Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите

Държавен вестник брой: 50
Година: 2008
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
30 май 2008

Раздел I
Такси за издаване на разрешително за стопански риболов

Чл. 1. За издаване на безсрочно разрешително за стопански риболов се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 2. За придобиване на право за извършване на стопански риболов с кораб във водите на Черно море и в крайморските езера и блата се събира годишна такса, както следва:

1. с риболовен кораб до 10 бруто тона:
а) с мрежени уреди, волти и чепарета 100 лв.;
б) с парагади 300 лв.;
в) с риболовни уреди по букви "а" и "б" и с други разрешени риболовни уреди 400 лв.;
2. с риболовен кораб от 10 до 25 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди 700 лв.;
3. с риболовен кораб от 25 до 40 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди 1300 лв.;
4. с риболовен кораб над 40 бруто тона - с мрежени и други разрешени риболовни уреди 1800 лв.;
5. в специализиран обект по чл.3, ал. 1, т. 3 от закона:
а) за далян от първа категория 200 лв.;
б) за далян от втора категория 150 лв.;
в) за воля с дължина на гриба над 450 м 100 лв.;
г) за воля с дължина на гриба до 450 м 75 лв.;
д) за воля с дължина на гриба до 100 м 50 лв.;
6. в крайморски езера и блата:
а) с един езерен стационарен риболовен уред или с един езерен гриб 100 лв.;
б) с други разрешени риболовни уреди, извън тези по буква "а" 100 лв.

Чл. 3. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2008 г. - в сила от 30.05.2008 г.) За усвояване на ресурс от определен вид риба във водите на Черно море в рамките на определена квота се събира такса, както следва:

 

1. за есетрови риби 1,00 лв.;
2. за калкан, лефер, лаврак 0,20 лв.;
3. за карагьоз, акула, морски кефал, паламуд 0,30 лв.;
4. за сафрид, копърка, хамсия 0,05 лв.

Чл. 4. За ползване на неусвоен ресурс от определена квота за определен вид риба във водите на Черно море от чуждестранен риболовен кораб за всеки килограм от нея се събира такса, както следва:

 

1. за есетрови риби, калкан, лефер 8,00 лв.;
2. за карагьоз, лаврак, акула, зарган, паламуд 3,00 лв.;
3. за сафрид, хамсия 0,50 лв.;
4. за копърка 0,20 лв.

Чл. 5. За придобиване на право за извършване на стопански риболов във водите на р. Дунав се събира годишна такса, както следва:

 

1. с риболовен кораб:
а) с мрежени риболовни уреди 120 лв.;
б) с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми 120 лв.;
в) с мрежени риболовни уреди и с капани (винтери) за улов на риба и други водни организми 180 лв.;
2. в специализиран обект по чл.3, ал. 1, т. 3 от закона - тоня, с гриб 100 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 30 от 2007 г., в сила от 10.04.2007 г.) на есетрови риби с всякакви разрешени риболовни уреди 500 лв.

Чл. 6. За придобиване на право за извършване на стопански риболов в рибностопански обекти по чл.3, ал. 1, т. 2 от закона - държавна собственост, или в зони от тях се събира такса в размер 0,60 лв./дка.

Чл. 7. За придобиване на право за извършване на стопански улов на други водни организми от всяко лице се събира такса, както следва:

 

1. за стопански улов на рапани 100 лв.;
2. за стопански улов на миди и скариди 300 лв.;
3. за стопански улов на жаби 300 лв.;
4. за стопански улов на езерен рак 500 лв.;
5. за стопански улов на други видове освен изброените в т. 1 - 4 100 лв.

Чл. 8. За издаване дубликат на разрешително за стопански риболов се събира такса в размер 5 лв.

Чл. 9. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2008 г. - в сила от 30.05.2008 г.) За издаване дубликат на документ, удостоверяващ право за извършване на стопански риболов, се събира такса в размер 5 лв.

Раздел II
Такси за издаване и презаверка на билети за любителски риболов

Чл. 10. За издаване и презаверка на билет за любителски риболов на физическо лице се събира такса, както следва:

 

1. на седмичен 4 лв.;
2. на месечен 8 лв.;
3. на шестмесечен 15 лв.;
4. на годишен 25 лв.

Чл. 11. (Изм., ДВ, бр. 50 от 2008 г. - в сила от 30.05.2008 г.) За издаване дубликат на билет за любителски риболов се събира такса в размер 2 лв.

Раздел III
Такси за регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми

Чл. 12. За издаване на документ за регистрация на лице, развъждащо и отглеждащо риба и други водни организми, се събира такса в размер 20 лв.

Раздел IV
Такси за услугите, извършвани от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури

Чл. 13. За участие в обучение и полагане на изпит за придобиване на правоспособност за извършване на стопански риболов се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 14. За издаване на свидетелство за категоризация на риба и други водни организми се събира такса в размер 80 лв.

Чл. 15. За вписване в регистъра на центровете за първа продажба на продукти от риболов се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 16. За вписване в регистъра на лицата купувачи при първа продажба на продукти от риболов се събира такса в размер 20 лв.

Чл. 17. За маркиране на немрежен риболовен уред се събира такса в размер 2 лв.

Чл. 18. За маркиране на мрежен риболовен уред за всеки сектор от него с дължина до 100 м се събира такса в размер 2 лв.

Чл. 19.
(1) (Предишен текст на чл. 19, ДВ, бр. 30 о т 2007 г. - в сила от 10.04.2007 г.) За предоставяне на риболовен дневник се събира такса в размер 10 лв.
(2) (Нова, ДВ, бр. 30 от 2007 г. - в сила от 10.04.2007 г.) За достъп до електронна услуга за попълване на електронен риболовен дневник за период от една година се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 19а. (Нов, ДВ, бр. 30 от 2007 г. - в сила от 10.04.2007 г.)
(1) За предоставяне на дневник на продажбите по чл. 27, т. 3 от закона се събира такса в размер 10 лв.
(2) За достъп до електронна услуга за попълване дневник на продажбите по чл. 27, т. 3 от закона за период една година се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 19б. (Нов, ДВ, бр. 30 от 2007 г. - в сила от 10.04.2007 г.)
(1) За предоставяне на дневник за първа продажба на продукти от риболов се събира такса в размер 10 лв.
(2) За достъп до електронна услуга за попълване на дневник за първа продажба на продукти от риболов за период една година се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 19в. (Нов, ДВ, бр. 30 от 2007 г. - в сила от 10.04.2007 г.)
(1) За предоставяне на дневник с декларации за приемане се събира такса в размер 10 лв.
(2) За достъп до електронна услуга за попълване на дневник с декларации за приемане за период една година се събира такса в размер 10 лв.

Чл. 20. За извършване на справка и за издаване на удостоверение се събира такса в размер 2 лв.
Чл. 20а. (Нов, ДВ, бр. 30 от 2007 г. - в сила от 10.04.2007 г.)
(1) За предоставяне на справка или ограничен достъп до системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби се събира такса в размер 2 лв.
(2) Услугата по ал. 1 е достъпна само за корабособственици, чиито плавателни съдове са снабдени с устройства за сателитно проследяване.

Чл. 20б. (Нов, ДВ, бр. 30 от 2007 г. - в сила от 10.04.2007 г.)
(1) За предоставяне на електронна справка или достъп до регистрираните в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) уловени и разтоварени количества риба и други водни организми с търговска цел се събира такса в размер 4 лв. за една сесия.
(2) Сесия по смисъла на ал. 1 е периодът от идентификация на потребителя до приключване режима на диалог.
(3) Електронните услуги, осигурявани от ИАРА, се предоставят посредством достъп до интернет страницата на агенцията.

Раздел V
Ред за заплащане на таксите

Чл. 21.
(1) Таксите се заплащат при предявяване на искането за извършване на действието или за издаване на документа.
(2) Таксите се внасят по банков път по сметка на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури към министъра на земеделието и горите, в брой или по друг нормативно установен начин.

Заключителна разпоредба

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл.17а, ал. 4 от Закона за рибарството и аквакултурите и чл.4, буква "о" от Закона за държавните такси.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 ОТ 2 АПРИЛ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ТАРИФАТА ЗА ТАКСИТЕ, СЪБИРАНИ ПО ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 133 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2006 Г.

Заключителни разпоредби
(Обн., ДВ, бр. 30 от 2007 г. - в сила от 01.04.2007 г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама