Тарифа за таксите, събирани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата

Държавен вестник брой: 84
Година: 2008
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
26 сеп 2008

ЧЛЕН ЕДИНСТВЕН.

За извършваните действия и за издаваните документи Държавна та комисия по стоковите борси и тържищата събира следните такси:
1. (изм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на лицензия за извършване на дейност като стокова борса - 5000 лв.
2. (нова, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на лицензия за извършване на дейност като клирингова къща - 5000 лв.
3. (предишна т. 2, изм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на стоково тържище - 3000 лв.
4. (нова, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на удостоверение за регистрация на пазар на производителите - 3000 лв.
5. (отм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.)
6. (отм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.)
7. (предишна т. 3, изм., ДВ, бр. 35 от 2007 г., отм. относно изменението с бр. 35 от 2007 г. с Решение № 4004/2008 на ВАС - ДВ, бр. 84 от 2008 г.) За издаване на разрешение за извършване на брокерска дейност - 100 лв.
8. (предишна т. 4, изм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За прекратяване извършването на дейност като стокова борса или клирингова къща - 250 лв.
9. (предишна т. 7, изм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За вписване на промяна на заявени обстоятелства и вписване на нововъзникнали обстоятелства:
а) стокова борса и клирингова къща - 20 лв.;
б) член на стокова борса и на клирингова къща - 20 лв.;
в) стоково тържище и пазар на производителите - 20 лв.;
г) брокер на стокова борса - 20 лв.
10. (предишна т. 8, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За съобщения за непълноти в представените заявления и документи и за допълнителна информация - 20 лв.
11. (нова, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За изготвяне на справка от седмичния бюлетин на хартиен или електронен носител за една стока:
а) за 1 месец - 20 лв.;
б) за 3 месеца - 30 лв.;
в) за 6 месеца - 50 лв.;
г) за 12 месеца - 60 лв.
12. (нова, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За изготвяне на таблична справка по заявка:
а) месечна справка за една стокова група от Информационния фиш - 20 лв.;
б) месечна справка за всички стоки от Информационния фиш - 30 лв.;
в) справка по региони - 40 лв.
13. (нова, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Абонаментна такса за достъп до архива на Седмичния бюлетин и анализи от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:
а) за 1 месец - 20 лв.;
б) за 3 месеца - 30 лв.;
в) за 6 месеца - 50 лв.;
г) за 12 месеца - 60 лв.
14. (нова, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Абонаментна такса за достъп до целия масив от ценова информация от интернет страницата на ДКСБТ в зависимост от заявените срокове:
а) за 1 месец - 50 лв.;
б) за 3 месеца - 100 лв.;
в) за 6 месеца - 125 лв.;
г) за 12 месеца - 150 лв.
15. (предишна т. 9, изм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За предоставяне на препис от регистрите на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата за всяка страница - 5 лв.
16. (предишна т. 10, изм., ДВ, бр. 35 от 2007 г.) За издаване на дубликат от удостоверение или удостоверение с актуални данни по регистрацията - 50 лв.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. (Нов, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Таксите по т. 11 - 14 се заплащат от всички лица с изключение на органите на държавната и местната власт.

§ 2. (Нов, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Лицата, които при влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за стоковите борси и тържищата (ДВ, бр. 85 от 2006 г.) имат издадено разрешение за извършване на дейност като стокова борса, стоково тържище или брокер, не дължат такса при преуреждане на дейността си в едногодишен срок.

§ 3. (Предишен параграф единствен, ДВ, бр. 35 от 2007 г.) Тарифата се приема на основание чл. 10, ал. 3 от Закона за стоковите борси и тържищата.

 

Най - четено:

Реклама