Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

Печат

Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи

 

Държавен вестник брой:95
Година: 2008
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
04 ное 2008

Раздел I
Общи положения

 

Чл. 1. С тарифата се определя размерът на таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди.

Чл. 2. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.

Чл. 3. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Раздел II
Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нуждиЧл. 4.Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3. (изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г. - в сила от 12.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.

Чл. 5.
(1) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г. - в сила от 12.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. (изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) за обектите по чл. 6:
а) (изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) (изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) (изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) (изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите по чл. 8 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;
3. (нова, ДВ, бр. 95 от 2008 г.) за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(3) (Изм., ДВ, бр. 75 от 2006 г. - в сила от 12.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

 

Групи по функционален тип Вид на обекта
по чл.6 по чл.7 по чл.8
1. За земи в землищата на Столичната община, населени места от I, II и III функционален тип, национални курорти и землища на населени места, граничещи с морската брегова ивица 10,00 3,00 0,90
2. За земи в землищата на населени места от IV и V функционален тип 7,00 2,50 0,60
3. За земи в землищата на населени места от VI, VII и VIII функционален тип 4,50 2,00 0,40
 
(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00. (5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00.

Чл. 6. Размерът на таксата се определя по реда на чл.5, като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл.5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. курортни обекти;
6. туристически и спортни обекти;
7. (изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

Чл. 7. (изм., ДВ, бр. 10 от 2004 г., отм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.)

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5, като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл. 5, ал. 3, при промяна на предназначението на земеделската земя за изграждане на:
1. (изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) обекти - публична държавна и публична общинска собственост;
2. здравни обекти;
3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност;
9. (нова, ДВ, бр. 95 от 2008 г.) обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
10. (нова, ДВ, бр. 95 от 2008 г.) хидромелиоративна инфраструктура;
11. (нова, ДВ, бр. 95 от 2008 г.) игрални полета на игрища за голф.

 

Раздел III
Такси по искания за разглеждане на предложения от комисиите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи, за извършване на експертизи и за издаване на документи за промяна на предназначението на земеделските земи

Чл. 9.
(1) (Изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) При внасяне на искане за разглеждане в комисиите по чл. 17, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) се заплаща еднократно такса в размер 50 лв. за обекти с площ до 50 дка и 200 лв. за обекти с площ над 50 дка.
(2) Таксата по ал. 1 се заплаща от собственика на земята или от инвеститора на обекта и включва и издаването на препис-извлечение от решението на комисиите, заверка на скицата и подробен устройствен план на обекта.
(3) Таксата по ал. 1 не се заплаща за разглеждане на предложение за отменяне или изменяне на решение на комисиите по чл. 17, ал. 1 ЗОЗЗ.

Чл. 10. При внасяне на искане за издаване на копие от карта за почвената покривка в М 1:10 000 се заплаща такса, както следва:
1. за плотерно копие на един картен лист - 15 лв.;
2. за плотерно копие на част от картен лист - 7 лв.

Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) При внасяне на искане за издаване на акт за категорията на земята, за заверка на удостоверението за поливност и на скицата на площадката (ситуацията на трасето) се заплаща такса 15 лв.

Чл. 12. (Изм., ДВ, бр. 95 от 2008 г.) При внасяне на искане за издаване на заверено копие или на препис-извлечение от предходно решение или от друг документ, свързан с промяна на предназначението на земеделска земя, се заплаща такса 20 лв.

Чл. 13. Таксите по тарифата се внасят по бюджета на Министерството на земеделието и горите.

Подобни статии: