Тарифа за таксите, които се събират по Закона за хазарта

Държавен вестник брой: 101
Година: 2007
Орган на издаване: МС
Дата на обнародване:
04 дек 2007

Раздел I
Такси за разглеждане на искания


Чл. 1.

(1) За разглеждане на искане за даване на разрешение за организиране на хазартни игри се събират следните такси:
1. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) на игри в игрално казино - 35 000 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) на лотарийни игри - 20 000 лв. за всяка игра;
3. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) на тото и лото игри - 20 000 лв. за всяка игра;
4. на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено" - 20 000 лв.;
5. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) на игри със залагания върху резултати от спортни състезания - 20 000 лв. за всяка игра;
6. на игри със залагания върху случайни събития - 15 000 лв. за всяка игра;
7. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) на игри с игрални автомати - 7500 лв.;
8. на томболи - 2000 лв.
(2) За разглеждане на искане за даване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност и за сервизна дейност се събират следните такси:
1. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 10 000 лв.;
2. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 10 000 лв.;
3. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) за сервизна дейност (ремонт и поддръжка) - 10 000 лв.
(3) Таксите по ал. 1 и 2 се събират за разглеждането на всяко отделно искане.

Раздел II
Такси за издаване на разрешение


Чл. 2.

(1) За издаване на разрешение за организиране на хазартни игри се събират следните такси:
1.(изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) на игри в игрално казино - 35 000 лв. за всяко казино;
2. на лотарийни игри - 20 000 лв. за всяка игра;
3. на тото и лото игри - 20 000 лв. за всяка игра;
4. на числови лотарийни игри "Бинго" и "Кено" - 20 000 лв. за всяка зала;
5. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) на игри със залагания върху резултати от спортни състезания - 20 000 лв. за всяка игра;
6. на игри със залагания върху случайни събития - 20 000 лв. за всяка игра;
7. на игри с игрални автомати:
а) за игрална зала с 10 игрални автомата - 5000 лв., и по 100 лв. за всеки допълнителен игрален автомат в залата;
б) за игрална зала с 20 игрални автомата - 10 000 лв., и по 100 лв. за всеки допълнителен игрален автомат в залата;
8. (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) за организиране на томболи - 5000 лв.
(2) За издаване на разрешение за производство и разпространение, за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартни игри и за сервизна дейност се събират следните такси:
1. за производство и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 5000 лв.;
2. за внос и разпространение на игрални съоръжения за хазартна дейност - 10 000 лв.;
3. за сервизна дейност (ремонт и поддръжка) - 5000 лв.
(3) Таксите по ал. 1 и 2 се събират за издаването на всяко отделно разрешение.

Раздел III
Такси за разрешаване на промени в издадени разрешения


Чл. 3.

За разглеждане на искане за промяна в издадено разрешение се събират следните такси:
1. за подмяна на игрални съоръжения:
а) за всеки игрален автомат - 100 лв.;
б) за всяка игрална маса в казино - 2000 лв.;
в) за всяко игрално съоръжение извън тези по букви "а" и "б" - 2000 лв.;
2. за увеличаване броя на игралните съоръжения:
а) (изм., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) за всеки игрален автомат - 100 лв.;
б) за всяка игрална маса в казино - 2000 лв.;
в) за всяко игрално съоръжение извън тези по букви "а" и "б" - 2000 лв.;
3. за намаляване броя на игралните съоръжения - 50 на сто от таксите по т. 1;
4. за промени по съдебната регистрация - 100 лв.

Чл. 4.

За издаване на разрешение с вписаните промени се събира такса 200 лв.

Раздел IV
Такси за други дейности


Чл. 5.

(Предишен текст на чл. 5, ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) За утвърждаване на задължителни образци за билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри се събира такса 200 лв. за всеки образец.
(2) (Нова, ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) За утвърждаване на промени в представените от организаторите на хазартни игри правила по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за хазарта се събира такса 200 лв. за отделните правила.

Чл. 6.

За издаване на дубликат на издадено разрешение се събира такса 100 лв.

Чл. 7.
(Доп., ДВ, бр. 101 от 2007 г. - в сила от 01.01.2008 г.) За издаване на удостоверения, препис-извлечения от регистрите, протоколите и решенията на Държавната комисия по хазарта, копия от други документи, както и за закупуване на искания и приложения към тях за издаване на разрешения по закона, се събира такса 10 лв.

Раздел V
Заплащане на таксите


Чл. 8.

Таксите по чл. 1, 3 и 5 се заплащат при подаване на съответното искане, по чл. 2 и 4 - при получаване на разрешението, а по чл. 6 и 7 - при получаване на документите.

Чл. 9.

Таксите по чл. 1 - 6 се заплащат по банков път чрез платежно нареждане, а по чл. 7 - в брой в касата на Държавната комисия по хазарта.

Подобни статии:
 

Най - четено:

Реклама