Последно променен на Сряда, 16 Октомври 2013 10:22

Въпрос : Работя повече от 10г. по чл.114 в едно и също предприятие.Навършвам изискуемите стаж и възраст за пенсия. Полага ли ми се обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ.

Отговор : В чл. 222, ал. 3 от КТ е предвидено, че при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

"Работодател" по смисъла на § 1, т 1 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда е всяко физическо лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко друго организационно и икономически обособено образувание (предприятие, учреждение и други подобни), което самостоятелно наема работници или служители по трудово правоотношение.

Считано от 01.01.2009 г. и по трудовите договори по чл. 114 от Кодекса на труда времето се зачита за трудов стаж, поради което трябва да бъде нанесен в трудовата книжка. Трудовият стаж се изчислява по общите правила, като се набира по часове, дни и месеци. Точните изчисления се извършват от работодателя.

В случай, че работникът или служителят към момента на прекратяване на трудовия му договор има придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, мнението ни е, че ще има право на обезщетение от 2 брутни заплати, ако такова обезщетение не му е изплатено по друг трудов договор.

Преценката относно правото на работника или служителя при прекратяване на трудовото му правоотношение да получи обезщетение от две или шест брутни заплати се извършва от работодателя във всеки отделен случай. Ако лицето не е доволно от тази преценка, спорът може да бъде отнесен за решаване от съда. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама