Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси

Държавен вестник брой: 79
Година: 2008
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване: 09 сеп 2008

Чл. 1. (Отм., ДВ, бр. 112 от 2001 г.).

Чл. 2.
(1) За регистрация на чуждестранни инвестиции се събира такса:
1. (изм. - ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58 от 1997 г.) на чуждестранни юридически лица - 30 лева;
2. (изм. - ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58 от 1997 г.) на чуждестранни физически лица - 20 лева.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106/96 г.; бр. 58/97 г.) За регистрация на настъпили промени в чуждестранна инвестиция се събира такса 4 лв.
(3) Когато регистрацията е на повече от едно юридическо или физическо лице, размерът на таксата се определя сумарно.

Чл. 3.
(1) За проверка и маркиране на златни и сребърни изделия (по сравнителен метод) се събират следните такси:
1. (изм.-ДВ, бр. 106/96 г., бр.58/97 г.) за златни изделия - 0,50 лв. за 1 бр.;
2. (изм.-ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58/97 г.) за сребърни изделия - 0,30 лв. за 1 бр.;
3. (изм.-ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58/97 г.) за златни изделия за зъболекарски цели 0,20 лв. за 1 бр.
(2) За количествено определяне чрез химически анализ на злато и сребро в изделия от благородни метали се събират следните такси:
1. (изм.-ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58/97 г.) за златни изделия - за 1 проба 10 лева;
2. (изм.-ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58/97 г.) за сребърни изделия - за 1 проба 5 лева.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58/97 г.; отм., бр. 2 от 2000 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 106/96 г., бр. 58/97 г., бр. 2 от 2000 г., бр. 111 от 2003 г.)
(1) За вписване в публичния регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро, се събират следните такси:
1. за вписване като обменно бюро - 1000 лв.;
2. за вписване на пункт за обмяна на валута - 200 лв.;
3. за вписване на промени в обстоятелствата - 50 лв.
(2) За вписване в публичния регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни, и изделия със и от тях по занятие, се събират следните такси:
1. за първоначално вписване в регистъра - 200 лв.;
2. за вписване на промени в обстоятелствата - 50 лв.;
3. за вписване на допълнителен обект - 20 лв.

Чл. 6. (Отм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.)

Чл. 7. (Изм., ДВ, бр. 77 от 1994 г.; отм., бр. 106 от 1996 г.).

Чл. 8. (Изм., ДВ, бр. 54 от 2008 г.) За упражняване на финансов контрол при отпечатването на ценни книжа, формуляри и бланки под отчет се събира такса в размер 5 на сто от фактурната стойност.

Чл. 9. (Нов, ДВ, бр. 106/96 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 58/97 г., бр. 112 от 2001 г.) За заверяване на преписи от документи, издадени в системата на Министерството на финансите, се заплаща такса 0,5 лв. за първа страница и по 0,2 лева за всяка следваща страница.
(2) (Изм., ДВ, бр. 58/97 г., бр. 112 от 2001 г.; отм., бр. 13 от 2003 г.).
(3) (Изм., ДВ, бр. 96 от 2002 г.) За проверка и заверка на декларациите по чл 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол - образец № 1, се заплаща такса в размер 70 лв.
(4) (Нова, ДВ, бр. 58/97 г.; предишна ал. 3, бр. 78/97 г.; изм., бр. 112 от 2001 г.) За издаване на други удостоверения от органите в системата на Министерството на финансите се заплаща такса в размер 1,00 лева.

Чл. 10. (Отм., ДВ, бр. 90 от 1999 г.).

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 18/94 г.)
(1) (Изм. - ДВ, бр.106/96 г., бр. 58/97 г.) За издаване на разрешение (лиценз) лицата по чл.21 , ал. 1 от Закона за тютюна и тютюневи изделия заплащат годишна такса в размер 250 лв.
(2) (Изм. - ДВ, бр.106/96 г., бр. 58/97 г.) За издаване на разрешение (лиценз) лицата по чл.24 от Закона за тютюна и тютюневите изделия заплащат годишна такса в размер 500 лв.
(3) Таксите по ал. 1 и 2 се заплащат независимо една от друга.

