Тарифа за таксите, които се събират от министерството на земеделието и продоволствието по закона за генетично модифицирани организми

Печат

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРОДОВОЛСТВИЕТО ПО ЗАКОНА ЗА ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ Обн. ДВ. бр.95 от 20 Ноември 2007г.

Чл. 1. (1) За издаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифицирани организми или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за генетично модифицирани организми се събира такса в размер 5300 лв. (2) За удължаване срока на издадено разрешение за пускане на пазара на генетично модифицирани организми или комбинация от тях като продукти или съставка на продукти по реда на глава четвърта, раздел III от Закона за генетично модифицирани организми се събира такса в размер 5300 лв.
Чл. 2 При прекратяване на започнала процедура за издаване на разрешение за пускане на пазара на генетично модифицирани организми или комбинация от тях като продукти или съставки на продукти внесените такси не подлежат на връщане.
Заключителни разпоредби Параграф единствен. Тарифата се утвърждава на основание чл. 15 във връзка с чл. 78 от Закона за генетично модифицирани организми.

Подобни статии: