ТАРИФА за таксите, които се събират от Министерството на икономиката и енергетиката по Закона за енергетиката

Чл. 1. (1) За разглеждане на заявление се събират следните такси:
1. на заявление за вписване в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение - 150 лв.; 2. на заявление за вписване на промяна в обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра - 50 лв.;
3. на заявление за заличаване от регистъра по реда на чл. 139а, ал. 11, т. 1 от Закона за енергетиката - 150 лв.
(2) Таксата за разглеждане на съответното заявление се заплаща преди подаването му.
(3) Документът за платената такса се прилага към заявлението.
(4) При отказ за съответното вписване таксата по ал. 1 не се възстановява.
Чл. 2. (1) За вписване в регистъра на лицата, извършващи услугата дялово разпределение на топлинна енергия, се събира такса 250 лв.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща в 7-дневен срок от деня, следващ датата на уведомяването на лицето за заповедта на министъра на икономиката и енергетиката за вписването му в регистъра.
Чл. 3. (1) Дължимите такси по тарифата се превеждат по банков път по сметката на Министерството на икономиката и енергетиката.
(2) За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Министерството на икономиката и енергетиката. (3) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.
Заключителни разпоредби
Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 139а, ал. 13 от Закона за енергетиката.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама