Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

61 Задължения на работодател съгласно българското осигурително и данъчно законодателство при командироване на наето лице от държава-членка на Европейския съюз в България
62 Условия и ред за възстановяване на здравноосигурителни права
63 Внасяне на осигурителни вноски и подаване на данни с декларация образец № 1 за лице, наето на работа по трудов договор за определени дни през месеца
64 Осигуряване на лице, наето по трудово правоотношение в България от работодател, установен в друга държава-членка на Европейския съюз
65 Координация на системите за социална сигурност
66 Регламенти (ЕО) № 883 и № 987 за социална сигурност вече се прилагат и към Норвегия, Лихтенщайн и Исландия
67 Прилагане на разпоредбите на ЗКПО, ЗДДФЛ и осигурителното законодателство във връзка с предоставяне на ваучери за храна от предприятие, което е втори работодател/осигурител на физическо лице
68 Задължение за внасяне на осигурителни вноски на български гражданин, който работи и се осигурява в Германия, и същевременно е управител на търговско дружество, регистрирано в България
69 Наръчник по задължително социално и здравно осигуряване
70 Дължими осигурителни вноски от изпълнител по договор за управление и контрол на търговско дружество по време на неплатен отпуск за отглеждане на дете
71 Осигуряване на самоосигуряващо се лице, което упражнява трудова дейност на две различни основания по чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване
72 Дължими осигурителни вноски при уволнение, признато за незаконно от компетентните органи
73 Определяне вида на осигуряването на самоосигуряващо се лице
74 Изгубена трудова книжка
75 Регистрация и осигуряване на лице, упражняващо свободна професия – вещо лице
 
Страница 5 от 32

Реклама