Възстановяване на надвнесена или неправилно внесена държавна такса по сметка на Агенция по вписванията към Имотен и БУЛСТАТ регистър:

  1. Изготвя се молба до Изпълнителния директор на Агенция по вписванията от името на физическото или юридическото лице, което иска възстановяване на сумата. В молбата се посочват точен адрес и телефон за кореспонденция на молителя, а за физически лица – освен горните данни, трите имена и ЕГН.
  2. Описва се точният размер на сумата, която следва да се освободи и се посочва банката и банковата сметка на лицето.
  3. Към молбата се прилага оригинално платежно нареждане, върху което трябва да има:

а) за суми, внесени за услуги, извършвани по Правилника за вписванията и Закона за кадастър и имотния регстър:

  • поставена резолюция от Съдия по вписванията, че съответната сума не е използвана;
  • подпис и печат на Съдията по вписванията.
  • молба-заявление

б) за суми, внесени за услуги, извършвани по Закона за регистър БУЛСТАТ :

  • поставена резолюция от служителя по регистър БУЛСТАТ, че съответната сума не е използвана;
  • подпис и печат на служителя по регистър БУЛСТАТ.
  • молба-заявление
  1. Молбата се подава лично или по пощата на адрес:

АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА
1309 София, бул.”Александър Стамболийски” 239

Забележка: Възстановяването на сумата се извършва само по банков път.

Възстановяване на надвнесена или неправилно внесена държавна такса по сметка на Агенция по вписванията към Търговски регистър

 

Най - четено:

Реклама