Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Държавен вестник брой: 106
Година: 0
Орган на издаване: Министерски съвет
Дата на обнародване:
14 дек 2007

Раздел I
Такси, събирани от Изпълнителната агенция по лекарствата


Чл. 1.
(1) За оценка на документация за разрешаване за употреба на лекарствен продукт се събират следните такси:
1. за разрешаване за употреба на лекарствен продукт по чл. 27, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), лекарствен продукт по чл. 30, ал. 1 ЗЛПХМ, лекарствен продукт по чл. 30, ал. 2 ЗЛПХМ и лекарствен продукт по чл. 31 ЗЛПХМ:
а) по национална процедура - 15 000 лв.;
б) по процедура по взаимно признаване, когато Република България е референтна страна - 16 000 лв.;
в) по процедура по взаимно признаване, когато Република България е засегната страна - 8000 лв.;
г) по децентрализирана процедура, когато Република България е референтна страна - 20 000 лв.;
д) по децентрализирана процедура, когато Република България е засегната страна - 10 000 лв.;
2. за разрешаване за употреба на генеричен лекарствен продукт по чл. 28 ЗЛПХМ и на лекарствен продукт по чл. 32 ЗЛПХМ:
а) по национална процедура - 7500 лв.;
б) по процедура по взаимно признаване, когато Република България е референтна страна - 12 000 лв.;
в) по процедура по взаимно признаване, когато Република България е засегната страна - 6000 лв.;
г) по децентрализирана процедура, когато Република България е референтна страна - 14 000 лв.;
д) по децентрализирана процедура, когато Република България е засегната страна - 7000 лв.;
3. за разрешаване за употреба на лекарствен продукт по чл. 29, ал. 1 ЗЛПХМ и лекарствен продукт по чл. 29, ал. 2 ЗЛПХМ:
а) по национална процедура - 15 000 лв.;
б) по процедура по взаимно признаване, когато Република България е референтна страна - 16 000 лв.;
в) по процедура по взаимно признаване, когато Република България е засегната страна - 8000 лв.;
г) по децентрализирана процедура, когато Република България е референтна страна - 20 000 лв.;
д) по децентрализирана процедура, когато Република България е засегната страна - 10 000 лв.
(2) Определената по ал. 1 такса се събира за една лекарствена форма и за едно количество на активното вещество.
(3) За всяка различна лекарствена форма, за която заявлението е подадено едновременно с първоначалното заявление за разрешаване за употреба, се събира такса в размер 75 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.
(4) За всяко различно количество на активното вещество, за което заявлението е подадено едновременно с първоначалното заявление за разрешаване за употреба, се събира такса в размер 25 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.
(5) За лекарствени продукти-алергени такса по ал. 1 се събира за първия алерген от групата алергени, включени в заявлението съгласно наредбата по чл. 42 ЗЛПХМ, а за всеки следващ алерген от групата - такса в размер 10 на сто от определената по ал. 1 такса.

Чл. 2. За оценка на документация за разрешаване за употреба на хомеопатичен лекарствен продукт по чл. 36, ал. 1 ЗЛПХМ се събират следните такси:
1. по национална процедура:
а) от един източник - 2000 лв.;
б) до 5 източника - 3500 лв.;
в) над 5 източника - 5000 лв.;
2. по процедура по взаимно признаване, когато Република България е референтна страна:
а) от един източник - 4000 лв.;
б) до 5 източника - 7000 лв.;
в) над 5 източника - 10 000 лв.;
3. по процедура по взаимно признаване, когато Република България е засегната страна:
а) от един източник - 2000 лв.;
б) до 5 източника - 3500 лв.;
в) над 5 източника - 5000 лв.;
4. по децентрализирана процедура, когато Република България е референтна страна:
а) от един източник - 5000 лв.;
б) до 5 източника - 8000 лв.;
в) над 5 източника - 11 000 лв.;
5. по децентрализирана процедура, когато Република България е засегната страна:
а) от един източник - 2500 лв.;
б) до 5 източника - 4000 лв.;
в) над 5 източника - 5500 лв.

