15 

3.

За преиздаване на документ за правоспособност на радиолюбители

10 

4.

За издаване на:

 

4.1.

хармонизирано радиолюбителско свидетелство (НАRЕС) на български, английски, немски и френски език

20 

4.2.

СЕРТ лицензия на радиолюбител на български, английски, немски и френски език

20 

5.

За издаване на удостоверение, за вписване в регистъра по чл. 33, ал. 1, т. 1 ЗЕС, в случай че предприятието не е вписано служебно от комисията

120 

6.

За разглеждане на заявление за издаване на разрешение

150 

7.

За разглеждане на заявление за изменение и/или допълнение на разрешение

150 

8.

За разглеждане на заявление за прехвърляне на разрешение

150 

9.

За разглеждане на заявление за изменение на идентификационни данни и/или за промяна на срока на действие на разрешението

100 

10.

За издаване дубликат на документи, издадени от комисията:

 

10.1.

за първа страница

30

10.2.

за всяка следваща страница

2

11.

За издаване на копие от документи,издадени от комисията:

 

11.1.

за първа страница

10

11.2.

за всяка следваща страница

1

12.

За предоставяне на комплект конкурсни/тръжни книжа и документи за участие в конкурс/търг:

 

12.1.

за осъществяване на електронни съобщения с национален обхват

4000 

12.2.

за осъществяване на електронни съобщения в зони V и VI по брой жители

1500 

12.3.

за осъществяване на електронни съобщения в зона IV по брой жители

800

12.4.

за осъществяване на електронни съобщения в зони I - III по брой жители

300 

13.

За разглеждане на заявление за допълнително предоставяне/резервиране на номера и адреси

150  

14.

За разглеждане на искане по чл. 56 от Закона за електронните съобщения

1400  

15.

За предоставяне на копие от технически документ, включително на международна организация, когато това е регламентирано:

 

15.1.

на електронен носител 
- допълнително за всеки 1 kB

10 
0,03

15.2.

на хартиен носител: 
- за първа страница 
- за всяка следваща страница

 
10
0,50  


(2) Лицата с увреждания и инвалидите са освободени от заплащане на такси по ал. 1, т. 1 - 4.

(1) При изменение на разрешение за ползване на ограничен ресурс - радиочестотен спектър, по искане на предприятието се събира еднократна такса според вида електронна съобщителна мрежа и/или услуга, както следва:

№ по ред

Вид дейност

Такса (в лв.)  

1

2

3

1.  

За изменение на идентификационни данни:

 

1.1.

за едно разрешение за даден вид мрежа и/или услуга

100  

1.2.

за всяко следващо разрешение

20

2.

За промяна на срока на действие на разрешението

100  

3.

За прехвърляне на разрешение

500


(2) За изменение на технически характеристики на мрежи:
1. без ново честотно планиране таксата е 100 лв.;
2. с ново честотно планиране (изменение на честота, точка на излъчване, мощност, антенна система) таксата за изменение се равнява на еднократната административна такса съгласно чл. 2, ал. 1 и 6; за електронни съобщителни мрежи от неподвижна спътникова радиослужба или от подвижна спътникова радиослужба, когато се изменя честотният ресурс от същия спътник, за който дадена станция има издадено разрешение, таксата е в размер 20 на сто от таксата по чл. 2, ал. 1, т. 3.
(3) При изменение и/или допълнение на разрешение по искане на предприятие за дейностите по чл. 2, ал. 7, с изключение на случаите по чл. 4, се събира такса в размер 360 лв.
(4) При изменение на разрешение за дейностите по чл. 2, ал. 8 в случаите, когато предприятието започва ползването на абонатни номера от нова милионна група от предоставения му блок от национално значими номера и това е свързано с промяна на таксата по чл. 8, се събира такса в размер 100 лв.

 (Обновен: 2007106)(1) При изменение и допълнение на разрешение по реда на чл. 115, ал. 1 от Закона за електронните съобщения такса не се събира.
(2) Таксите по чл. 2, 3 и 10 се дължат от издаване на съответния акт или документ.
(3) Таксите по чл. 9 се заплащат при предявяване на искането.

 (Обновен: 2007106)(1) Таксата по чл. 5 се заплаща на тримесечни вноски до 15-о число на месеца, следващ тримесечието, за което се дължат.
(2) Вноската за четвъртото тримесечие е изравнителна и се заплаща до 15 дни след срока, определен в Закона за счетоводството за изготвяне на годишния финансов отчет. Внесените през годината вноски се изравняват въз основа на предоставено от предприятието копие от годишния финансов отчет заедно с приложенията към него.
(3) Предприятията, които осъществяват и друга търговска дейност, водят самостоятелна аналитична отчетност за приходите си от дейността по предоставяне на електронни съобщителни мрежи и/или услуги и ги записват отделно в отчета за приходите и разходите.

(Обновен: 2007106)(1) Таксата по чл. 6 - 8 се заплаща на 4 равни вноски до края на месеца, предхождащ тримесечието.
(2) По искане на предприятието таксата по ал. 1 може да бъде заплатена до края на първото тримесечие на текущата година. В този случай таксата се заплаща с отстъпка 5 на сто.
(3) Таксите за ограничен ресурс при издаване на временно разрешение по чл. 6 - 8 се заплащат еднократно в 14-дневен срок от получаване на уведомлението за издаденото временно разрешение.

 (Обновен: 2007106)(1) Дължимите такси се превеждат по банков път по сметка на Комисията за регулиране на съобщенията.
(2) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.

 (Обновен: 2007106)Недължимо платени такси се връщат по искане на заинтересуваната страна.

(Обновен: 2007106)Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 147, ал. 1 от Закона за електронните съобщения.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама