Въпрос : В момента съм във втората година от майчинството си. Ако забременея тази година на каква база ще ми се изчислява майчинството за второ дете и ще спра ли да получавам 240 лв. за първото.

Отговор : При ползване на отпуск за бременност и раждане на второ дете по време на отпуска за гледане на дете до 2 години за първото дете, ако майката ползва лично и двата отпуска, отпускът за гледане на дете до 2 години се прекъсва и тя получава 50 % от 240 лв. плюс обезщетението за бременност и раждане за второто дете в пълен размер.

Съгласно чл. 49, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица - внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.

Съгласно чл. 41, ал. 2, т. 4 КСО, за дните, включени в периода от 24 календарни месеца, се взема предвид среднодневната минимална работна заплата за страната за съответния период, ако лицето е ползвало отпуск за отглеждане на малко дете. В чл. 49, ал. 2 КСО е предвидено, че при придобиване право на парично обезщетение за бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете, обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето. За допълнителна информация по въпроса може да се обърнете към Националния осигурителен институт. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама