Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите

Държавен вестник брой: 71
Година: 2008
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
12 авг 2008

Чл. 1. За лицензиране на публичен склад за зърно, за регистриране на зърнохранилище и на търговец на зърно и за извършване на контрол върху дейността им се събират следните такси:
1. за лицензиране на публичен склад за зърно:
а) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за проверка на пълнотата и точността на документите, приложени към подаденото заявление за лицензиране, и наличието на заявените и декларирани обстоятелства - 908 лв.;
б) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за проверка за съответствие с технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно - 0,54 лв. за всеки тон лицензиран капацитет на публичния склад за зърно;
в) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за промяна на вписаните в лицензията обстоятелства и увеличение на лицензирания капацитет - 307 лв.;
г) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за проверка за съответствие с технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно при изменение на лицензията и увеличение на лицензирания складов капацитет - 0,54 лв. на тон;
2. за регистриране на зърнохранилище:
а) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за проверка на пълнотата и точността на документите, приложени към подаденото заявление, и наличието на заявените и декларирани обстоятелства - 602 лв.;
б) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за проверка за съответствие с технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно - 0,52 лв. за всеки тон регистриран капацитет на зърнохранилището;
в) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за промяна на вписаните обстоятелства в удостоверението за регистрация и увеличение на регистрирания складов капацитет - 307 лв.;
г) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за проверка за съответствие с технологичните изисквания по чл. 11, ал. 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно при изменение на вписаните обстоятелства в удостоверението и увеличение на регистрирания складов капацитет - 0,52 лв. на тон;
д) (нова, ДВ, бр. 71 от 2008 г.) за подновяване на регистрацията - 120 лв.
3. за регистриране на търговец на зърно:
а) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) за регистрация - 118 лв.;
б) (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г., доп. - ДВ, бр. 71 от 2008 г.) за подновяване на регистрацията, за промяна в обстоятелствата и издаване на дубликат - 35 лв.;
4. за извършване на периодични проверки за спазване на декларираните изисквания и на наличността и качеството на вложеното зърно:
а) (отм. с Решение № 7538 от 01.08.2005 г. по адм.д. № 444 от 2005 г., ДВ, бр. 65 от 2005 г.)
б) (отм. с Решение № 7538 от 01.08.2005 г. по адм.д. № 444 от 2005 г., ДВ, бр. 65 от 2005 г.)