Чл. 3. За оценка на документация за регистрация на лекарствен продукт се събират следните такси:
1. за регистрация на хомеопатичен лекарствен продукт по чл. 35 ЗЛПХМ:
а) за група хомеопатични лекарствени продукти според произхода на изходните материали (до 250 позиции в група от растителен, химичен, биологичен, минералeн и др.) - 6000 лв.;
б) за група хомеопатични лекарствени продукти според произхода на изходните материали (от 251 до 500 позиции в група от растителен, химичен, биологичен, минералeн и др.) - 8000 лв.;
в) за група хомеопатични лекарствени продукти според произхода на изходните материали (над 500 позиции в група от растителен, химичен, биологичен, минералeн и др.) - 10 000 лв.,
2. за регистрация на традиционен растителен лекарствен продукт по чл. 37 ЗЛПХМ:
а) съдържащ до 3 растителни вещества или препарати - 3500 лв.;
б) съдържащ над 3 растителни вещества или препарати - 7000 лв.;
в) лекарствен продукт по буква "а", съдържащ витамини и/или минерали - 5000 лв.;
г) лекарствен продукт по буква "б", съдържащ витамини и/или минерали - 8500 лв.

Чл. 4.
(1) За оценка на документация за разширяване обхвата на издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт се събират следните такси за всяка отделна промяна по чл. 66, ал. 1 ЗЛПХМ при:
1. разрешение за употреба по национална процедура - 7000 лв.;
2. разрешение за употреба по процедура по взаимно признаване - 8000 лв.;
3. разрешение за употреба по децентрализирана процедура - 9000 лв.
(2) Определената по ал. 1 такса се събира за една лекарствена форма и за едно количество на активното вещество.
(3) За всяка различна лекарствена форма, за която заявлението е подадено едновременно с първоначалното заявление за разрешаване за употреба, се събира такса в размер 75 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.
(4) За всяко различно количество на активното вещество, за което заявлението е подадено едновременно с първоначалното заявление за разрешаване за употреба, се събира такса в размер 25 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.

Чл. 5. За оценка на документация за промени в издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт се събират следните такси:
1. за промяна тип IА:
а) по национална процедура - 500 лв.;
б) по процедура по взаимно признаване:
аа) когато Република България е референтна страна - 1500 лв.;
бб) когато Република България е засегната страна - 1000 лв.;
в) по децентрализирана процедура:
аа) когато Република България е референтна страна - 1500 лв.;
бб) когато Република България е засегната страна - 1000 лв.;
2. за промяна тип IБ:
а) по национална процедура - 1000 лв.;
б) по процедура по взаимно признаване:
аа) когато Република България е референтна страна - 1500 лв.;
бб) когато Република България е засегната страна - 1000 лв.;
в) по децентрализирана процедура:
аа) когато Република България е референтна страна - 1500 лв.;
бб) когато Република България е засегната страна - 1000 лв.;
3. за промяна тип II:
а) по национална процедура - 1500 лв.;
б) по процедура по взаимно признаване:
аа) когато Република България е референтна страна - 2000 лв.;
бб) когато Република България е засегната страна - 1500 лв.;
в) по децентрализирана процедура:
аа) когато Република България е референтна страна - 2500 лв.;
бб) когато Република България е засегната страна - 1500 лв.

Чл. 6. За прехвърляне на права върху издадено разрешение за употреба на лекарствен продукт се събира такса в размер 2000 лв.

Чл. 7. За одобряване на изменение във външния вид и/или в текста на опаковката и/или в текста на листовката се събира такса в размер 100 лв.

Чл. 8.
(1) За оценка на документация за подновяване на разрешение за употреба на лекарствен продукт се събира такса в размер 50 на сто от определената по реда на чл. 1 такса.
(2) За оценка на документация за подновяване на удостоверение за регистрация на лекарствен продукт се събира такса в размер 50 на сто от определената по реда на чл. 3 такса.

Чл. 9.
(1) За оценка на документация за издаване на разрешение за паралелен внос на лекарствен продукт се събира такса в размер 2000 лв. за една лекарствена форма, за едно количество на активното вещество на лекарствения продукт и внос от една държава.
(2) За всяка различна лекарствена форма, количество на активното вещество и/или различна държава, независимо дали заявлението е подадено едновременно или не с първоначалното заявление за разрешаване на паралелен внос, се събира такса в размер 50 на сто от таксата, определена по реда на ал. 1.

Чл. 10. За оценка на документация за заличаване на разрешение за употреба, съответно на удостоверение за регистрация на лекарствен продукт, се събира такса в размер 50 лв.

Чл. 11. За оценка на документация за разрешаване на реклама на лекарствен продукт се събират следните такси:
1. за разрешаване на реклама на един лекарствен продукт независимо от лекарствената форма и количеството на активното вещество - 1000 лв.;
2. за разрешаване на промяна в одобрена реклама на лекарствен продукт - 500 лв.;
3. за разрешаване на напомняща реклама на лекарствен продукт - 500 лв.;
4. за разрешаване на реклама, съдържаща повече от един лекарствен продукт - за всеки лекарствен продукт, включен в рекламния материал - 500 лв.

Чл. 12.
(1) За годишно поддържане на разрешение за употреба на лекарствен продукт се събира такса в размер 250 лв.
(2) За годишно поддържане на удостоверение за регистрация на лекарствен продукт се събира такса в размер 100 лв.
(3) За годишно поддържане на разрешение за паралелен внос на лекарствен продукт се събира такса в размер 250 лв.
(4) Таксата по ал. 1, съответно по ал. 2 или ал. 3, се дължи за първата и за всяка следваща година от датата на издаване на разрешението за употреба, съответно на удостоверението за регистрация на лекарствения продукт.
(5) Таксата по ал. 1, съответно по ал. 2 или ал. 3, се заплаща към датата на издаване на разрешението за употреба, съответно на удостоверението за регистрация или на разрешението за паралелен внос за съответната година.

Чл. 13.
(1) За оценка на документация за разрешаване на клинични изпитвания се събират следните такси:
1. за клинично изпитване на лекарствен продукт по чл. 109, т. 2 ЗЛПХМ:
а) клинично изпитване първа фаза - 3000 лв.;
б) клинично изпитване втора фаза - 2500 лв.;
в) клинично изпитване трета фаза - 2000 лв.;
2. за клинично изпитване на лекарствен продукт по чл. 109, т. 3 ЗЛПХМ:
а) клинично изпитване първа фаза - 2500 лв.;
б) клинично изпитване втора фаза - 2000 лв.;
в) клинично изпитване трета фаза - 1500 лв.;
г) клинично изпитване за биоеквивалентност/бионаличност - 1000 лв.;
д) клинично изпитване за фармакокинетика - 1000 лв.;
3. за неинтервенционално проучване - 400 лв.
(2) При клинично изпитване, което включва различни фази и/или видове, се заплаща съответно най-високата такса по ал. 1 и по 50 на сто за всяка друга включена фаза.
(3) За оценка на документация за извършване на съществена промяна в клинично изпитване се събира такса в размер 30 на сто от определената в ал. 1 такса.

Чл. 14.
(1) За оценка на документация за издаване на разрешение за производство на лекарствени продукти и/или на активни вещества се събират следните такси:
1. за производство на стерилни лекарствени продукти извън посочените в т. 3 - 6 - 15 000 лв.;
2. за производство на нестерилни лекарствени продукти извън посочените в т. 3, 4, 5 или 6 - 10 000 лв.;
3. за производство на биологични лекарствени продукти - 20 000 лв.;
4. за производство на растителни лекарствени продукти - 5000 лв.;
5. за производство на хомеопатични лекарствени продукти - 5000 лв.;
6. за производство на радиофармацевтични лекарствени продукти - 10 000 лв.;
7. за производство на активни вещества - 10 000 лв.
(2) При подаване на заявление за едновременно разрешаване на повече от един вид производство по ал. 1 таксата се определя като сума от всеки вид по съответната точка по ал. 1, намалена с 25 на сто.
(3) За оценка на документация за извършване на промяна в издадено разрешение за производство се събират следните такси:
1. при промяна на лице по чл. 148, т. 2 ЗЛПХМ - 250 лв.;
2. при промяна на лице по чл. 149 ЗЛПХМ - 250 лв.;
3. при промяна на оборудването за производство - 250 лв.;
4. при промяна на местонахождението или преустройство на някой от обектите за производство, контрол или съхранение, или включване на ново място на производство - за всеки отделен обект - 500 лв.;
5. при промяна или добавяне на производствена операция - за всяка отделна операция - 500 лв.;
6. при добавяне на нов вид производство - таксата по съответната точка по ал. 1;
7. при добавяне на нова лекарствена форма в рамките на издаденото разрешение за производство - 1000 лв. за всяка добавена форма;
8. при добавяне на нов лекарствен продукт, съответно ново активно вещество в рамките на издаденото разрешение за производство за всяко добавено активно вещество, съответно за всеки лекарствен продукт - 500 лв.;
9. при промяна в съдебната регистрация на притежателя на разрешението за производство - 50 лв.
(4) Таксите по ал. 1, 2 и 3 се прилагат и при издаване на разрешение за производство на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване.

Чл. 15.
(1) За оценка на документация за издаване на разрешение за внос се събират следните такси:
1. разрешение за внос на лекарствени продукти - 10 000 лв.;
2. разрешение за внос на активни вещества - 15 000 лв.
(2) При подаване на заявление за получаване на разрешение за внос едновременно на лекарствени продукти и на активни вещества таксата се определя като сбор от таксите по ал. 1, намален с 25 на сто.
(3) За оценка на документация за извършване на промяна в издадено разрешение за внос се събират следните такси:
1. при промяна на лицето по чл. 161, ал. 2, т. 1 ЗЛПХМ - 250 лв.;
2. при промяна на активните вещества и формите на лекарствените продукти - 1000 лв.;
3. при промяна на лабораторията по чл. 161, ал. 2, т. 2 ЗЛПХМ - 3000 лв.;
4. при промяна на помещенията за съхранение - 500 лв.;
5. при промяна в съдебната регистрация на търговеца - 50 лв.
(4) Таксите по ал. 1, т. 1 и по ал. 3 се събират и при издаване на разрешение за внос на лекарствени продукти, предназначени за клинично изпитване.

Чл. 16.
(1) За оценка на документация за издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти се събира такса в размер 7500 лв.
(2) За оценка на документация за извършване на промяна в издадено разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти се събират следните такси:
1. за промяна на складово помещение (промяна на адреса или включване на ново складово помещение) - 500 лв.;
2. за закриване на складово помещение - 100 лв.;
3. за промяна на отговорния магистър-фармацевт - 250 лв.;
4. за промяна на ръководител на склад - 250 лв.;
5. за промяна в съдебната регистрация на търговеца - 50 лв.
(3) За издаване на удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти се събира такса в размер 7500 лв.
(4) За оценка на документация за извършване на промяна в издадено удостоверение за търговия на едро с лекарствени продукти се събира такса в размер 500 лв. за всяка промяна.

Чл. 17.
(1) За оценка на документация за издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия се заплаща такса в размер 1000 лв.
(2) За оценка на документация за промяна в удостоверение за регистрация на дрогерия се заплащат следните такси:
1. при промяна на адреса на дрогерията - 250 лв.;
2. при промяна на ръководителя на дрогерията - 250 лв.

Чл. 18.
(1) За оценка на документация и издаване на сертификати по ЗЛПХМ се събират следните такси:
1. сертификат за лекарствен продукт съгласно сертификационната схема на Световната здравна организация (СЗО) - 50 лв.;
2. сертификат за произход на лекарствен продукт - 50 лв.;
3. сертификат за свободна продажба на лекарствен продукт - 50 лв.;
4. сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт по чл. 69 ЗЛПХМ:
а) въз основа на изпитване без използване на животни - за ваксина срещу едно заболяване - 250 лв.;
б) въз основа на изпитване с използване на животни - за ваксина срещу едно заболяване - 5100 лв.;
5. сертификат за освобождаване на партида от лекарствен продукт по чл. 70 ЗЛПХМ:
а) албумин - 1190 лв.;
б) имуноглобулини - 1320 лв.;
в) фактори на кръвосъсирването - 2380 лв.;
6. сертификат за освобождаване на партиди лекарствени продукти по чл. 69 съгласно сертификационната схема на СЗО:
а) без извършване на изпитване - 50 лв.;
б) въз основа на изпитване без използване на животни - за ваксина срещу едно заболяване - 250 лв.;
в) въз основа на изпитване с използване на животни - за ваксина срещу едно заболяване - 5100 лв.
(2) В случаите по ал. 1, т. 4 и 6 при ваксини срещу две или повече заболявания таксата се образува от сумата по отделните позиции.
(3) За издаване на сертификат по ал. 1, т. 1, 2 или 3 в срок до два работни дни съответната такса по ал. 1 се събира в двоен размер.

Чл. 19. За съгласуване на инвестиционни проекти за строителство на нови и/или преустройство на съществуващи обекти, свързани с производството на лекарствени продукти, се събират следните такси:
1. по проекти за строителство - 750 лв.;
2. по проекти за преустройство - 500 лв.

Чл. 20.
(1) При извършване на инспекции и проверки по ЗЛПХМ се заплащат следните такси:
1. при проверка на място във връзка с оценка за съответствието на условията за производство, контрол и съхранение с изискванията на Добрата производствена практика в хода на процедура по разрешаване или по промяна на разрешено производство - 3000 лв.;
2. при проверка на място на територията на Република България във връзка с оценка за съответствието на условията за производство, контрол и съхранение с изискванията на Добрата производствена практика извън случаите по т. 1 - 5000 лв.;
3. при проверка на място във връзка с процедура по чл. 46, ал. 2 или 3 ЗЛПХМ или по чл. 162, ал. 4 ЗЛПХМ - 10 000 лв.;
4. във връзка с процедура по разрешаване за употреба на лекарствен продукт за установяване на съответствие с изискванията на Добрата клинична практика:
а) на територията на Република България - 3000 лв.;
б) в чужбина - 6000 лв.;
5. при заявяване на инспекция от страна на производител, вносител или притежател на разрешение за употреба на лекарствени продукти извън случаите по т. 1 - 4 - 15 000 лв.
(2) При извършване на допълнителна инспекция или проверка след констатирано несъответствие с изискванията на Добрата производствена практика се събира съответната такса по ал. 1.
(3) В таксите по ал. 1 и 2 не се включват разходите за командировка.

Чл. 21. За оценка на документация за определяне принадлежността на продукт се събира такса в размер 200 лв.

Чл. 22. За дейности по чл. 21, ал. 1, т. 7 ЗЛПХМ се събират следните такси:
1. за научна консултация по въпроси, свързани с подготовка на документация, преди подаване на заявление за съответна процедура по:
а) глава трета ЗЛПХМ - 2500 лв.;
б) глава четвърта ЗЛПХМ - 2000 лв.;
в) глава пета ЗЛПХМ - 1500 лв.;
г) глава осма ЗЛПХМ - 1000 лв.;
д) глава единадесета ЗЛПХМ - 500 лв.;
2. за изготвяне на становище по искане на физическо или юридическо лице извън случаите по т. 1 се заплаща такса в размер 100 лв.;
3. за издаване на справки за:
а) регистрационен статус на лекарствен продукт - 100 лв. за всяка отделна позиция;
б) получени в ИАЛ съобщения за нежелани лекарствени реакции за един продукт - за една година 100 лв.

Раздел II
Такси, събирани от Изпълнителната агенция по лекарствата, за извършване на химико-фармацевтични експертизи, лабораторни анализи и изпитвания


Чл. 23.
(1) За извършване на химико-фармацевтични експертизи, лабораторни анализи или изпитвания чрез използването на физични и физико-химични методи се събират следните такси:
1. за определяне на степен на оцветяване спрямо стандартни разтвори - 50 лв.;
2. за определяне на бистрота и степен на опалесценция на течности спрямо стандартни разтвори - 50 лв.;
3. подготовка на пробата чрез екстракция - 80 лв.;
4. екстрахиране на Соксклет - 140 лв.;
5. подготовка на пробата чрез ротационен вакуум изпарител - 140 лв.;
6. подготовка на пробата чрез прекристализиране - 30 лв.;
7. подготовка на пробата чрез ултразвук - 40 лв.;
8. мембранно филтруване - 30 лв.;
9. центрофугиране - 20 лв.;
10. филтруване чрез вакуумпомпа - 24 лв.;
11. изпитване на идентичност чрез цветни/химични реакции - 80 лв.;
12. количествено определяне чрез титруване - 200 лв.;
13. определяне на загуба при сушене - 200 лв.;
14. определяне на осмоларитет - полумикрометод - 100 лв.;
15. определяне на относителна плътност - пикнометричен метод - 40 лв.;
16. определяне на съдържанието на вода - Karl Fisher, полумикрометод - 80 лв.;
17. определяне на рН стойност - потенциометрично - 60 лв.;
18. определяне показател на пречупване - 50 лв.;
19. определяне точка на топене - 70 лв.;
20. определяне на число (киселинно, хидроксилно, йонно, пероксидно, осапунително, естерно) - 100 лв.;
21. изпитване на граници за съдържание на алкални примеси в мастни киселини - 60 лв.;
22. изпитване на граници за съдържание на амоняк, на калций, на хлориди, на магнезий, на магнезий и алкалоземни метали, фосфат, калий, сулфати (стойност за един елемент) - 60 лв.;
23. абсорбционна спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област - идентичност - 500 лв.;
24. абсорбционна спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област - количествено определяне - 500 лв.;
25. абсорбционна спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област - за чистота - 500 лв.;
26. абсорбционна спектрофотометрия във видимата и ултравиолетовата област - за цвят (бистрота на разтвори) - 200 лв.;
27. ААS на елемент (стойност за един елемент) - 100 лв.;
28. ААS на калай - 100 лв.;
29. високоефективна течна хроматография - количествено определяне на активното вещество - 1000 лв.;
30. високоефективна течна хроматография - определяне на съдържанието - 1000 лв.;
31. високоефективна течна хроматография - определяне съдържанието на примеси - 1000 лв.;
32. инфрачервена спектрофотометрия - идентичност - 400 лв.;
33. газова хроматография - количествено определяне - 1000 лв.;
34. тънкослойна хроматография - 400 лв.;
35. тънкослойна хроматография - количествено определяне, чрез денситометрия - 500 лв.
(2) За извършване на химико-фармацевтични експертизи, лабораторни анализи или изпитвания чрез използване на фармацевтични методи се събират следните такси:
1. микроскопски анализ и измерване големината на микрочастици (кристали в лекарствен продукт) - 20 лв.;
2. ситов анализ на лекарствени вещества - 30 лв.;
3. определяне разпадаемост на лекарствени форми - 300 лв.;
4. определяне разпадаемост на супозитории и песарии - 200 лв.;
5. определяне на външен вид и органолептични показатели на субстанции и лекарствени вещества - 20 лв.;
6. определяне съдържание на алкохол (пикнометрично) - 60 лв.;
7. определяне на използваем обем - 100 лв.;
8. определяне на средна маса на дозирани лекарствени форми - 30 лв.;
9. устойчивост на счупване на лекарствени форми - 100 лв.;
10. степен на разтваряне на активно вещество в лекарствени форми (за 6 таблетки) - 1600 лв.;
11. видими частици - 20 лв.

Чл. 24. За извършване на химико-фармацевтични експертизи, лабораторни анализи или изпитвания на продукти от растителен произход се събират следните такси:
1. определяне индекс на набъбване - 40 лв.;
2. определяне на чужди примеси в лечебни растения - 20 лв.;
3. определяне на танини в лекарствени растения и продукти от растителен произход - 500 лв.;
4. определяне на етерични масла в лечебни растения чрез дестилация - 250 лв.;
5. определяне на етерични масла в лечебни растения чрез газова хроматография - 1000 лв.;
6. индекс на горчивина - 40 лв.;
7. сух остатък на екстракти - 30 лв.;
8. тлъсти масла и осмолени етерични масла в етерични масла - 400 лв.;
9. странични естери в етерични масла - 50 лв.;
10. загуба при сушене на екстракти - 100 лв.;
11. мирис и вкус на етерични масла - 30 лв.;
12. вода в етерични масла - 40 лв.;
13. включване на официални международни стандартни вещества при анализ (за едно стандартно химично вещество) - 800 лв.

Чл. 25. За извършване на биологични изпитвания се събират следните такси:
1. изпитване за стерилност:
а) чрез директна посявка - 250 лв.;
б) чрез мембранна филтрация - 350 лв.;
2. определяне на микробно съдържание:
а) определяне на общ брой жизнеспособни микроорганизми - 200 лв.;
б) изпитване за определени микроорганизми, с идентификация - 250 лв.;
3. изпитване за пирогенност - 170 лв.;
4. определяне на бактериални ендотоксини in vitro (LAL тест) - 900 лв.

Чл. 26. За лабораторни анализи или изпитвания, които не са посочени в чл. 23, 24 и 25, се събира такса, чийто размер се определя по фактически вложеното време и използваните консумативи. Таксата за всеки час е 10 лв.

Чл. 27. За издаване на заверено копие на разрешение, удостоверение, сертификат или на друг документ се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.

Раздел III
Такси, администрирани от Министерството на здравеопазването


Чл. 28.
(1) За оценка на документацията за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се събира такса в размер 5000 лв.
(2) За оценка на документацията при промяна на вписаните в регистъра по чл. 230, ал. 1, т. 2 - 5 ЗЛПХМ обстоятелства се събират следните такси:
1. промяна на наименование, седалище и адрес на управление на лицето, получило разрешение - 250 лв.;
2. промяна на име, лични данни и адрес на ръководителя на аптеката - 250 лв.;
3. промяна на адрес на аптека - 500 лв.;
4. промяна на дейностите, които ще се извършват в аптека - 500 лв.

Чл. 29. За издаване на заверено копие (дубликат) на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.

Чл. 30.
(1) За оценка на документацията, за издаване на решение за определяне или регистриране на цени на лекарствените продукти се събират следните такси:
1. за определяне на цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, включван в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ - 1000 лв.;
2. за определяне на пределна цена на лекарствен продукт, който се отпуска по лекарско предписание, извън случаите по т. 1 - 750 лв.;
3. за регистриране на максимална продажна цена на дребно на лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание - 150 лв.
(2) За оценка на документацията за издаване на решения за промяна на образувана или регистрирана цена на лекарствен продукт се събират следните такси:
1. за промяна на определена цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание, включван в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ - 500 лв.;
2. за промяна на определена пределна цена на лекарствен продукт, който се отпуска по лекарско предписание, извън случаите по т. 1 - 350 лв.;
3. за промяна на регистрирана максимална продажна цена на дребно на лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание - 75 лв.
(3) За оценка на документацията за издаване на решения за промяна на обстоятелства се събират следните такси:
1. за промяна на обстоятелствата, вписани в решение за определяне на цена на лекарствен продукт, отпускан по лекарско предписание и включван в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 4 ЗЛПХМ - 250 лв.;
2. за промяна на обстоятелствата, вписани в решение за определяне на пределна цена на лекарствен продукт, който се отпуска по лекарско предписание, извън случаите по т. 1 - 250 лв.;
3. за промяна на обстоятелствата, вписани в решение за регистриране на максимална продажна цена на дребно на лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание - 50 лв.
(4) За оценка на документацията за издаване на решение за заличаване на определена/регистрирана максимална продажна цена на лекарствен продукт се събира такса в размер 100 лв.
(5) За издаване на заверено копие (дубликат) на решение по ал. 1 - 4 на чл. 25 се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.

Чл. 31.
(1) За включване на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък се събира такса в размер 800 лв.
(2) За промяна на включен лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък се събира такса в размер 400 лв.
(3) За издаване на заверено копие (дубликат) на документ по ал. 1 се заплаща такса в размер 10 лв. за всеки екземпляр.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява с изключение на случаите по чл. 43, ал. 4 ЗЛПХМ.

§ 2. Лицата по § 13 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина заплащат еднократна такса в размер 1000 лв. при подаване на заявление за привеждане на дейността си в съответствие с изискванията на закона и за издаване на разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти по реда на закона.

§ 3.
(1) По започналите производства за издаване на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, за определяне на пределна цена или регистриране на цена на лекарствени продукти, както и за включване, изключване или промяна на лекарствен продукт в Позитивния лекарствен списък, по реда на Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм., ДВ, бр. 31 от 2007 г.), за които са платени такси по реда на Тарифата за таксите, които се събират от Министерството на здравеопазването на основание чл. 8, ал. 1 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 1995 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1996 г., бр. 44 от 1997 г., бр. 65 от 2000 г., бр. 21 от 2002 г., бр. 59 и 100 от 2003 г.), не се довнасят такси по реда на тази тарифа.
(2) По започналите и незавършили към влизането в сила на тарифата производства за издаване на разрешения за производство на лекарствени продукти, разрешаване за употреба на лекарствени продукти и клинични изпитвания на лекарствени продукти се заплащат такси в размерите, определени в нея.

 

Най - четено:

Реклама