Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

91 Ред за отпускане и изплащане на парични обезщетения за безработица
92 Ред за движението на болничните листове до предаването им в съответното териториално поделение на националния осигурителен институт и изплащането им
93 Ревизионни актове за начет
94 Данъчно - осигурителен календар за 2012 г
95 МОД 2013 г. Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи професии – 2013 г
96 Диференцирани осигурителни вноски за фонд "ТЗПБ" 2013
97 Разпределение на вноските за ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО - ПФ, ГВРС за 2012 г
98 Таблица за размера на осигурителните вноски за ДОО, ДЗПО, здравно осигуряване и Учителски пенсионен фонд по видове осигурени лица и разпределението на вноските между осигурител и осигурено лице за 2013 г.
99 Размери и разпределение за 2012 г. на вноските за държавно обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО), Учителски пенсионен фонд и за фонд Гарантирани вземания на работниците и служителите
100 Право на пенсия и работени години (осигурителен стаж) в чужбина
101 При изплащане на обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ дължат ли се осигуровки
102 Праг за формиране на заплата и осигуровки
103 Право на пенсиониране по новия закон
104 Отпуск за гледане на малко дете
105 Ще се пенсионирам, след като работих в няколко страни. От коя от тях трябва да поискам да ми плаща пенсия?
 
Страница 7 от 32

Реклама