Осигуряване. Осигурителни вноски. Пенсии, обществено осигуряване

Осигуряване и осигурителни вноски. Здравно и социално осигуряване. Право на пенсия. Зачитане на осигурителен стаж. Получаване на обезщетения. Престой в чужбина и здравно осигуряване.

106 Право на обезщетение от 6 работни заплати
107 Обезщетение за безработица на управител на ЕООД
108 Признавали се за трудов стаж работата в студентски бюра по труда ако е удържан ДОД и ергенски данък
109 Прилагане на § 4б от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване. Възстановяване на суми от професионалния пенсионен фонд
110 Еднократна помощ на самотен родител с дете с увреждания
111 Ползване на отпуск от бащата за гледане на малко дете по чл. 163, ал. 8 от КТ (за остатъка до 410 дни)
112 Има ли право работодателя да спре даването на ваучери за храна и на какво основание
113 Бавене на болничен лист от работодател - санкции
114 Училищата смятат ли се за детско заведение на пълна държавна издръжка
115 Становище относно прилагането на Наредба № Н-8 във връзка с международните споразумения
116 Становище относно ЗИД на Кодекса за социално осигуряване
117 Допълнение на писмо № 91-01-60 от 22.02.2005 г. във връзка със заверяване на осигурителен стаж и осигурителен доход на лица работещи без трудово правоотношение за периода след 31.12.2005 г.
118 Удостоверяване на стажа на минали години, ако фирмата в която сме работили вече не съществува
119 Приложения по образец № 9 и 15 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, в сила от 01.07.2011 г
120 Инструкция № 1 от 20 май 2011 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност и въвеждането на изменената бланка “Болничен лист за временна неработоспособност” НОИ.МЗ № 606
 
Страница 8 от 32

Реклама