Чл. 11а. (Нов, ДВ, бр. 16 от 2007 г.)
(1) За искане за регистриране на продажна цена на тютюнево изделие от местно производство и от внос при подаване на уведомлението се заплаща такса 5 лв.
(2) За издаване на удостоверение за регистрирана продажна цена на тютюнево изделие от местно производство и от внос при получаване на удостоверението се заплаща такса 15 лв.
(3) Таксата по ал. 1 се заплаща при подаване на уведомлението, а по ал. 2 - при получаване на удостоверението.

Чл. 12. (Предишен чл. 9 - ДВ, бр. 106 от 1996 г.) По искания за извършване на действия или за издаване на документи, както и за извършването на тези действия или за издаването на документи, непосочени в тарифата, се събира таксата, предвидена за подобни искания, действия или документи.

Чл. 13. (Нов, ДВ, бр. 13 от 2003 г.)
(1) За участие в конкурс за получаване на разрешение за извършване на дейност като безмитен оператор по чл.12в от Закона за акцизите се заплаща еднократна такса в размер 5000 лв.
(2) За издаване на разрешение за опериране на обект за безмитна търговия като безмитен оператор се заплаща еднократна такса в размер 10 000 лв.

Чл. 14. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 15. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г.отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 16. (Нов. ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., доп., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 17. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 18. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 19. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 20. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 21. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 22. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 23. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 24. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 25. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 26. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 27. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 28. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 29. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г.)
(1) (Изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 30. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 31. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 31а. (Нов, ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 32. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 33. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 34. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 35. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 36. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2006 г., в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 37. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 38. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., изм., ДВ, бр. 108 от 2006 г. - в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 7 от 2007 г. - в сила от 01.01.2007 г., изм., ДВ, бр. 100 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г. - в сила от 09.09.2008 г.)

Чл. 39. (Нов, ДВ, бр. 49 от 2007 г.)
(1) За издаване на удостоверение за наличие или липса на дадено обстоятелство в централния регистър на общинския дълг се събира такса в размер 2 лв.
(2) За издаване на справка от централния регистър на общинския дълг се събира такса, както следва:
1. за справка съгласно приложение № 1 - 4 лв.;
2. за справка съгласно приложение № 2 - 8 лв.
(3) За предоставяне на допълнителна справка за размера на погасителните вноски по дати (погасителния план) или за размера на извършените плащания по дати се събира такса в размер 8 лв.
(4) Таксата за издаване на справка се заплаща при подаване на искането, а за удостоверението - при получаването му.

Допълнителна разпоредба
(Нова, ДВ, бр. 77 от 2006 г.)

§ 1. (Нов, ДВ, бр. 77 от 2006 г. - в сила от 19.09.2006 г., отм., ДВ, бр. 79 от 2008 г., - в сила от 09.09.2008 г.)

ПМС № 248
от 24 декември 1993 г.
за допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
(Обн. - ДВ, бр. 1 от 04.01.1994 г.)
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Преходни и заключителни разпоредби

§ 2. Събраните до датата на влизане в сила на това постановление държавни такси се прихващат от дължимите такси и заявителите доплащат разликата до размера на таксите по чл.10 от Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси.

§ 3. По исканията за издаване на разрешение за организиране на хазартни игри, подадени до датата на влизане в сила на това постановление, Комисията по хазартните игри се произнася в шестмесечен срок от датата на подаване на искането.

Постановление № 289
от 4 декември 1996 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
(Обн. - ДВ, бр. 106 от 13.12.1996 г.)
......................................
......................................


Преходни и заключителни разпоредби

§ 12 По предявените до влизането в сила на това постановление искания, за които са подадени редовни документи и е платена държавна такса, допълнителни суми не се събират.

§ 13. Член 2 от Постановление N: 55 на Министерския съвет от 1993 г. за одобряване на Тарифа N: 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси (ДВ, бр. 24 от 1993 г.) се отменя.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 290
от 14 юли 1997 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
(Обн. - ДВ, бр. 58 от 22.07.1997 г.)
......................................
......................................


Преходна разпоредба

§ 10. По предявените до влизането в сила на това постановление искания, за които са подадени редовни документи и е платена държавна такса, допълнителни суми не се събират.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 86
от 3 май 1997 г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 12 за таксите, които се събират в системата на Министерството на финансите по Закона за държавните такси
(Обн. - ДВ, бр. 42 от 05.05.1999 г.)
......................................
......................................

Преходна разпоредба

§ 3. По постъпилите до влизането в сила на постановлението изкания (молби), за които са подадени редовни документи и е платена държавна такса, допълнителни суми не се събират.

Приложение № 1
към чл. 39 , ал. 2, т. 1
(Ново, ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

 

СПРАВКА

за състоянието на дълг от подрегистър "Емити-

рани общински ценни книжа"

на община .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

към .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.

 

Показатели

Размер

Валута

1. Идентификационен номер на
емисията (ISIN код), присвоен
от номериращата агенция
   
2. Емисия по номинал    
3. Продадени ценни книжа по    
номинал (с натрупване)    
4. Обратно изкупени ценни
книжа по номинал
(с натрупване)
   
5. Извършени плащания по
погасителните вноски
(с натрупване)
   
6. Остатъчен дълг    

 

СПРАВКА

за състоянието на дълг от подрегистър "Заеми, предоставени на общината"

на община .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

към .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.

 

Показатели

Размер

Валута

1. Поет дълг по Решение на
Общинския съвет № .. .. .. ..
   
2. Усвоен дълг    
3. Извършени плащания (по главницата)    
4. Остатъчен размер на главницата    

 

СПРАВКА

за състоянието на дълг от подрегистър "Издадени общински гаранции"

на община .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

към .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.

 

Показатели

Размер

Валута

1. Издадена общинска гаранция по Решение на
Общинския съвет №.. .. (по номинал)
   
2. Извършени усвоявания по гарантирания кредит    
3. Остатъчен размер на гарантирания кредит    
4. Статус на гаранцията Активирана/
неактивирана
 

Приложение № 2
към чл. 39 , ал. 2, т. 2
(Ново, ДВ, бр. 49 от 2007 г.)

 

СПРАВКА

за състоянието на дълг от подрегистър "Емитирани

общински ценни книжа"

на община .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

към .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.

 

Показатели

Данни

Валута

1. Идентификационен номер на
емисията (ISIN код), присвоен
от номериращата агенция
   
2. Емисия по номинал    
3. Предназначение    
4. Дата на емисията    
5. Дата на падежа на емисията    
6. Начин на пласиране    
7. Период за плащане на главницата    
8. Период за плащане на лихвата    
9. Общ размер на планираните
плащания по погасителните
вноски*
   
10. Продадени ценни книжа по
номинал
   
11. Обратно изкупени ценни
книжа по номинал
   
12. Извършени плащания по
погасителните вноски**
   
13. Извършени плащания по
лихви за забава по обслужването
на дълга**
   
14. Извършени плащания по
други разходи по обслужването
(лихви, такси, комисиони и др.)**
   
15. Остатъчен дълг    

* Размерът на погасителните вноски по дати (погасителният план) се предоставя в отделна справка.
** Размерът на извършените плащания по дати се предоставя в отделна справка.

 

СПРАВКА

за състоянието на дълг от подрегистър "Заеми, предоставени на общината"

на община .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

към .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.

 

Показатели

Данни

Валута

1

2

3

1. Поет дълг по Решение на Общинския съвет № .. .. .. ..    
2. Предназначение    
3. Вид на кредита    
4. Вид на кредитора по гарантирания кредит    
5. Краен срок на погасяване    
6. Усвоен дълг    
7. Общ размер на планираните плащания по
главницата*
   
8. Извършени плащания по главницата**    
9. Извършени плащания по лихви за
забава по обслужването на дълга**
   
10. Извършени плащания по
други разходи по обслужването
(лихви, такси, комисиони и др.)**
   
11. Остатъчен размер на главницата    
12. Обезпечения    

* Размерът на погасителните вноски по дати (погасителният план) се предоставя в отделна справка.
** Размерът на извършените плащания по дати се предоставя в отделна справка.

 

СПРАВКА

за състоянието на дълг от подрегистър"Издадени общински гаранции"

на община .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

към .. .. .. .. .. .. .. .. .. г.

 

Показатели

Данни

Валута

1. Издадена общинска гаранция по Решение
на Общинския съвет № .. ..
   
2. Бенефициент по гарантирания кредит    
3. Вид на кредитора по гарантирания кредит    
4. Краен срок на общинската гаранция по договор    
5. Извършени усвоявания по гарантирания кредит    
6. Извършени плащания по гарантирания кредит    
7. Остатъчен размер на гарантирания кредит    
8. Извършени плащания по главницата*    
9. Статус на гаранцията Активирана/
неактивирана
 

* Размерът на извършените плащания по дати се предоставя в отделна справка.

 

Най - четено:

Реклама