ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

(Одобрена с ПМС № 103 от 10.05.2003 г., обн., ДВ, бр. 46 от 20.05.2003 г., в сила от 20.05.2003 г.)

Раздел I
Такси за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище


Чл. 1.

(1) За разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частна детска градина се събира такса 100 лв.
(2) За разглеждане на искане за откриване или преобразуване на частно училище се събира такса, както следва:
1. за начално училище, прогимназиално училище, основно училище, гимназия, профилирана гимназия и средно общообразователно училище - 200 лв.;
2. за професионална гимназия, професионално училище, професионален колеж след завършено средно образование, спортно училище, училище по изкуствата и специално училище - 300 лв.

Чл. 2.

(1) За издаване на разрешение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище и промени в него се събира такса 30 лв.
(2) За приемане на решение за откриване или преобразуване на частна детска градина или частно училище на лица по чл. 12, ал. 1 и 2 от Закона за народната просвета и промени в него се събира такса 10 лв.


Раздел II
Такси за одобряване и оценяване на учебник или учебно помагало

Чл. 3.

(1) За разглеждане на заявление за одобряване на учебник или учебно помагало за системата на народната просвета се събира такса 10 лв.
(2) За извършване на оценка на учебник за съответствие с държавните образователни изисквания се събира такса 480 лв.
(3) За извършване на оценка на учебно помагало за съответствие с държавните образователни изисквания се събира такса 300 лв.


Раздел III
Такси за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение


Чл. 4.

(1) За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави, се събира такса 10 лв.
(2) За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение се събира такса 25 лв.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание § 6а от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета


НОМЕР НА БАНКОВАТА СМЕТКА НА МОН ЗА ВНАСЯНЕ НА ТАКСИ:
БНБ Централно управление, пл. "Батенберг" No1
I BAN - BG 50BNBG96613000149101;
BIC - BNBGBGSD;

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама