Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за признаване на професионални квалификации и по Закона за Държавните такси

Държавен вестник брой: 48
Година: 2008
Орган на издаване: Министерски съвет
Дата на обнародване:
23 май 2008

Раздел I
ТАКСИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
(Отм., ДВ, бр. 83 от 21.09.1999 г.)

Раздел II
Такси, събирани по Закона за признаване на професионални квалификации
(Нов, ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
Чл. 1. (Нов, ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
(1) За издаване на удостоверение за признаване на професионална квалификация по регулирана медицинска професия с цел упражняването й на територията на Република България се събира такса 260 лв.
(2) За издаване на удостоверение за признаване на придобита специалност в системата на здравеопазването с цел упражняването й на територията на Република България се събира такса 260 лв.
 
Чл. 2. (Нов, ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
(1) За издаване на удостоверения, свързани с придобита или призната професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната специалност в системата на здравеопазването на територията на Република България с цел упражняването им на територията на друга държава членка по смисъла на § 1, т. 12 от Закона за признаване на професионални квалификации, се събират следните такси:
1. за удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия:
а) стандартна услуга - 60 лв.;
б) бърза услуга - 120 лв.;
2. за удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването:
а) стандартна услуга - 60 лв.;
б) бърза услуга - 120 лв.;
3. за удостоверение, свързано с придобита или призната на територията на Република България професионална квалификация по регулирана медицинска професия и с придобита или призната на територията на Република България специалност в системата на здравеопазването от едно и също лице:
а) стандартна услуга - 90 лв.;
б) бърза услуга - 180 лв.
(2) Срокът за изпълнение на услугата е 30-дневен за стандартна услуга и 5 работни дни за бърза услуга.
(3) За повторно издаване на удостоверение по ал. 1 в тримесечен срок от издаването на първоначалното удостоверение се събират такси в половин размер.
 
Чл. 3. (Нов, ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
(1) За издаване на заверен препис на удостоверение по чл. 1 и 2 се събира такса 10 лв.
(2) За издаване на допълнителен екземпляр на удостоверение по чл. 2 се събира такса 10 лв.
 
Чл. 4. (Нов, ДВ, бр. 48 от 2008 г.) Средствата от таксите по чл. 1, 2 и 3 се внасят като приход по бюджета на Министерството на здравеопазването.

Раздел III
Такси, събирани по Закона за държавните такси
(Предишен Раздел II, ДВ, бр. 8 от 1995 г., загл. изм. - ДВ, бр. 48 от 2008 г.)
Чл. 22. (Отм., ДВ, бр. 83 от 1999 г.).

Чл. 23. (Отм., ДВ, бр. 83 от 1999 г.).

Чл. 24. (Отм., ДВ, бр. 83 от 1999 г.).

Чл. 25. (Изм. - ДВ, бр. 27 от 1991 г., бр. 90 от 1992 г.; отм., бр. 12 от 1996 г.).

Чл. 26. (Отм., ДВ, бр. 94 от 1999 г.).

Чл. 27. (Нов - ДВ, бр. 44 от 1994 г.; отм., бр. 75 от 1995 г.).

Чл. 27. (Нов, ДВ, бр. 83 от 1999 г.)
(1) За заверка на документи и дубликати, издадени от здравни заведения и от медицински учебни заведения, които ще се ползват в чужбина, се заплащат следните такси:

1. на академична справка 2,50 лв.;
2. на диплома 2,50 лв.;
3. на приложение към диплома 2,00 лв.;
4. на имунизационен паспорт 2,00 лв.;
5. на медицинско свидетелство 3,00 лв.;
6. на медицинска епикриза 2,50 лв.;
7. на медицинско направление 2,50 лв.;
8. на медицински протокол 3,00 лв.;
9. на протокол за лечение в чужбина 3,00 лв.;
10. на разрешение за пренасяне на труп 3,00 лв.;
11. на сертификат за специалност 5,00 лв.;
12. на сертификат за производство на:
а) лекарствени средства 3,00 лв.;
б) козметика 3,00 лв.;
в) хранителни изделия 3,00 лв.;
г) алкохолни продукти 3,00 лв.;
д) други 3,00 лв.;
13. на служебна бележка 2,50 лв.;
14. на уверение 2,50 лв.;
15. на удостоверение 2,50 лв.;
16. на учебни програми на висшите
медицински училища и колежите
3,00 лв.

 

(2) Таксите по ал. 1 се внасят по сметката на Министерството на здравеопазването.

Чл. 28. (Нов - ДВ, бр. 44 от 1994 г.; отм., бр. 75 от 1995 г.).

Чл. 29. (Нов, ДВ, бр. 94 от 1999 г.)
(1) Такси, събирани от управление "Специализиран здравноосигурителен надзор", за справки по регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване:
1. писмени справки по регистъра за едно дружество за доброволно здравно осигуряване - 3 лв.;
2. за издаване на документ за вписаните в регистъра обстоятелства за едно дружество за доброволно здравно осигуряване - 5 лв.
(2) Приходите от таксите по ал. 1 се администрират от Министерството на здравеопазването.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Тази тарифа отменя Тарифа № 10 към Закона за държавните такси, утвърдена с Постановление № 60 на Министерския съвет от 9.II.1953 г. (Изв., бр. 17 от 1953 г.).
Региони:

    * Национална програма за статистическите изследвания през 2008 г.
    * Инструкция № 1 от 19 юни 2006 г. за осигуряване на текущ обмен на информация между Националната агенция за приходите към министъра на финансите и Агенцията за социално подпомагане към министъра на труда и социалната политика
    * Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
    * Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителна агенция "Национален филмов център" по Закона за филмовата индустрия
    * Регулаторна политика за управление на радиочестотния спектър за граждански нужди
    * Инструкция № Iз-507 от 26.03.2008 г. за осъществяване на прием на граждани и подкрепа на жертви на престъпления в структурните звена на Национална служба “Полиция”
    * Тарифа за таксите, които събират Българската национална телевизия, Българското национално радио, Народната библиотека “Св. св. Кирил и Методий" и Българската национална филмотека за предоставяне на копия върху съответния хартиен, електронен...
    * Инструкция № Iз-1721 от 12.11.2007 г. за дейността на структурните звена на Националната служба “Пожарна безопасност и защита на населението” при регистриране на възникналите пожари, аварии, бедствия и катастрофи
    * Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси
    * Инструкция № Iз-1261 от 22.08.2006 г. за организиране и осъществяване на дихателната защита в структурните звена на Национална служба “Пожарна безопасност и защита на населението” - МВР

 

Най - четено:

Реклама