Тарифа за таксите, които се събират по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори


Държавен вестник брой: 80
Година: 2008
Орган на издаване: Министерски съвет
Дата на обнародване:
12 сеп 2008
Чл. 1.
(1) За издаване на удостоверения за регистрация за производство, преработване или употреба по Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори се заплаща такса в размер 100 лв.
(2) При получаване на удостоверение за регистрация за производство, преработване или употреба от Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия за масово унищожение към министъра на икономиката и енергетиката заявителят представя документ за платена такса по ал. 1.

Чл. 2.
(1) Дължимите такси по тарифата се превеждат по банков път по сметката на Министерството на икономиката и енергетиката.
(2) За дата на плащане на дължимата такса се счита денят, в който преведената сума е постъпила по сметката на Министерството на икономиката и енергетиката.
(3) Направените банкови плащания се удостоверяват със заверен екземпляр от платежното нареждане.

Заключителни разпоредби

Параграф единствен. Тарифата се одобрява на основание чл. 9, ал. 4 от Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните
прекурсори.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама