Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 

Чл. 1. (Изм., ДВ, бр. 9 от 2005 г.)
(1) За регистрация за извършване на туристическа дейност по чл.17 от Закона за туризма се събират следните такси:
1. за разглеждане на заявлението за регистрация за:
а) туроператорска дейност - 1000 лв.;
б) туристическа агентска дейност - 500 лв.;
2. за вписване в регистъра на:
а) туроператорите - 4000 лв.;
б) туристическите агенти - 2000 лв.
(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се плащат при подаване на заявлението за регистрация, а по ал. 1, т. 2 - при получаване на удостоверението за регистрация.

Чл. 2. (Изм., ДВ, бр. 9 от 2005 г.)
(1) За категоризиране на туристически обекти по смисъла на чл.50, ал. 1 от Закона за туризма се събират следните такси:
1. за категоризиране на средства за подслон - хотели, мотели, вилни и туристически селища:
а) до 30 стаи - 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи - 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи - 1870 лв.;
г) от 301 до 500 стаи - 2750 лв.;
д) над 500 стаи - 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване - пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала, къмпинги и туристически хижи:
а) до 20 стаи - 250 лв.;
б) от 21 до 40 стаи - 500 лв.;
в) от 40 до 60 стаи - 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи - 2500 лв.; д) над 100 стаи - 5000 лв.;
е) за едно легло в самостоятелна стая - 10 лв.;
ж) за едно легло в туристическа хижа - 10 лв.;
3. за категоризиране на заведения за хранене и развлечения - ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове:
а) до 20 места за сядане - 110 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане - 500 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане - 940 лв.;
д) над 300 места за сядане - 1400 лв.;
4. за категоризиране на плажове:
а) на морски плажове - по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 5000 лв.;
б) на речни, язовирни и езерни плажове - по 0,20 лв. на кв. м активна охраняема плажна площ, но не повече от 3000 лв.;
в) на плажове към плувни басейни - по 0,20 лв. на кв. м активна плажна площ;
5. за категоризиране на ски писти:
а) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 3 км - 600 лв./км;
б) на ски писти за ски бягане с дължина до 3 км - 220 лв./км;
в) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина до 5 км - 500 лв./км;
г) на ски писти за ски бягане с дължина до 5 км - 190 лв./км;
д) на ски писти за алпийски дисциплини и сноуборд с дължина над 5 км - 400 лв./км;
е) на ски писти за ски бягане с дължина над 5 км - 150 лв./км.
(2) При подаване на заявлението за категоризиране се заплаща 1/2 от съответната такса по ал. 1, а при получаване на категорийната символика, включваща удостоверение и табела - втората половина от таксата.

Чл. 3.
(1) (Изм., ДВ, бр. 9 от 2005 г.) За вписване на настъпили промени в обстоятелствата в Националния туристически регистър относно регистрираните лица, както и за категоризираните туристически обекти се събира такса 150 лв.
(2) (Изм., ДВ, бр. 9 от 2005 г.) За издаване на дубликат на удостоверение за регистрация за извършване на туристическа дейност, както и на дубликат на удостоверение за категория на туристически обект се събира такса 100 лв.

Чл. 4. (Нов, ДВ, бр. 9 от 2005 г.) За изработване на нова табела от категорийната символика при захабяване на издадената се събират следните такси:
1. за средства за подслон, места за настаняване и заведения за хранене и развлечения - 50 лв.;
2. за плажове и ски писти - 200 лв.

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм., ДВ, бр. 9 от 2005 г.) Тарифата се приема на основание чл.18, ал. 10 и чл.55, ал. 4 от Закона за туризма.

§ 2. (Изм., ДВ, бр. 29 от 2005 г., изм., ДВ, бр. 98 от 2007 г.) Председателят на Държавната агенция по туризъм дава указания по прилагането на тарифата.

 

Най - четено:

Реклама