Чл. 2. За контрол за съответствие на зърното и зърнените продукти и фуражите се събират следните такси:
1. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2008 г.) на зърното - 0,60 лв. на тон;
2. на фуражите - 0,50 лв. на тон;
3. (нова, ДВ, бр. 71 от 2008 г.) на зърнените продукти - 0,30 лв. на тон.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.)
(1) За одобряване на производител и на търговец на фуражи се събират следните такси:
1. на производител на фуражи:
а) за одобряване - 2500 лв.;
б) за изменение на одобрението при осъществяване на дейности, допълващи или заменящи дейностите по първоначалното одобрение - 2500 лв.;
в) за промяна на други обстоятелства по одобрението - 230 лв.;
2. на търговец на фуражи:
а) за одобряване - 430 лв.;
б) за изменение на одобрението при осъществяване на дейности, допълващи или заменящи дейностите по първоначалното одобрение - 430 лв.;
в) за промяна на други обстоятелства по одобрението - 230 лв.
(2) За регистриране на производител и на търговец на фуражи се събират следните такси:
1. на производител на фуражи:
а) за регистрация - 890 лв.;
б) за изменение на регистрацията във връзка с упражняването на дейности, допълващи или заменящи дейностите, за които производителят е бил регистриран първоначално - 890 лв.;
в) за промяна в други регистрирани обстоятелства - 100 лв.;
2. на търговец на фуражи:
а) за регистрация - 170 лв.;
б) за промяна в регистрираните обстоятелства - 30 лв.
(3) За регистриране на производител на фуражни суровини и на производител на фуражни смеси без участието на фуражни добавки и премикси се събират следните такси:
1. на производител на фуражни суровини:
а) за регистрация - 250 лв.;
б) за промяна в регистрираните обстоятелства - 30 лв.;
2. на производител на фуражни смеси без участието на фуражни добавки и премикси:
а) за регистрация - 200 лв.;
б) за промяна в регистрираните обстоятелства - 30 лв.
(4) (В сила от 01.01.2007 г.) За регистриране на лице, извършващо само транспорт на фуражи, се събират следните такси:
1. за регистрация:
а) с автомобилен транспорт - 170 лв.;
б) с друг вид транспорт - 890 лв.;
2. за промяна в регистрираните обстоятелства - 50 лв.
(5) (В сила от 01.01.2007 г.) За регистриране на лице, извършващо дейности, свързани с първичното производство на фуражи, както и други дейности, се събират следните такси:
1. за регистрация - 170 лв.;
2. за промяна в регистрираните обстоятелства - 50 лв.
(6) За преиздаване на удостоверение за одобрение и на удостоверение за регистрация се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 4. За издаване на сертификат за съответствие при внос и износ на зърно и зърнени продукти се събират следните такси:
1. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) при внос на зърно и зърнени продукти - 1,20 лв. на тон;
2. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г., изм., ДВ, бр. 71 от 2008 г.) при износ на зърно и зърнени продукти - 2,00 лв., а от 1 юни 2008 г. - 1,20 лв.
3. (изм., ДВ, бр. 55 от 2004 г., изм., ДВ, бр. 56 от 2005 г. - в сила от 08.07.2005 г. до 01.10.2005 г., изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г., отм., ДВ, бр. 71 от 2008 г.)

Чл. 5. За издаване на протокол от изпитване и на сертификат за качество на зърно и фуражи се събират следните такси:
1.(изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) на протокол от изпитване - 18 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) на сертификат за качество на английски език - 35 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) на сертификат за качество на български език - 14 лв.

Чл. 6. (Изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) За извършване на справки и издаване на документи от регистрите се събира такса 12 лв.

Чл. 7. За издаване на сертификат за съответствие при внос и износ на комбинирани фуражи и фуражни суровини се събират следните такси:
1. при внос - 1,00 лв. на тон;
2. при износ - 1,00 лв. на тон.

Чл. 8. Таксите се събират, както следва:
1. по чл. 1:
а) по т. 1, буква "а" - при подаването на заявлението;
б) по т. 1, буква "б" - при издаването на лицензията;
в) по т. 1, буква "в" - при подаването на заявлението за вписване на промяна в лицензията и увеличение на лицензирания капацитет;
г) по т. 1, буква "г" - при изменението на лицензията и увеличение на лицензирания складов капацитет;
д) по т. 2, буква "а" - при подаването на заявлението;
е) по т. 2, буква "б" - при издаването на удостоверението за регистрация;
ж) по т. 2, буква "в" - при подаването на заявлението за вписване на промяна в удостоверението и увеличение на регистрирания капацитет;
з) по т. 2, буква "г" - при изменението на удостоверението и увеличение на регистрирания складов капацитет;
и) по т. 3 - при подаването на заявлението;
к) по т. 4 - при извършването на планираната проверка;
2. (изм., ДВ, бр. 71 от 2008 г.) по чл. 2 - при издаване на сертификата и удостоверението;
3. (изм., ДВ, бр. 105 от 2006 г.) по чл. 3 - при подаването на съответното заявление;
4. по чл. 4 - при издаването на сертификата;
5. по чл. 5:
а) по т. 1 - при издаването на протокола;
б) по т. 2 и 3 - при издаването на сертификата;
6. по чл. 6 - при извършването на справката или издаването на документа;
7. по чл. 7 - при издаването на сертификата.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. (Изм., ДВ, бр. 110 от 2007 г. - в сила от 21.12.2007 г.) Тарифата се приема на основание чл. 4а, ал. 2 от Закона за съхранение и търговия със зърно и чл. 17, ал. 4 от Закона за фуражите.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама